Brev från SBR

Hälsningar till alla våra 275 föreningar!

Vi vill rikta en speciell hälsning till alla våra föreningar som representerar våra spjutspetsar i vår organisation och ert fantastiska arbete, där alla våra medlemmar känner och upplever ett stort stöd i sitt utövande.

Biodlingen är fortsatt uppmärksammad och den gör förhållandevis stora avtryck, både bland allmänheten och hos våra beslutsfattare.

Alla lokala aktiviteter i och runt våra föreningar bidrar till att förbundet har en positiv utveckling på flera olika plan. Ett speciellt stort tack till alla som på ett aktivt sätt delar med sig av sina kunskaper, oavsett om det är inom ramen för organiserade utbildningar, direkta mentorskap eller muntlig kunskapsöverföring vid olika sammankomster.

 Vi önskar er alla en

 God Jul och Gott biodlingsår 2018

Förbundskansliet

————————————————————————————-

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, december 2017 Vi summerar året och blickar givetvis framåt mot nästkommande år, vad som bör genomföras och hur förbundet skall fortsätta att utvecklas i en fortsatt positiv riktning. Vi har genomfört stora förändringar de senaste åren, men det finns mer att utveckla. Nedan följer några områden som vi vill förmedla var vi står och där nästan samtliga områden berördes vid förbundsstyrelsens senaste möte i december, vilket innebär att det som förmedlas här är rykande färsk information!

Förbundets medlemsregister Övergången till vårt nya medlemsregister har gått mycket bra! Det återstår fortfarande justeringar av systemet, men vi arbetar mot en helt annan leverantör, jämfört med tidigare, vilket borgar för att återstående önskvärda detaljer kommer att byggas in i systemet.

Hemsidan Den nya hemsidan sjösattes i början på juni och totalt sett har den tagits emot på ett bra sätt. Föreningarnas möjligheter att ansluta sig, står nu i fokus framöver. Dessutom har vi fått synpunkter på inloggningsförfarandet och om nyhetsbevakningen. Vi har tagit till oss dessa synpunkter som framkommit och det pågår ett arbete, där vi kommer att genomföra vissa justeringar.

Utvärdering av Podd-radioprogrammen Styrelsen är nu klar med utvärderingen av vår nydanande erfarenhetssatsning, som pågått under 2018. Vi har producerat 5 st relativt långa program, av hög kvalitet, där vi kunnat lyssna på många mycket intressanta ämnen. Arbetet under året har inneburit mycket värdefull erfarenhet av ett för förbundet nytt media. Denna erfarenhet är bra att ha med sig i framtiden, när vi skall värdera hur vi skall kommunicera mot olika målgrupper. När vi ”bryter ny mark” är det viktigt att checka av hur det mottas och om det fyller det som vi hela tiden har att arbeta emot, nämligen ökad medlemsnytta. De som har lyssnat på programmen har varit övervägande mycket positiva och uttryckt att man tror på Podd, som en bra kanal att föra ut information genom. Förbundsstyrelsen har nu fattat ett beslut att, tillsvidare, göra ett uppehåll i framtagande av ytterligare program. Innan nya program beslutas, ska styrelsen ta ställning till behovet i förhållande till andra kanaler.

Externa arrangemang Styrelsen har tagit beslut på att förbundet skall stödja utåtriktade aktiviteter på fler platser än tidigare. Vi har distrikt som varit framgångsrikt aktiva i Almedalen på Gotland och vid den stora trädgårdsmässan i Älvsjö, som äger rum under våren i Stockholm. Vi utvidgar nu vår närvaro till Skåne, Göteborg, Jönköping och någon lämplig plats i Norr. Denna typ av aktiviteter bygger på att våra distrikt har möjlighet att bidra med sitt engagemang, annars har vi begränsade möjligheter att driva detta från centralt håll. Allt bygger självklart på frivillighet, så som fallet varit på de platser vi redan varit på.

Årets resultat i förbundet och kommande budget för 2018 De siffror som just nu föreligger och de som vi förväntar oss rulla in mot årsskiftet, visar på ett fortsatt stabilt ekonomiskt läge inom förbundet, vilket ger oss möjligheter att fortsätta våra olika satsningar. Förbundsstyrelsen har också beslutat om budgeten för 2018 och vi kommer att succesivt rapportera om de fortsatta målsättningarna som vi har för avsikt att genomföra under 2018.

Dataskyddförordningen Den 25 maj 2018 kommer en ny förordning att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen, PUL. Det är en ny dataskyddsförordning som är beslutad och införs i hela EU. Precis som förhållandet har varit gentemot PUL, så har hela vår organisation att förhålla sig till den nya förordningen. Denna typ av lagstiftning är till för att skydda enskilda individers integritet, men kan givetvis uppfattas som att den försvårar och byråkratiserar vårt arbete. Vi kommer att komma tillbaka med mer information, vad avser förordningen och hur vi skall hantera detta inom förbundet. Det är vår ekonomiansvarige Anette Irebro som leder detta arbete.

Pressreleaser Förbundet har en ambition att vara en återkommande aktör med att framföra uppfattningar/åsikter i ämnen som speglar det som är viktigt för våra medlemmar och utvecklingen av förhållanden inom biodling. Vi har en ambition att under 2018 lägga fram ett antal pressreleaser, med en något större frekvens än tidigare. Bli inte förvånad om vi upprepar oss inom vissa ämnen, där målgruppen inte är våra egna medlemmar, utan vi vänder oss mot den breda allmänheten och givetvis mot beslutsfattare, för att lyfta fram angelägna åsikter, som vi hoppas och tror skall bidra till en positiv utveckling för vår näring.

Märkningsfrågan En del frågor är enkla, andra är betydligt besvärligare att ha en uppfattning inom. Den här frågan är enkel att förstå och att ha en uppfattning om, däremot har det visat sig svårare att övertyga våra beslutsfattare om att ändra reglerna för hur märkningen, från vilket land honungen kommer ifrån, skall utformas. Vi är övertygade om att vinna gehör för denna fråga och vi arbetar fortsatt för ett genombrott, eftersom den klara logiken talar för att våra krav inte på något sätt kan anses för anmärkningsvärda. Det som däremot är anmärkningsvärt är att den statliga myndighet, som är medborgarnas kontrollmyndighet, inte anser att honungen skall märkas på ett tydligt sätt från vilket land som honungen kan hänföras till. Samlingsbegrepp som EU-honung och icke EUhonung, är alldeles för vida begrepp för våra konsumenter. Vi är skyldiga dem en bättre och mer detaljerad märkning. Ett genombrott i denna fråga är det bästa stöd som vi kan ge vår inhemska svenska honung.

Kvalitetsfrågor Styrelsen begärde och fick från riksförbundsmötet ett mandat att se över kvalitetsfrågorna inom förbundet, där bla den nuvarande honungsbedömningen bör belysas hur väl den svarar mot de legala krav som idag finns. Kvalitetskommittén har en tro att den nuvarande honungsbedömningen har en pedagogisk plats att fylla, särskilt för de som är nya biodlare. Honungsbedömningen är också en uppskattad föreningsaktivitet och har idag en given plats i den lokala föreningens arbete. Vårt starka varumärke skall vi fortsätta vårda med omsorg, där varumärket ägs av samtliga medlemmar, men ägandet är också förknippat med regler om hur varumärket får användas. Vi hoppas och är övertygade om att fler medlemmar vill använda sig av vårt varumärke när det gäller etiketternas framtida utformning. Kommittén kommer närmast under våren att följa upp sina intentioner i ett möte med distriktens kvalitetsansvariga, våra sigillrevisorer och ledamöter ut förbundsstyrelsen. Följ kvalitetsfrågorna under det kommande året!

