Alla inlägg av admin

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2008

Efter en mild vinter och en tidig vår kom en värmebölja i maj/juni som gav torka.
Sommarvädret blev så småningom ganska hyggligt och honungsskörden till slut något bättre än förra året.
Av föreningens numera 55 medlemmar hade 29 lämnat in årsrapport och vår statistik baseras alltså på dessa:
Antalet vinterdöda samhällen var 37, invintrade denna höst 304.
Dessa samhällenhar gett en honungsskörd på 11 710 kg, vilket ger ett snitt på 38, 5 kg
– förra året var snittet 23 kg på 314 samhällen.

I föreningsbigården hade samtliga fyra samhällen övervintrat bra och under sommaren gjordes en avläggare som senare såldes.
Vi har även odlat fyra drottningar i bigården varav tre användes i föreningsbigårdens samhällen och en såldes.
Honungsskörden i år blev 157 kg – mot förra årets 60 kg! – och gav föreningen ca 4 000 kronor till kassan.
Sommarträffarna , som besökts av i snitt 13 medlemmar per gång, hölls varannan lördag mellan den 5 april och 20 september.
Lars Blomqvist visade vad som behövde göras i bigården vid varje tillfälle och så också vid mötet den 25 oktober då 25 medlemmar fick oxalsyralösning och en demonstration av hur den ska användas.
Honungsbedömningens möte ägde rum den 23 oktober. 16 burkar hade lämnats in och samtliga godkändes – utmärkt honungshantering även i år alltså!
Allan Strömberg och Agneta Hammarstedt deltog i Hallandsdistriktets årsmöte den 9 februari.
Göte Johansson representerade föreningen på Harplinge bibliotek i september.
Våra 55 medlemmar fördelar sig numera över 47 ordinarie, 2 familjemedlemmar, 1 juniormedlem, 1 hedersmedlem och 4 medlemmar som enbart är anslutna till vår lokalförening.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för engagemang och intresse och ett särskilt tack går till Göte Johansson som skött föreningens gräsmatta på yppersta sätt och till Sven-Olof Lindgren som sköter föreningens hemsida.
På hemsida Harplinge Bivänner hittar ni fina bilder från våra olika träffar och möten, medlemsförteckning, verksamhetsberättelsen och annan matnyttig information.
Tack för 2008! Vi hoppas att se er alla igen 2009!

Bertil Ericsson Allan Strömberg Ulla Sandström Agneta Hammarstedt

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2007

Vi vill börja med att hälsa Getinge Slöinge Biodlarförening välkomna till Harplinge.
Eftersom vi inte vet hur många som går med i vår förening ännu, har vi bara tagit med dem som har lämnat årsrapport.

Efter två kalla vårar, blev det i år en tidig vår och försommar.
Tyvärr slutade det fina vädret redan till midsommar.
Därför skördades också den mesta honungen på försäsongen.
När vädret blev bättre på sensommaren, blev det för en del lite blad och ljunghonung.

I föreningsbigården hade tre samhällen klarat vintern. S-O bidrog med en avläggare och vi gjorde också en egen avläggare, så vi har i år invintrat 5 samhällen.
Vi har odlat tre drottningar som användes för att förnya drottningar i föreningsbigården.
Skörden blev 60 kg, och gav ett tillskott till föreningen på 1500kr.

Sommarträffarna hölls varannan lördag fr.o.m 7.4 till 22.9 plus en träff där det delades ut oxalsyra till 25 medlemmar. Det gjordes även en demonstration av själva behandlingen.
Träffarna har besökts av 13 medlemmar i snitt, och Lasse Blomqvist har hållit i trådarna.

På våren representerades föreningen av Göte Johansson på Harplinge bibliotek med en demonstrations kupa. Träffen arrangerades i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.
Hallandsdistriktets höstmöte bevakades av Allan Strömberg och Börje Johansson.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse, och ett särskilt tack till Göte Johansson m fl. som har hållit golfbanan runt bigården i topptrim hela sommaren.

Eftersom vi inte vet hur många från Getinge Slöinge som blir medlemmar i vår förening, redovisas här endast antalet från Harplinge.
Vi är i dag 33medlemmar, varav 3 familjemedlemmar, en junior och 4 som bara är anslutna till lokalföreningen.
25 medlemmar inklusive Getinge Slöinge har lämnat årsrapport. 33 samhällen klarade inte vintern. De som har lämnat årsrapport har invintrat 314 samhällen. Skörde blev i år 7248kg , vilket ger ett snitt på 23kg. (Förra året var snittet 49kg. )
Honungsbedömningen genomfördes 23.10. 16 burkar lämnades in, och alla var godkända, viket vittnar om god honungshantering.