Biodlingskonferenser Vi har ett avlångt land med stora avstånd, som gör att vi inte kan förutsätta att våra medlemmar kan åka hur långt som helst. Med tanke på detta så väljer förbundet att komma närmare sina medlemmar genom att arrangera biodlingskonferenser ute lokalt. Vi har nu prövat detta koncept och anser att vi har funnit en bra form att både informera och få till en dialog med många av våra medlemmar. Under våren 2018 blir det besök både i Gävle och i Stockholm, där vi hoppas att många skall komma för att ta del av aktuella ämnen, men också få en naturlig mötesplats för de som har biodling som ett stort intresse. Planering för höstterminen 2018 pågår och vi kommer givetvis att flagga upp vilka orter, som då blir ”utsatta” för denna typ av aktivitet.

Angrepp, skadegörelse Vår kommitté för yttre miljö har ambitioner att i ett första skede kartlägga hur bilden ser ut när det gäller skadegörelse från både två- och fyrbenta ”vänner”. När det gäller den skadegörelse som härrör från det tvåbenta släktet har vi ingen total bild och när det gäller djur-angrepp, är det viktigt att vi agerar mot myndigheterna för att säkerställa att biodlaren kan få rimlig ersättning för förstörda bisamhällen. Ersättningarna mellan olika län bör rimligen också vara likvärdiga för skador med samma omfattning och art.

Näringsbiodling Det finns inget egenvärde i att expandera sin biodling och förbundet lägger inga värderingar i hur många samhällen som våra biodlare har. Det som är viktigt, är att alla skall känna sig hemma i förbundet, oavsett vilken omfattning som man har i sin biodling. Kommittén för näringsbiodling är nu på gång och kommer under 2018 att ta fram olika verktyg som kan vara användbara för de som har ambitioner att växa.

Kristallkulan inför 2018 Var ligger vår inriktning på central nivå i förbundet? Flera av områdena har vi nämnt i detta nyhetsbrev och det är ingen överdriven gissning att vi kommer att fokusera kring:

• Kvalitetsfrågor, varumärket • Utbildningsfrågor • Näringsbiodlarsidan • Märkningsfrågan

Som vi tidigare meddelat är vår ambition att publicera dessa nyhetsbrev, efter att förbundsstyrelsens haft längre möten, dvs när man företrädesvis träffats fysiskt. Nästa sådant tillfälle är i mitten på mars 2018.

Styrelse och personal vill också passa på och önska alla en God Jul och Gott nytt år Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef                                                                                                                          ————————————————————————————-

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, september 2017

Nu när hösten är på ingång, så har arbetet i förbundsstyrelsen dragit igång, med full styrka, efter sommaruppehållet. Vid riksförbundsmötet (RFM) i våras valdes flera nya in i förbundsstyrelsen och när man är ny är det många olika ärenden /frågor, att sätta sig in i. Med hänsyn till detta är det bra att vi ändrat våra stadgar, dvs att RFM numera hålls vartannat år, istället för varje år som tidigare. Detta innebär att de som är nya i styrelsen har en rimlig chans att komma in i verksamheten, innan det är dags för nästa RFM. Nedan upptagna punkter blir en blandning av allmän information och det som avhandlades vid det senaste mötet i förbundsstyrelsen i september.

Fortsatt medvind för biodlingen och förbundet Alla vi som följer med i massmedia, dvs vad som sägs och skrivs, är nog helt övertygade om att våra frågor har ett stort nyhetsvärde. Känslan som vi har centralt och som säkerligen delas med många av våra medlemmar, är att vi får ett relativt stort utrymme rent massmedialt. I samband med detta konstaterande kan vi åter påminna om att vi i samband med lanseringen av den nya hemsidan, har kopplat på ett ännu större nyhetsflöde än tidigare. Alla tidningars artiklar går dock inte att nå eftersom det för vissa av dem kräver att man prenumererar på deras nättidningar. Gå ändå in via vår hemsida och ta del av nyhetsflödet och ta även del av allt annat som ligger på vår hemsida! Det finns otroligt mycket att hämta! Vårt medlemsantal ökar för nionde året i rad, den senaste noteringen är att förbundet har 12 700 medlemmar.

Ekonomi Som en följd av den positiva medlemsutvecklingen, ger den oss ytterligare möjligheter att stärka upp arbetet inom förbundet. Vi hoppas givetvis att detta skall uppfattas positivt för den enskilde medlemmen, men där betyder givetvis det lokala föreningsarbetet mest, hur man uppfattar sitt medlemskap. Vi återkommer lite längre fram, när vi spikat budgeten för 2018, med hur våra närmaste inriktningar ser ut. Framtida satsningar görs givetvis utifrån en förhoppning om en ökad medlemsnytta.

Förbundets medlemsregister Flera av er har förmodligen uppmärksammat att förbundet nu kommer att byta medlemsregister från Membit till Föreningssupport i Söderhamn. Förändringen som vi gör innebär att vi kommer att få ett stabilare, enklare och mer funktionellt system. Vår bestämda uppfattning är att detta blir ett långsiktigt bra system för förbundet, där enkelhet och bakomliggande support är på en helt annan nivå än vad som varit fallet tidigare. Dessutom kommer systemet inte innebära ökade kostnader.

Våra styrande dokument Det är inte ovanligt att styrande dokument blir sk ”hyllvärmare” och med tanke på detta är vår målsättning i förbundsstyrelsen att med jämna mellanrum, noggrant stämma av vad som är beslutat i verksamhetsplanen och hur långt arbetet fortskridit. Utifrån denna plan skall vi leverera det som är beslutat av vårt högsta beslutande organ, dvs RFM. Förbundsstyrelsen utgår därför från denna plan i sin verksamhetsplanering och blir således ett i allra högsta grad styrande dokument. Omarbetning sker kontinuerligt av övriga styrande dokument och dessa kan alltid läsas, i vår öppna organisation, under vår hemsida.

Kommittéer och råd Nu har styrelsen beslutat om vilka kommittéer, råd eller grupper som vi skall ha den närmaste tiden. Strukturen är klar och nu återstår att fylla på med personer som är villiga att delta och göra en insats för att föra de specifika frågorna vidare, inom respektive ämnesområde. Vi hoppas att detta skall vara klart inom en nära framtid och att arbetet fullt ut kan komma igång. Följande kommittéer/råd är beslutade och vilka som ansvarar för resp enhet:

• Biavelskommittén och bihälsokommittén slås samman till: ”Kommittén för biavel och bihälsa”. Ordförande blir Pierre Atterling.

• Biodlingskommittén struktureras om och byter namn till: ” Kommittén för yttre miljö”. Ordförande blir Lars Hellander

• Kommunikationskommittén byter namn till: ” Kommunikationsråd”. Sammankallande blir Anna Ahnér

• ”Sociala medier” blir en ny grupp Kommer att ledas av Hanne Uddling.

• ”Redaktionsrådet för Bitidningen” behålls i nuvarande form

• ”Kvalitetskommittén” behålls i nuvarande form men byter namn till: ” Kommittén för kvalitetsfrågor” Ordförande blir som tidigare Ingmar Wahlström.

• Näringsbiodlarkommittén behålls i nuvarande form men byter namn till: ”Kommittén för näringsbiodling”. Ordförande blir Bo Malmsten.

• Utbildningskommittén byter namn till: ”Utbildningsråd” Kommer att ledas av Monica Selling.

• Björnnätverket upphör som eget begrepp och läggs in under: ” Kommittén för yttre miljö”

• ”Internationellt arbete” behålls i nuvarande form. Arbetet leds av Lars Hellander.

Svenskt Sigill, tredjepartscertifiering av medlemmars biodling Förbundet har i dagsläget en mindre grupp medlemmar som är anslutna till förbundets gruppanslutning Sigill Biodling, inom Svenskt Sigill. Bakgrunden till att förbundet arbetat med detta system, är en förväntan om att livsmedelshandeln skall ställa krav på tredjepartscertifiering av de som levererar honung till butiksledet. Sådana krav har kommit på en del håll, men inte alls i den omfattning som vi förutspådde för en 6-7 år sedan. Förbundet har därför preliminärt kommit överens med Svenskt Sigill om att administrationen för förbundets gruppanslutna, flyttas till Sigill centralt. I våra diskussioner har det varit viktigt att det skall bli så få förändringar som möjligt och att kostnadsbilden också skall vara oförändrad. Som det ser ut i dagsläget kommer förändringarna att vara genomförda till den nya säsongen 2018.