Glöm inte att kolla vår fina hemsida
www.biodlarna.se/dbf/harplinge.
Där finns hela verksamhetsberättelsen, aktiviteter, käcka bilder och annan information.
Styrelsen tackar för visat intresse och hoppas att vi ses nästa år.

Lars Blomqvist   Allan Strömberg   Bertil Eriksson      Göte Johansson

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2006

Efter en kall vinter och vår kunde vi konstatera att årets övervintring var bra.
I början av juni kom äntligen värmen, som sedan höll i sig i 6 veckor. Detta resulterade i ännu ett bra honungsår.

Den 11.2 arrangerade Bivännerna Hallandsdistriktets årsmöte på Plönninge. Det fungerade mycket bra, och alla var mycket nöjda. Våra ombud på mötet var Sven-Olov och Ronny.

Föreningens 4 samhällen hade klarat vintern, men ett var ganska svagt. Men det kom igång bra och var starkt vid invintringen. De gav sammanlagt 154 kg honung, och förstärkte därmed föreningens kassa med 3850kr.
Vi har i år odlat fram 6 drottningar, som såldes till föreningsmedlemmarna.
Vi har även i år hjälpt ett par biodlare att sälja sina samhällen.
Vi har alltså invintrat 4 samhällen i år.

Sommarträffarna har varit mycket välbesökta. Som mest var vi 23st, och snittet på hela sommaren blev 17 pers. Mycket trevligt!!
Vi började 8.4 och höll på varannan vecka till 23.9. Dessutom 21.10 då det delades ut färdigblandad oxalsyra och demonstrerades behandling. Vår behandling med drönarramar och oxalsyra har nästan utrotat varroan, dessutom har vi mycket bra övervintringar.

Göte Johansson representerade föreningen på Harplinge biblioteks arrangemang av höstens skörd av bl,a frukt, bär och plantor. Träffen arrangerades i samarbete med Sveriges vuxenutbildningsförbund.

Hallandsdistriktets höstmöte besöktes av Allan Strömberg och Lasse Blomqvist. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse, och ett särskilt tack till Göte och S-O, som har skött gräsklippningen med den äran.

Föreningen har i år 37 medlemmar varav 2 familjemedlemmar, en junior och 4 som endats är med i lokalföreningen.
15 medlemmar har lämnat in årsrapport, och det är inte mer än 50%, och det är för dåligt.
15 samhällen klarade inte vintern.
De som har lämnat in årsrapport har invintrat 202 samhällen.
Skörden blev hela 10780kg, vilket ger ett snitt på 49kg.
Förra året var snittet 46, och året dessförinnan 15kg. Fantastiskt!!!!!!!
Honungsbedömningen var den 24.okt. 11 burkar lämnades in , och alla utom en godkändes.

Glöm inte att kolla vår fina hemsida. www.biodlarna.se/dbf/harplinge.
Där finns verksamhetsberättelsen, aktiviteter, käcka bilder och annan information.

Styrelsen tackar för i år och hoppas att vi ses nästa år.

Lars Blomqvist   Allan Strömberg   Bertil Eriksson   Robert Falk   Göte Johansson

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2005

Årets övervintring var mycket bra, och alla samhällen i föreningsbigåden var ganska starka.
Tyvärr hade stormen Gudrun blåst bort det nya taket på kojan,men tack vare våra duktiga takläggare,
Göte, Allan, S-O och förmannen Elis, så har vi nu ett ännu bättre tak än tidigare.

Våren och försommaren var mycket kalla, och en del samhällen fick t.o.m. stödutfodras. Men i mitten av juni kom äntligen värmen, och årets skörd blev mycket bra.
De tre samhällena i föreningsbigåden gav 122 kg, och det gav ett tillskott till föreningen på 3000kr.
Under sommaren gjordes en avläggare till vår fjärde kupa.
Vi har också odlat egna drottningar som har använts i föreningen.
Vi har också hjälpt två biodlare som på grund av sjukdom velat avyttra sina samhällen .
Vi har alltså invintrat 6 samhällen, varav 2 ska säljas.

Sommarträffarna har som vanligt varit välbesökta, men det finns plats för fler.
Första träffen hade vi den 9.4, och vi har sedan träffats varannan vecka till 10.9,
plus en gång för utdelning och demonstration av färdigblandad oxalsyra den 22.10.

S-O Lindgren representerade föreningen vid Harplinge biblioteks plantbytardag.
Allan Strömberg var med på länsförbundets årsmöte i Björnhult 12.2.
Allan och Lasse var på distriktets höstmöte i Stafsinge 8.10.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse under året som gått.
Göte och S-O som har skött gräsklippning och byggarlaget som har fixat kojan efter Gudruns härjningar. m.fl. mfl.