Poddradio-Biodlarpodden Du har väl lyssnat på våra program! Nyligen la vi ut det tredje programmet, som handlar om honung. Efter det femte programmet kommer vi att göra en utvärdering av om detta media är något för vårt förbund, hur våra medlemmar uppfattar det eller om det tilltalar andra kategorier av personer. Du når Biodlarpodden via bla ”Podcaster” sök sedan på Biodlarpodden, så kommer alla våra tre program upp. Kom gärna med synpunkter till oss, dessa kan ni skicka till förbundets mailadress sbr@biodlarna.se , rubrik ”Synpunkter på Biodlarpodden”.

VSH-projektet Projektet har nu avslutat sin första sommar och genomför just nu utvärderingar av årets arbete. Det är ett av de största projekten som Biodlarsverige någonsin har drivit och i långa stycken också ett av de mer komplicerade. Det kanske viktigaste budskapet som vi vill lyfta fram är att vi måste arbeta långsiktigt och att ett eventuellt lyckat resultat kommer att ta många år. Ni som tycker att det låter intressant kan givetvis ta kontakt med vår projektledare, Richard Johansson, richard.johansson@biodlarna.se, 0142-48 20 05, för att höra hur ni kan bidra till projektet. Fortsätt att följa projektet genom det som skrivs, i vår Bitidning!

Svenska Bin Förbundet har sedan starten varit medlemmar i Svenska Bin, men har nu beslutat sig för att upphöra med sitt medlemskap. Svenska Bin har haft och har en omfattande verksamhet, som också massmedialt har haft en stor uppmärksamhet de senaste åren och förbundet utesluter inte framtida samarbete inom enskilda projekt/arrangemang.

Övrigt från förbundsstyrelsen I varje nummer av Bitidningen, så kan ni läsa publiceringar från vår styrelse, dels ”Styrelsens har ordet” och dels en krönika från vår förbundsordförande. Där framkommer mycket av det som är på gång i förbundet. Har ni funderingar på det som framförs, lägg gärna ett mail till de som skriver. Vi uppskattar synpunkter på vår gemensamma verksamhet! Frågor inom specifika ämnesområden ställs med fördel till berörda kommittéer och de råd som finns inom olika ämnesområden.

Det här nyhetsbrevet har vi som ambition att publicera, efter framförallt, när förbundsstyrelsens haft längre möten, dvs när man företrädesvis träffats fysiskt. Nästa sådant tillfälle är i början på december. På återseende!

Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef

————————————————————————————-

Sommarhälsning från Biodlarnas kansli!       

Biodling och förbundet seglar i fortsatt medvind! Uppmärksamheten i massmedia är fortsatt mycket stor och vi möts av många olika nyheter, som handlar om vårt ämnesområde.

När vi skriver juni 2017 är har vi precis brutit igenom 12 500-strecket, avseende antalet medlemmar i förbundet. Detta innebär att vi för nionde året i rad ökar vårt medlemsantal! Detta ger oss en värdefull stabil grund att stå på.

Grunden för denna ökning är att intresset för biodling ständigt ökar. Nyckeln till att våra nya medlemmar kommer att fortsätta med sin biodling är om vi kan ge alla nytillkomna en bra utbildning, i form av en väl genomtänkt utbildningsstruktur och också att alla våra fantastiska föreningar tar emot alla nya medlemmar på ett bra sätt. Utan föreningarnas uppoffrande arbete, skulle vi inte se den positiva utvecklingen inom förbundet. Föreningarna är kärnan i vår rikstäckande verksamhet.

Även om något är bra så är det viktigt att fortsätta att utveckla en verksamhet. Vi fortsätter därför att utveckla vår utbildningsstruktur och vi vet att utbildningsfrågorna är högt värderade av nästan alla våra medlemmar.

Ni som ännu inte har botaniserat eller tagit del av vår senaste medlemsundersökning rekommenderar vi er att gå in på vår hemsida och läsa den. Ni finner undersökningen på följande sida: https://www.biodlarna.se/kontakt/medlemsundersokning/ . Genom undersökningen kan vi utläsa en hel del intressanta saker. Vi vill samtidigt tacka alla för att ni ställer upp och hjälper oss i vårt arbete att utveckla förbundet, där medlemsundersökningar är ett viktigt verktyg och orientering, att utveckla vårt stolta förbund.

Sedan i vintras har förbundet med hjälp från det nationella honungsprogrammet en egen rådgivare, Karina Karlsson, som man kan få hjälp av i olika biodlingsfrågor.

Vår nya hemsida är klar och den ligger i en modern plattform. De flesta distrikt har nu anslutit sig till denna sida och under hösten hoppas vi kunna släppa på de föreningar som också önskar att ligga under vår gemensamma plattform. Vår förhoppning är att de flesta skall uppfatta den nya hemsidan på ett positivt sätt, även om det här med layout och utformning uppfattas olika. Vår övertygelse är att vi nu har fått ett modernt, användarvänligt och utvecklingsbart verktyg, som vi dessutom kan utveckla vår administration kring. För att ge alla medlemmar en ännu större omvärldsbevakning, kommer vi att varje dag lägga ut ett större nyhetsflöde än tidigare. Publicerade nyheter är givetvis inom vårt ämnesområde, men det innebär inte att förbundet står bakom det som framförs i alla artiklar, utan nyhetsbevakningen är till för att var och en skall ha en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning.

Till sist vill vi uppmana er alla att höra av er till oss på kansliet om det är något som vi skall ändra på eller om ni har några funderingar.  Specifika frågor kan också ställas till våra olika kommittéer, som vi har inom olika ämnesområden. Vår förbundsstyrelse uppskattar också kontakter från er! Vi vet att vår ordförande får många mail och det är givetvis möjligt att ställa frågor till samtliga i vår förbundsstyrelse.

Kansliet håller sommarstängt från 8 juli till 7 augusti. Under denna tid lyssnar vi, varje dag, av telefonsvararen om det är några ”akuta” ärenden.

Vi på kansliet önskar Er alla en

Härligt skön sommar!

————————————————————————————-

23 mars 2017: TILL ORDFÖRANDEN I DISTRIKT OCH FÖRENINGAR

Snart ”blåsippan ute i backarna står” och årets bisäsong är inledd. Vi hoppas på positiva signaler när det gäller övervintringen och att säsongen får en bra start. Hos oss i Skänninge börjar det spira i trädgården och en intensiv planering pågår inför kommande riksförbundsmöte. Vi har hunnit med tre styrelsemöten sedan årsskiftet och här kommer blandad information om aktuella frågor på vår agenda.
Motioner till riksförbundsmötet Inför RFM har vi fått åtta motioner. Utöver dessa har vi fått flera ”motioner” som inte följt vår tidsplan som finns uttryckt i våra stadgar. De kan därför inte behandlas som motioner på riksförbundsmötet, men vi kommer ändå att informera om innehåll och svar. Här finns ett behov av utbildning och information som vi kommer att beakta inför kommande årsmöten. Underlag inför riksförbundsmötet skickas snart ut till ombuden. Vi förutsätter att ni som är ombud från distrikten stämmer av frågorna med föreningarna. Ett tips är att använda det telefonnummer som alla distrikt fått för gruppsamtal, perfekt att använda vid ett sådant möte.
Nationella honungsprogrammet 2017 – 2018 Det är snart dags att lämna in ansökningar till det nationella honungsprogrammet (NP), för att kunna ta del av den pott som fördelas. Utöver pågående projekt inom bihälsoområdet har styrelsen även diskuterat behovet av finansiering av ytterligare projekt.

Här några förslag:

 Utbildningssatsningen behöver gå vidare med fler behörighets- och fortsättningskurser för cirkelledare. Mer studiematerial behöver tas fram i form av omarbetade böcker, kursplaner, bildpresentationer, foldrar, affischer m.m.

 VSH-projektet som nu varit igång ett första år kommer att behöva fortsätta ytterligare några år innan det går i mål.

 Vi vill upprepa biodlingskonferenserna som vi genomförde under 2016. De har varit uppskattade av medlemmar, inte minst initiativet att lägga några av dem norröver.

 Kvalitetskommittén kommer att starta ett projekt för att säkra att varumärket ”slingan” åter ska bli det kvalitetsmärke som den en gång varit.

 Vi prövar under våren att utöka rådgivningen till biodlare, något som vi vill söka finansiering för även fortsättningsvis.

 Vaxproblem dyker upp här och där och handlar om såväl tillgång som innehåll. Nu vill vi tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka problemen och föreslå åtgärder med syfte att säkra tillgången på säkert och bra vax.

 Klimatförändringarna är oroande. Vad betyder detta för våra bin? Projektet Bikalendern har varit igång under två år och arbetet behöver fortsätta i en tredje fas.
Riksförbundsmötet genomförs 22 – 23 april i Hässleholm. Utöver sedvanliga förhandlingar kommer aktuella frågor att diskuteras. Representanter från Jordbruksverket informerar om ett nationellt biregister och om planerna för nya föreskrifter inom bihälsoområdet. På söndagsmorgonen håller Noa Simon Delso från BeeLife ett föredrag om ”Framgångsrik påverkan”. Alla medlemmar är välkomna att delta, men anmälan måste ske direkt till Maj-Britt majbritt.jarnvall@biodlarna.se , eftersom det finns begränsningar i lokalen. Sista anmälningsdag är fredagen den 24 mars.
Aktuell intressebevakning Det finns många områden där vi behöver synas och höras med tanke på att kunna påverka beslutsfattare. I vår kommunikationsplan framgår vad som är aktuellt med tanke på uppvaktningar, motioner eller pressmeddelanden.

 Nyligen gjordes en namninsamling på Facebook om reglerna för salvetillverkning. Kanslirådet och en politiskt sakkunnig vid Socialdepartementet tog emot namninsamlingen och fick veta att biodlarna behöver hjälp med att klara verksamheten, snarare än dyra regelverk som hindrar lönsamhet i biodlingen. Det var många frågor kring biodling och förbundet de fick svar på.

 Just nu undersöks möjligheterna till frukostmöte i riksdagen tillsammans med Biodlingsföretagarna. Syftet är främst att påverka politikerna att driva frågan om ursprungsmärkning av honung.

 Vi är medlemmar i LRF och deltar i årsstämman. Just nu diskuterar vi tre motioner som vi planerar att lämna in, bland annat en om ursprungsmärkning av honung.

 Frågan om rovdjursersättning driver vi gentemot länsstyrelser och departement genom Björnnätverket . Vid skador i bigårdarna skiljer sig ersättningarna åt. Nätverket jobbar nu intensivt med att kontakta länsstyrelserna för att diskutera frågan. Vi behöver agera för att få någon form av likriktning av reglerna.
Svensk biavel Efter ett noga övervägt beslut säljer vi nu företaget Svensk Biavel AB till en enskild biodlare. Företaget, som inte haft någon verksamhet under det senaste året, äger vi tillsammans med Biodlingsföretagarna. Delar av den tidigare verksamheten återfinns inom ramen för det stora VSH-projektet.
Den nya tekniken skapar nya möjligheter. Vad tror du om en hive-log dvs en app som man kan ha med sig i bigården med möjlighet att dokumentera all information? Eller poddradio för information och utbildning? Detta är också frågor som vi diskuterar.
Apimondia i Istanbul I år ligger den 45:e Apimondiakongressen i Istanbul den 29 sept – 4 okt. En intressant kongress där Danmark kommer att kandidera för att arrangera kongressen 2021. Det vore väl fantastiskt att få vara med på denna världskongress i Köpenhamn om fyra år? Vi önskar Danmark lycka till!
Bitidningen Oftast får vi beröm för vår Bitidning, men en och annan gång får vi kritik. En fråga som ställs är om faktagranskning av innehållet. Biodlarnas tidning ska ge fakta och kunskap utifrån senaste forskning och den ska förmedla förbundets uppfattning när det gäller metoder och regler. Men den ska också spegla läsarnas erfarenheter på olika sätt. Kloka läsare kan sedan sortera i innehållet och dra sina egna slutsatser. Ansvarig utgivare kontrollerar att inte innehållet är kränkande, innehåller personliga påhopp eller liknande som strider mot lagar och förordningar.
Detta blev mitt sista ordförandebrev. Det känns både vemodigt och ganska skönt. Varmt tack till er alla som läst och medverkat till att sprida informationen under alla år!

Hälsningar från Marita och styrelsen

————————————————————————————-

Skänninge 20 december 2016

Till föreningar och distrikt

Det lackar mot jul
Det fjärde adventsljuset är tänt. En tid för summering av året som gått och tid för att blicka framåt. Det gjorde styrelse och personal nyligen då vi träffades i Biodlarnas Hus för samtal och styrelsemöte.  Vilka höjdpunkter och eventuella lågmärken har vi upplevt och vad ser vi för utmaningar framöver?

KONGRESSEN BEECOME har naturligtvis präglat en del av året arbetsmässigt. Vi bedömer dock att resultatet var väl värt insatsen.  Ett historiskt tillfälle med över tusen biodlare samlade. Program och innehåll var kanske överambitiöst (men mycket uppskattat) och avgiften för deltagande var låg i förhållande till vad man erbjöds. Detta medförde förstås oro över det ekonomiska slutresultatet och därför drog vi en lättnadens suck när kongressen totalt gick 15 000 kronor plus.

MEDLEMSMÖTEN Inget år tidigare har personal, kommittéer och styrelse träffat så många medlemmar. Utöver Beecome har vi haft spontana besök i Skänninge av ett antal föreningar. Vi har dessutom haft biodlingsdagar för medlemmar såväl i Skänninge som i Norrbotten och Västerbotten och träffar för distriktens ordföringar, utbildningsansvariga och för kvalitets- och bihälsoansvariga . Dessa möten har berikat oss och förhoppningsvis också deltagarna. Biodlarnas Hus är på väg att bli den mötesplats vi drömt om.

VSH En viktig händelse under året har varit starten av VSH-projektet i samarbete med BF och SLU. Stora förhoppningar är knutna till projektet där tanken är att hitta bin som själva ska städa bort varroakvalster. Vi kommer att behöva hjälp av många engagerade biodlare och hoppas att många under de kommande åren vill ställa upp i detta angelägna arbete.

UTBILDNING Utbildningsfrågorna är otroligt viktiga.
Över hela landet har utbildning av cirkelledare genomförts för att diskutera och utveckla det nya utbildningsprogrammet.  Nu är det dags för fortsättningsutbildning för cirkelledare och ett framtagande av ett nytt utbildningsmaterial.

FENOLOGIPROJEKTET fortsatte också under året tillsammans med SLU. Idag har vi runt 150 observatörer och projektet går nu in i fas 2.

MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN Den digitala undersökningen är slutförd och analysarbete pågår. Glädjande nog fick vi hög svarsprocent på såväl mailenkäten som telefonintervjuerna. Tack till alla som valde att vara med och utveckla vårt stolta förbund!

BITIDNINGEN Under året har vi gått i motsatt riktning mot andra papperstidningar, då vi ökat utgivningen från 9 till 10 nummer per år. Den nu genomförda medlemsundersökningen ger belägg för att en majoritet av våra medlemmar anser att denna nivå är lagom.