Föreningen har 35 medlemmar, varav en junior, en familjemedlem och en hedersmedlem. Tage Nilsson 95. 17 medlemmar har lämnat in årsrapport.
16 samhällen klarade inte vintern.
De som har lämnat rapport har invintrat 216 samhällen.
Vi har skördat 9306 kg honung!!!!!!! Det ger ett snitt på 46 kg per samhälle. Förra året 15 kg.
Den 1.11 var det dags för honungsbedömning. 10 burkar lämnades in och 9 blev godkända.

Glöm inte att kolla vår hemsida . Där finns hela verksamhetsberättelsen ,aktiviteter, och annan information.
Adressen är; www.biodlarna.se/dbf/harplinge
Styrelsen tackar för i år och hoppas att vi ses nästa år.

Lars Blomqvist        Allan Strömberg

Bertil Eriksson        Robert Falk        Göte Johansson.

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2002

Även i år har föreningen haft mycket aktiviteter.
I föreningsbigården har vi haft en del problem med att få fram ett par starka samhällen.
I vårt övervintrade samhälle blev det aldrig någon riktig ordning med drottningen,
som till slut byttes mot en svärmdrottning. Uno Simonsson skänkte ett litet
samhälle med drottning som placerades bredvid det andra i Smålandskupan.
Det förstärktes flera gånger, men trots det tjuvades samhället ut efter fodringen.
Vi har nu invintrat ett samhälle på 7 ramar.
Även i år har vi haft våra sommarträffar, som är upplagda som en kurs i biodling.
Vi har träffats 7 gånger från april till oktober, och demonstrerat och berättat vad som
ska göras under säsongens gång. I år ingick även en träff om slungning och
honungsbehandling, som var mycket lärorik för alla närvarande.
Ett möte demonstrerade behandling med oxalsyra, och medlemmarna kunde
också köpa färdigblandad syra för en billig peng.
Vi kan nu också konstatera att den varroa-behandling som de flesta av oss använder,
med drönarramar , myrsyra och oxalsyra , fungerar väldigt bra,och vi har fått ner
kvalstermängden till en låg nivå, vilket också har givit bättre övervintringar.
På en av våra träffar hade vi bjudit in Södra Hallands Biodlarförening och då var
vi ca 25 personer, annars har vi varit ett tiotal medlemmar varje gång.
Det finns plats för fler. Så välkomna nästa sommar.

Föreningen har också visat upp sig vid fler tillfällen under året,
Bl.a på Kvarnens julmarknad med honungsförsäljning och information.
Demonstration av bin och honungsförsäljning har också skett vid Söndrums bibliotek,
Harplinge biblioteks trädgårdsdag och Harplingekvarns medlemsdag.

Vid länsförbundets möte deltog som vanligt Uno Simonsson
och vid Folkrörelsens arkivs 50-års jubileum reprenterades föreningen av Allan Strömberg

Föreningen har 32medlemmar, 2 vilande, 1familjemedlem samt 1 hedersmedlem
15 samhällen har inte klarat övervintringen
16 medlemmar har inlämnat årsrapport
Dessa medlemmar har invintrat 165 samhällen. Alla varoasmittade.
5 970kg honung har skördats. Ett medeltal på 36,2kg/samhälle
(Vilket kan jämföras med år 2001 då 35kg/ samhälle skördades)
9st honungsprover för bedömning har inlämnats.

Föreningens hemsida har besökts flitigt under det gångna året, där bl.a
verksamhetsberättelse, aktiviteter och annan information kan utläsas.
Adressen är : http://www.biodlarna.se/dbf/harplinge

Styrelsen tackar för året som gått och önskar ett bra biår 2003

Sven-Olov Lindgren    Uno Simonsson

Egon Larsson             Allan Strömberg

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2001

Nu är det åter dags att berätta vad medlemmarna har sysslat med under året.
På årsmötet 2000 beslutades om att ordna en föreningsbigård.
En av Plönninge-skolans skogshuggarekoja inköptes till ett bra pris, (500 kr) och ställdes upp på skolans mark strax intill Kyrkan Den har målats och snyggats till.
Allan Strömberg, kom med en Smålandskupa. Tre ramar med bi sattes in.
Egon hämtade en kakbit med ägg från Olestål i Getinge, efter 16 dagar var där en drottning.
Nu är där ett invintrat samhälle på 10 ramar.

Vi hoppas att Föreningsbigårdens första samhälle skall klarar vintern och så småningom ge upphov till fler, samt att bina samlar bra med honung under det kommande året.

Vid sidan av ”kojan” har Lasse Blomqvist en bigård, med ett tiotal samhällen. Vid våra 7 månadsträffar har Lasse visat och och gett goda råd till bi-intresserade medlemmar.
Mellan 10-15 medlemmar har deltagit vid varje tillfälle.
Inför invintringen ordnades en speciell träff där Lasse visade oxalsyrebehandling.
Han hade även ordnat så att medlemmarna kunde köpa oxalsyran.