STYRELSEMÖTET  Kommande verksamhetsplan och ekonomi diskuterades intensivt på styrelsemötet. Det finns många områden där vi behöver satsa och att prioritera är inte lätt.
Denna gång tog vi också ett beslut om en kommunikationsplan som bearbetats hos oss under längre tid. Syftet är att nå ut med våra budskap på ett mer strategiskt sätt.
Ett besök av representanter från Svenska Bin fanns också på agendan och formerna för vårt samarbete diskuterades.
Vi konstaterade också att uppropet om namninsamling om ”regelverket kring småskalig produktion av bivaxsalva” har genererat över 5000 underskrifter. Nu gäller det att föra fram kraven till politikerna.
Frågor som dryftades var också problemen kring vax och märkning av honung, områden som kräver uppmärksamhet och åtgärder framöver.

HEMSIDAN Glädjande är att vi får en ny användarvänlig hemsida till vår hjälp under nästa år. Hemsidan är vårt viktigaste administrativa verktyg för att stödja och upprätthålla en god ordning i vårt förbund. Vi behöver få höra ifrån dig när den nya hemsidan introducerats om något är otydligt eller felaktigt. På så sätt kan vi utveckla hemsidan till att bli ännu mer användarvänlig.

MOTIONER Riksförbundsmötet står för dörren och motionerna ramlar in från föreningarna. Bra att vi får dessa så tidigt så att vi har möjlighet att hantera frågorna på ett genomtänkt sätt. Efter distriktens yttranden gör vi slutarbetet. Vi kan just nu notera att det är ett något större antal motioner än vid det senaste RFM. Vi tolkar det som tecken på ett ökat engagemang.

MEDLEMSKAP Sist men inte minst kan vi konstatera att ett medlemskap i förbundet är något som är attraktivt. Antalet medlemmar har ökat för åttonde året i rad. En rad samverkande faktorer medför säkert detta. I somras passerade vi 12 000-nivån och nu stegar vi vidare med att förhoppningsvis räkna in vår 13 000:e medlem. I dessa sammanhang kan inte nog poängteras alla goda insatser som görs i hela vårt förbund, inte minst i föreningarna. Tack för ert engagerade och ideella arbete!

TACK också för ytterligare ett intressant, roligt och tidvis jobbigt verksamhetsår! Med ert förtroende fortsätter vi med Medlemsnytta, Öppenhet, Nytänkande och En tillåtande attityd i fokus. Hoppas att ni på ett eller annat sätt märker av detta!

Vi önskar er alla
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT BIODLARÅR!
Styrelse och personal
genom
Marita

————————————————————————————

September 2016
Blomstertiden både kom och försvann
Jag har liksom många andra upplevt en väldigt kort blomningsperiod, det mesta hade blommat över redan vid midsommar! Lokalt har det varit stora skillnader och vi får höra om såväl katastrof- som rekordskördar. Mina bin har denna sommar varit på jakt efter vatten och trots egna vattenkärl – lätta att nå – har de valt att förfriska sig på den två meter breda sandstranden vid bryggan. Inte så uppskattat av grannarnas småbarn. Nästa sommar får det nog bli en spång av något slag.
Nyligen har styrelsen träffats i Skänninge. Alltid lika uppskattat av oss med tanke på de svårigheter som är förknippade med telefonsammanträden, där tio personer är delaktiga. Denna gång var dessutom hela valberedningen närvarande för att skaffa sig en uppfattning om styrelsens kompetens och eventuella behov av förstärkning.
Tiden går snabbt mot riksförbundsmötet i Hässleholm 22-23 april 2017. Här kommer en kortfattad information om vad som är på gång. I kommande Bitidning kan du läsa mer om olika punkter.
Möte med distriktsordföringar den 15 oktober
Till denna träff bjuds ytterligare en person in från varje distrikt. Ett önskemål är att det ska vara den som är utbildningsansvarig. Det har kommit till vår kännedom att älgjakten pågår just vid detta tillfälle, men i dagsläget är det omöjligt att ändra till annan tidpunkt. Programmet kommer att vara späckat med innehåll och en viktig del är distriktets roll och uppgifter.
Biodlingsdagar
Under 2016 har vi genomfört fyra biodlingsdagar i Skänninge med inbjudan till alla medlemmar. Vi kommer att ha möjlighet att anordna ett par ytterligare sådana 2016/2017. Vi diskuterar nu att lägga några träffar norröver, våra vänner i dessa trakter har för det mesta stora svårigheter att resa till arrangemang i Skänninge och till platser söderöver.
Utbildning
Under hösten kommer kommittén att prioritera framtagandet av mer utbildningsmaterial för påbyggnadsutbildningarna. Exempel på detta är drottningodling och förädling av honung. Kursmaterialet om bihälsa är försenat men avsikten är att det ska färdigställas under hösten. Vi kommer också att, tillsammans med distrikten, arbeta fram en utbildningsorganisation för hela landet.
Nu är vi igång i VSH-projektet
Projektledaren Richard Johansson är på plats – och presenteras i kommande nummer av Bitidningen. Framgång i projektet är helt beroende av er medverkan ute i distrikt och föreningar och att vi får massor av biodlare att vara med och leta. Det är ju hos er man kan spåra upp bin som själva klarar av att hantera varroa. Richard eller någon annan från projektet kommer gärna och besöker er för att berätta mer om vad som krävs framöver. Låt oss satsa tillsammans, så att vi på sikt kan avla fram bin som själva kan hantera varroakvalstret till glädje för våra bin och för oss själva som biodlare.
Nya hemsidan
Intensivt arbete pågår med den nya hemsidan. I denna kommer vi att ha en öppen del, men också en sluten, som bara riktar sig till medlemmar. Siktet är inställt på riksförbundsmötet, då vi hoppas kunna presentera en prototyp på den nya hemsidemiljön. Tidpunkten när vi skall byta till den nya hemsidan, är ett beslut som tas längre fram och det viktiga är att allt är väl genomarbetat vid övergången.
Medlemsundersökningen
I samarbete med universitetet i Linköping kommer vi att under hösten skicka ut en medlemsenkät. Resultatet ska sedan ligga till grund för diskussioner i distrikt och föreningar under de första månaderna av nästa år. Analys och handlingsprogram kommer att presenteras på riksförbundsmötet. Tidigare har undersökningar gjorts 2004 och 2010, vilket gör det möjligt att göra jämförelser. Vi hoppas på starkt gensvar med hög medverkan i undersökningen. Syftet är att öka medlemsnyttan totalt i förbundet.
Sockerdebatten har väl inte undgått någon. I kommande Bitidning ger vår redaktör en sammanfattning och tidningens ledare kommenterar också frågan.
Coop-kupor
Kanske har du tagit del av Svenska Bins information om Coop:s satsning för att öka antalet bin? Medlemmar i Coop kan ge sina poäng till nya bisamhällen. Föreningar som är intresserade av detta samarbete kan i samband med aktiviteter mot allmänheten försöka påverka lokala besökare så att fler skänker sina medlemspoäng till detta. Så snart tillräckligt med poäng för köp av en bikupa har kommit in till Coop, kommer den biodlarförening som finns i närheten få frågan om man vill ta hand om bisamhället.
Visst åt du en hel del glass under sommaren? Som en konsekvens av detta har vi nu fått 50 000 kronor till Biodlingens vänner från Häägen-Dazs. Den nya glassen ”Honey, Walnut & Cream” har tydligen sålts bra trots att jag själv inte hittade den någonstans.
Annat smått och gott
* Nu finns en grupp för ekobiodling på facebook för dig som vill nätverka inom detta område.
* Ett intressant samarbetsprojekt pågår mellan Rosendals Biprodukter, Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet, för att utbilda personer till biskötare inom biodlingsföretag. Kanske ett intressant jobb för arbetssökande? Näringsbiodlingskommittén kommer att titta närmare på satsningen och undersöka möjligheten till samarbete.
* På senaste styrelsemötet resonerade vi om det faktum att några kommuner betalar stora summor till privata företag för att sätta ut och sköta bisamhällen. Ett bra tillskott till föreningskassan skulle ju detta vara. En del föreningar är redan igång men utrymme finns säkert för fler. Vore intressant att få höra vilka liknande aktiviteter som pågår.
Vi uppskattar kontakter med er ute i organisationen, ett mail eller ett samtal i aktuella frågor är av värde! Som vanligt ber jag dig sprida denna information.
Allt gott önskar styrelse och personal genom Marita

2016-07-08

Sommarhälsning från Biodlarnas kansli!

Det har väl inte undgått någon att intresset för vårt ämnesområde är på topp! Det skrivs och publiceras åtskilliga artiklar om det som har med biodling att göra. Om detta är förklaringen till varför vårt medlemsantal hela tiden ökar, kan vi tvista om. Uppmärksamheten i massmedia är något som vi skall se positivt på och dra nytta av i vårt fortsatta arbete! Vi är totalt sett en liten aktör, men fler och fler beslutsfattare inser att om inte våra bin mår bra eller om de skulle minska, så är mänskligheten inne på en farlig väg. Våra tama kamrater har vi bra kontroll på genom duktiga biodlare, värre är det om våra vilda kamrater och insekter skulle minska, som vissa påstår skulle vara fallet. Oavsett vad som är rätt eller fel, så är det bra att vi inte tar allt för självklart i vår natur och att vi är uppmärksamma på förändringar.

När vi skriver juni 2016 är vi väldigt nära att bryta igenom 12 000-strecket, avseende antalet medlemmar i förbundet. När vi sedan låser medlemsåret 2016 i höst, kommer vi att vara nära detta antal! Detta innebär att vi för åttonde året i rad ökar vårt medlemsantal! Vi får ibland frågor från andra organisationer hur vi bär oss åt, dvs om vi besitter någon form av trollformel i att öka medlemsantalet, under så många år i rad. Något enkelt svar på detta är inte lätt att ta fram! Desto enklare är det att svara på hur vi får nya medlemmar att stanna kvar som medlemmar hos oss.

Svaret är givetvis framförallt hur det lokala arbetet ute i alla våra föreningar fungerar. Det arbete som läggs ner lokalt, är en grundförutsättning i att skapa nöjda medlemmar och som starkt bidrar till att man ser förbundet som en positiv tillgång. På distrikts- och central nivå skall vi givetvis fortsätta att hjälpa till med utvecklandet av vårt stolta förbund, men det lokala arbetet kan inte nog betonas för mycket, utan är helt avgörande i vårt medlemsarbete.

En viktig byggsten och som vi från centralt håll hela tiden försöker att utveckla är vår utbildningsstruktur, där både nybörjare och de som har kommit längre i sin ”biodlarkarriär” skall ha något hämta. Vårt långsiktiga arbete är här att fortsätta producera intressanta studieavsnitt, som möjliggör att man kan utveckla sitt intresse och trivas länge med sin biodling. Vårt nya material som vi har rullat ut under vintern har uteslutande mottagits på ett  positivt sätt och vi hoppas nu att få ytterligare medel från Jordbruksverket, där vi kan ta fram utbildningar inom ytterligare ämnesområden, så kallade påbyggnadsutbildningar.

Första halvåret har inneburit flera uppmärksammade saker inom förbundet. Vi har haft en stor kraftsamling från biodlarsverige i samband med arrangemangen vid Beecome i Malmö, där ett stort antal biodlare samlades under några intensiva dagar i mars. I Skänninge har vi  också genomfört  föreningsdagar, där våra medlemmar kunde ta del av kvalificerade föreläsningar inom olika ämnesområden.

Förutom det intressanta innehållet i föreläsningarna, gav oss dessa dagar möjlighet till värdefulla möten för styrelse och oss på kansliet, med flera av våra medlemmar.

Förbundet har sedan  en tid tillbaka en grupp som arbetar med att vi skall ta fram en ny hemsida för vårt förbund. Utvecklingsarbetet avpassas efter de ekonomiska möjligheter som står oss till buds, varför vi inte kan säga när den nya hemsidan kan sjösättas. Nuvarande hemsida har en hel del brister och det finns en mycket stor förbättringspotential. Vi sitter dock inte vid branten och tittar ner på avgrunden och därför är det bra att alla vet om att vi arbetar med frågan, men att vi också rättar mun efter den sk ekonomiska matsäcken.  Gruppen har tagit fram en mycket väl genomarbetad kravspecifikation och vi har också kontakter med bra leverantörer av den framtida tekniska plattformen.

I skrivande stund väntar vi på besked från Jordbruksverket, när det gäller de ansökningar som är inskickade i det Nationella honungsprogrammet. Det stora nya projektet som vi hoppas få medel till är projektet som skall leda fram till att vi kan avla fram VSH-bin, dvs bin som själva har förmåga att rensa ur varroakvalstret. Om vi får möjligheter att starta detta projekt så hoppas vi att få medel under ett antal år. Vi hoppas också på en bred uppslutning, i den mobilisering, som krävs för att leta upp bin med denna egenskap. Det här är ett av de mest omfattande projekten som biodlarsverige någonsin har drivit och det bygger på att vi alla samverkar. Eftersom varroan är ett stort problem, det största enligt det flesta, så vore det märkligt om vi inte tillsammans skulle pröva detta spår och låt oss tillsammans ha en positiv inställning till att vi gör denna satsning!! Fortsätt att följa projektets utveckling i vår tidning och på vår hemsida, samt ha en positiv inställning när projektet eventuellt önskar ditt deltagande.

Till sist vill vi uppmana er alla att höra av er till oss på kansliet om det är något som vi skall ändra på eller om ni har några funderingar.  Specifika frågor kan också ställas till våra olika kommittéer, som vi har inom olika ämnesområden. Vår förbundsstyrelse uppskattar också kontakter från er!

Vi stänger nu vår expedition för semester och öppnar igen den 8 augusti.

Vi på kansliet önskar Er alla en

Härligt skön sommar!

 

2016-06-09
Den blomstertid nu kommit och vi och bina har bråda tider!