Från den nedlagda drottningodlarklubben erhöll Harplinge Bivänner 1900kr

Föreningen har firat 90-års jubileum på Lizzies kafé i Holm .
Vid borden var utlagd 1911 års stdgar, det årets kassabok samt namnen på de 17 medlemmarna som då grundade Harplinge Bivänner.
20 personer var närvarande.

Vid ”Plönninge skolans dag” var föreningen delaktig .
Även vid ”Öppethus” vid Biblioteket.

Vid Länsförbundets årsmöte deltog Uno Simonsson.
och vid Länets Biodlarföreningens höstmöte deltog Sven-Olov Lindgren och Allan Strömberg

Föreningen har under året ordnat en hemsida där Bi-intresserade kan gå in och se:
Var vi är ,vilka vi är, och vår verksamhet.
Adressen är : http://www.biodlarna.se/dbf/harplinge

Föreningen har 31 medlemmar varav 2 vilande, samt 1 hedersmedlem (Tage Nilsson 92).
5 nya medlemmar ha vunnit inträde.
19 samhällen har inte klarat övervintringen
14 medlemmar har inlämnat årsrapport
Dessa medlemmar har invintrat 143 samhällen. Alla varoasmittade.
5084 kg honung har skördats. Ett medeltal på 35 kg/samhälle
(Vilket kan jämföras med år 2000 då 19,8 kg/ samhälle skördades)
7 honungsprover för bedömning har inlämnats.

Styrelsen tackar för året som gått och önskar ett bra biår 2002

Sven-Olov Lindgren            Uno Simonsson

Egon Larsson                   Allan Strömberg

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2000

Styrelsen för Harplinge Bivänner avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000.
Honungsskörden kan sägas vara något under det normala. Året började med en varm och fin vår.Övervintringen hade tagit hårt på våra bin, mycket för den dålig sommaren -99 och varroans härjningar. När fruktträden och vårrapsen blommade syntes få bin i aktion. Vid vårens senare del repade sig bisamhällena och kom i gång på ett bra sätt. Juli och augusti blev dock kalla och regnig, så att årets honung var indragen redan vid midsommartid. Hösten blev fin och värmen höll i sig länge. Tyvärr har Harplinge trakten inte tillgång till ljungdrag, vilket skulle bättrat på den magra sommarskörden. Inför invintringen har en del av våra medlemmar försök varroabekämpning med oxalsyra vars resultat vi emotser med spänning.

Styrelsen har förutom årsmötet haft två styrelsemöten, och månatliga träffar med intresserade i föreningen. Vid det första styrelsemötet föreslogs att ha återkommande träffar i någon bigård, och om möjligt ordna en egen bigård vid Harplinge hembygdsgård  På hembygdsgården ordnades två bikupor och ett samhälle utplacerades Hembygdsförenings styrelse hade åsikter om var kuporna skulle placeras vilket inte blev enligt vår önskan. När sedan den tänkta bigården blev utsatt för ofredande av bl.a. stenkastning så återflyttades samhället till Plönninge.

Platsen för månads-träffarna blev i Lars Blomqvists bigård i Plönninge.
Träffarna hölls lördag 15/4, 13/5, 17/6, 15/7, 12/8, och 16/9.
Vid varje träff demonstrerades och diskuterades, det som för tidpunkten var aktuellt i bigården.
Ca 10 medlemmar infann sig på plats varje gång . Alla verkade mycket nöjda med denna aktivitet, som därför kommer att upprepas kommande säsong.

Jordbruksverket genomförde en behörighetskurs i varroabekämpning (apistan) under april på Plönninge. Två av våra medlemmar deltog Uno Simonsson och Allan Strömberg.

Lördagen den 13 maj deltog Harplinge Bivänner med i Plönninge öppethus-dag
Skolan har naturbruk på programmet där biodling är av intresse
Två observationskupor videofilm samt bi-utrustning kunde beses och bi-frågor besvarade.

Föreningen har i dag 27 medlemmar
44 samhällen har inte klarat föregående övervintring.
11 av våra medlemmar har lämnat in årsrapport .
Dessa medlemmar har invintrat 109 samhällen.Varav alla varroasmittade.
2158 honung har skördats, ett medeltal på 19,8kg /samhälle, (vilket kan jämföras med 1999 då 25,3 kg/samh skördades ).
1488kg socker har gått åt för invintring.
6 honungsprover för bedömning har inlämnats. 1 uderkänd.
Styrelsen tackar för året som gått och önskar ett bra biår

Harplinge i nov.
Sven-Olov Lindgren, Uno Simonsson, Egon Larsson, Allan Strömberg