En intensiv period har startat med honungshantering , utbildningar, föreningsmöten, marknader m.m. Säsongen är kort och allt ska vi hinna med.
I Skänninge på vårt kansli är det som vanligt full fart med diverse uppgifter och styrelsen har nyligen genomfört årets internat. Denna gång ägnade vi mycket tid till att följa upp verksamheten
och att tänka framåt. Kan kännas lite tidigt, men vips är vi framme vid riksförbundsmötet 2017. Jag kan redan nu berätta att detta möte kommer att hållas i Hässleholm.
Vi går i väntans tider när det gäller vår ansökan till Jordbruksverket angående ett flerårigt VSH projekt. Tanken är att vi under de närmaste åren i bigårdarna ska leta upp varroa-toleranta bin med VSH-egenskapen, avla på dessa och sprida drottningar med VSH-egenskapen över landet. Projektet vill vi genomföra tillsammans med Biodlingsföretagarna, avelsföreningarna, Svensk Biavel och SLU. Vi kommer att behöva hjälp av Sveriges alla biodlare att leta i sina bigårdar enligt metoder som projektet kommer att anvisa. Jordbruksverket har en positiv syn på vår ansökan, men det finns inget beslut ännu. Projektet kommer förhoppningsvis att starta den 1 augusti och vi tror det ska vara i full gång i biodlarsverige 2017. Visionen är att bekämpa kvalstren genom binas eget arbete och
därmed slippa alla behandlingsmetoder.
LRF:s årsstämma har gått av stapeln och som tidigare var vi representerade där. I år hade vi lämnat in två motioner,
”Neonikotinoider och andra kemikalier i landskapet” och ” Kommunalt avloppsslam förgiftar människa, flora och fauna”. Även om motionerna inte bifölls, är det värdefullt för oss att ge ett
inlägg i debatten och hoppas på ett mer långsiktigt resultat.
Distriktsordförandekonferens
Lördagen den 15 oktober bjuder vi in två från varje distrikt till ordförandekonferens i Skänninge.
Distriktens roll och uppfattningar i olika viktiga frågor och satsningar kommer att diskuteras.
Före eller efter konferensen kommer vi också att träffa nya ”ordföringar”, för att ge en introduktion och skapa kontakt.
Utbildningskupan
Arbetet går vidare. Fram till nu har arbetet fokuserats på att ta fram ett helt nytt utbildningsmaterial, att utbilda cirkelledare och att bygga ett fördjupat samarbete med Vuxenskolan. Även arbetet med att ta fram material för påbyggnadsutbildningarna har påbörjats och kommer att fortsätta. Vi undersöker också möjligheten att ta fram en rikstäckande kurskatalog på nätet, där utbildningar över hela landet finns samlade.
Nu är det viktigt att skapa en hållbar organisation för det fortsatta arbetet. Här får distrikten en viktig roll. Vi kommer att vilja diskutera regionala utbildningsnätverk, som förväntas bli utbildningskommitténs förlängda arm för att förverkliga den framtagna utbildningsstrukturen.
Frågan kommer att diskuteras på den planerade ordförandekonferensen i höst.
Föreningsdagarna tycker vi blev en succé! Så roligt och nyttigt det var att få träffa er ca 300 biodlare. Vi hoppas förstås att kunna upprepa denna aktivitet. Kanske ska vi förlägga mötet norröver vid något kommande tillfälle, så att våra biodlarvänner även där får möjlighet att delta.
Enkäten under Beecome fylldes i av 270 personer. Vi kan inte dra några säkra slutsatser av detta underlag, men kanske ändå får vi en liten ”hint” om vad våra medlemmar tycker och tänker.
På frågan om varför du är biodlare angavs miljöintresset och egen honung som starkaste motiv.
De flesta önskade snälla och friska bin. Många anser att förbundet ska satsa mest på utbildning och den största utmaningen är bidöd och bimiljö.
Nu planerar vi för nästa del i medlemsundersökningen, där vi kommer att involvera distrikt och föreningar.
Hur ser det ut med jämställdheten?
Vi är nu 11 673 medlemmar, 101 fler än vid samma tidpunkt förra året. Det är glädjande eftersom det ger oss möjligheter att öka vår service. Samtidigt ställer det allt högre krav på oss, inte minst
på föreningarna.
Idag är 34 % av medlemmarna kvinnor. 2016 medlemmar har någon typ av förtroendepost och av dessa är 632 kvinnor c:a 31 %. De flesta av kvinnorna finns på sekreterarposter men 63 av
dem är ordförande i någon förening eller i något distrikt. Jämställdheten har gått framåt i vårt förbund under senare år.
Vi deltar nu i LRF:s jämställdhetsakademi – en tankesmedja med syftet att verka för att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att starta och driva företag inom det gröna näringslivet.
Mer information finns på www.lrf.se/jamstalldhetsakademin
Vi gratulerar Preben Kristiansen– vår bihälsokonsulent – som i höst kommer att utses till hedersdoktor vid SLU.
En och annan glass lär det väl bli i sommar
Då är tipset att leta efter Häägen-Dazs nya glass ”Honey, Walnut & Cream”. För varje såld produkt går 3 kr till Biodlarna. Dessutom smakar den väldigt gott.
Som vanligt ber jag dig sprida denna information till våra medlemmar.
Med en önskan om en fin bi- och honungssommar
hälsar styrelse och personal
genom Marita

2016 03 22

Det största mötet för våra medlemmar någonsin i vårt land är över! Efter månader av intensivt arbete känns det plötsligt lite tomt. Beecome samlade nästan 1400 deltagare, 60 utställare och 35 föreläsare. Många länder i Europa och världen var representerade. Besökare fick tillfälle att utbyta erfarenheter, skapa nya kontakter, lyssna till spännande forskning och ta del av erfarna biodlares kunskaper. Kort sagt, detta blev en tillställning att minnas. Det mesta av planering och förarbete genomfördes av ideellt arbetande personer. Tack till projekt- och programgruppen och ett varmt tack till skåningarna som i gula västar bi-stod deltagarna i stort och i smått. På vår hemsida www.biodlarna.se under nyheter finns nu möjlighet att via en länk se filmerna på Youtube från invigningen och paneldebatten den första dagen. Så småningom kommer fler filmer och annan dokumentation att läggas ut. Utbildningsradion spelade in lördagens föreläsningar i stora kongressalen. Filmerna kommer att finnas på UR-play och sedan på Utbildningsradions hemsida. Tack alla ni som stöttade och inspirerade förenings- och distriktsmedlemmar att delta! Ni som lyckades fylla en buss (45personer) uppmanas att kontakta marita.delvert@biodlarna.se för att få bidraget utbetalt.
Biodlingsföretagarna hade sitt årsmöte under kongressen och valde då Jonny Ulvtorp till ny ordförande. Jonny var min företrädare som ordförande för SBR. Vi fortsätter vårt framgångsrika samarbete med Biodlingsföretagarna, som nu har en delvis ny styrelse.
Ingen rast, ingen ro – nu är vi igång och planerar föreningsdagarna, som går av stapeln den 9 – 10 och den 23 – 24 april. Vi kan ta emot max 75 personer per tillfälle och i dagsläget finns endast ett fåtal platser kvar. Vi gläds åt ytterligare ett tillfälle att samla biodlare i Biodlarnas Hus.
Utbildningssatsningen rullar vidare. Nu går cirkelledarutbildningarna in på sista varvet före sommaren. Ca 400 cirkelledare kommer att ha fått insikter i vuxenpedagogik och i Biodlarnas nya utbildningskoncept med det nya materialet. Det betyder inte att utbildningssatsningarna sedan kommer att avslutas. Till hösten kommer påbyggnadsutbildningar och kurser för storskalig biodling. SBR kommer även fortsättningsvis att ge stöd och inspiration till distrikt och föreningar, som i praktiken genomför den allra mesta kursverksamheten. Utbildningskommittén informerar kontinuerligt i Bitidningen om vad som händer.
Så som redovisats i Bitidningen förbereder vi en ansökan om ett stort VSH-projekt och det arbetet pågår för fullt. Vi tänker leta efter bin med VSH-egenskapen bland de svenska bina, dvs inom våra fyra ”raser” (egenskaper som innebär att honungsbina själva rensar ut fertila kvalsterhonor). På så sätt får vi med oss de egenskaper vi är vana vid hos bra svenska bin. Vi kommer då att behöva samarbeta med många biodlare (alla?), som med en enkel metod som projektet anvisar, gör en första gallring på egen hand. Sedan anmäler biodlaren ”intressanta” samhällen för ytterligare kontroll av en rådgivare. Där vi hittar VSH-egenskaper, vill vi odla ca 10 drottningar, vilka sedan paras med VSH-drönare och får bilda nya samhällen. I en stor bigård kommer vi att ha många VSH-samhällen för ytterligare tester och kontroll. Om vi lyckas, kommer i ett senare skede drottningar med goda VSH-egenskaper spridas över landet. Den 8 april möts representanter för SBR, BF, Svensk Biavel, rasföreningarna m.fl. för att resonera och enas om en ansökan.
Nu blir det spännande att se resultatet av ”medlemsenkäten” som genomfördes på Beecome. Tanken är att detta resultat ska vara en liten aptitretare, som så småningom följs av ytterligare undersökningar så at vi kan få reda på medlemmarnas åsikter, behov och önskemål.
Snart tittar nyplanterade blommor och växter upp i trädgården runt Biodlarnas Hus. Detta kommer säkert många att njuta av. Förhoppningsvis får vi snart också några bikupor på plats. Tack ni som bi-dragit med medel – fler är välkomna att göra det – arbetet fortsätter. Som vanligt – sprid innehållet i detta brev!
Med hälsningar från styrelse och personal. Vi önska er också en glad påsk och en glad vår Marita

—————————————————————————–

Jul- och Nyårshälsning från kansliet 2015

Vi närmar oss med stormsteg tiden då det åter är dags att summera ett händelserikt år inom förbundet. Vi på kansliet har uppfattning att vi arbetar i medvind och att vi är på rätt väg inom många olika områden. Men ni som är vana vid att segla, vet att vinden kan lägga sig och att man istället kan drabbas av motvind. Vi försöker därför att vara ödmjuka inför vår uppgift att leverera mesta möjliga medlemsnytta, utifrån de resurser som vi har inom förbundet. Ibland lyckas vi och ibland får vi på pälsen!  Vi tycker om att höra era synpunkter inte bara när vi gör något som är bra, utan framförallt när ni inte är nöjda. Vi tar tacksamt emot era konstruktiva förslag hur vi kan utveckla vår verksamhet!

Vårt medlemsregister är ett system som vi under flera år har utvecklat och vi har tidigare tagit upp komplexiteten i systemet, beroende på flera olika faktorer bla hur vi är organiserade. Vi har kommit en god bit på vägen att få ett funktionsdugligt system, men vi nöjer oss inte med hur funktionaliteten är just nu, utan vi kommer under februari månad ha ett avstämningsmöte med några distrikt och några föreningar, för att se om det är något som vi bör utveckla vidare eller ändra på.

De nya stadgarna är nu fullt ut på plats! Alla föreningar har haft sina årsmöten under november månad och stadgeförändringarna har inneburit marginella förändringar i föreningarnas arbete. På den centrala nivån kommer vi att märka en stor skillnad nästa år, då vi inte har något riksförbundsmöte, utan detta kommer först våren 2017. Blir vi då sysslolösa under vårterminen?  Definitivt inte, utan våra kalendrar är sprängfyllda med olika aktiviteter och möten hela våren! Under 2016 skall vi också förverkliga det som vi beslutade om i den senaste verksamhetsplanen, som omfattar 2015-2016.

Ett projekt som kommer att beröra hela förbundet är framtagandet av en ny hemsida. Projektet har under innevarande hösttermin, startats i en inledande förstudie och övergår under 2016, i ett fullskaligt projekt. Utrullningen/lanseringen är ännu inte bestämd och vi intar en försiktig hållning, när det gäller att fastställa lanseringsdatum. Trots att vår nuvarande hemsida har en hel del brister, så befinner vi oss inte i någon form av ”akutläge”, vilket innebär att vi kan ge projektgruppen tid för sitt fortsatta arbete. Det är Anna Ahnér, vår kommunikatör, tillika redaktör, som leder arbetet med den nya hemsidan.

När vi är inne på kommunikationsfrågor, så hoppas vi att våra medlemmar skall uppskatta att vi går mot strömmen, när vi nu tar bort ett dubbelnummer av Bitidningen under vintern. Vi går nu från nio nummer till tio, med start under 2016. Vår ambition är också, att än mer än idag, kunna serva er med ett kontinuerligt nyhetsflöde via vår hemsida. Ni har redan vant er vid att vi lägger ut ett brett spektra av olika nyheter, där var och en får ta ställning till det man läser. Utlagda nyheter är inte lika med att det är ett ställningstagande från förbundet i olika frågor, utan det handlar om att ni via vår hemsida skall ha tillgång till denna service. Påverka alla era medlemmar, att med stor frekvens gå in på vår hemsida! Kommunikation och information är delar som inte alla gånger är så lätta att bemästra. Vår organisation har tagit ett steg i rätt riktning när vi nu fullt ut har formulerat ett kommunikatörsuppdrag, där vi väver ihop tidningen med hemsidan, vilket är något som vi tror på.

Förhoppningsvis har ni uppmärksammat att vi fortsätter vårt arbete med att utveckla och förädla vår utbildningsstruktur.  Detta arbete kommer att fortsätta under hela 2016 och gemensamt skall vi se till att arbetet aldrig blir färdigt! Vi skall inte tillåta att detta utvecklingsarbete avstannar, utan våra ambitioner är att ha en ständig utvecklingsprocess på gång, inom detta område.

För oss på kansliet har året inneburit mycket nytt i samband med flytten från Mantorp. Vi har inte haft några som helst anpassningsproblem i Skänninge! Vi har från första stund i mitten på februari känt oss väldigt hemma i Biodlarnas eget hus. Succesivt har vi också fyllt huset med verksamhet, där vi i ändamålsenliga lokaler kan träffas och utveckla den svenska biodlingen på olika sätt. Målsättningen är att vi skall vara ett nav och uppfattas som en samlingsplats, samt vara en sammanhållande kraft för biodlingen i landet.

En förutsättning för att vara denna kraft är att vi har medlemmarnas förtroende för den verksamhet som vi vill skapa. Redan nu kan vi avslöja att vi för sjunde året i rad ökar vårt medlemsantal, vilket inte minst märks ute lokalt i våra föreningar. Eftersom vi får många nya kamrater är det oerhört viktigt att vi kan nå dem med ett bra mottagande.  Det tål att upprepas men det görs i hela landet fantastiska insatser för att ta hand om alla nybörjare. Det är det som möjliggör att fler och fler också stannar kvar som medlemmar!

Alla delar i förbundet är viktiga! Förutom den aktiva föreningsverksamheten är det viktigt att våra distrikt hittar sina roller som en länk mellan det centrala förbundet och våra föreningar. Från centralt håll hoppas vi att än mer föra ut verksamhet via de som är distriktsansvariga inom olika ämnesområden ex utbildning, kvalitet, bihälsa, etc. Dessa ansvariga skall givetvis sedan på olika sätt föra ut detta till våra föreningar. Vi tror mycket på den modellen framöver.

På många håll var biodlarsäsongen 2015, något som man kommer ihåg, men ändå vill glömma! Samtidigt är väl just detta tjusningen med biodlingen, att man aldrig riktigt kan veta hur det skall bli, därför är det bara att se framåt till nästa säsong och hoppas att alla faktorer skall samverka i en gynnsam riktning.  Vi på kansliet ser i vilket fall som helst fram mot ett innehållsrikt och spännande 2016, där vi skall göra allt för att utveckla förbundets verksamhet på ett positivt sätt.

I kommande numret av Bitidningen flaggar vi upp för föreningsdagarna i Skänninge under april månad 2016, där det kommer att erbjudas ett varierat och intressant program. Vi ser fram emot att dessa dagar blir välbesökta!

Utifrån ert förtroende bygger och utvecklar vi biodlingen i Sverige!

Kansliet önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt Biodlarår 2016

December 2015

Slutet på 2015 närmar sig och som alltid har året gått fort. Dags att blicka tillbaka och planera framåt. En hel del av den tvååriga verksamhetsplanens önskade resultat har redan nåtts, men mycket finns kvar att sätta tänderna i under nästa år. Nu är siktet inställt på riksförbundsmötet april 2017. Vi har precis haft vårt sista styrelsemöte för detta år. Av besparingsskäl har vi minskat ner på fysiska styrelsemöten till förmån för telefonmöten. Dock inte helt enkelt för 10 personer att diskutera på telefon. Eftersom ordförandebrevet inte sprids i alla distrikt, skickar jag denna gång även till informations-ansvariga i föreningarna. Då får förhoppningsvis alla föreningsordföranden också del av detta. Här följer lite om vad som är på gång hos oss:

Beecome: Vårt beslut att delta i Beecome innebär en stor satsning, där det mesta av arbetet sker ideellt. En lätt oro känner vi dock över anmälningsläget. Tydligen är det en trend att anmäla sig sent till olika arrangemang! Detta försvårar vår planering, eftersom en hel del kan göras först när vi vet att kongressen ekonomiskt ”går runt”. Det mesta behöver vara klart en månad före kongressens start och sena ändringar medför extra kostnader. Det kan gälla såväl lokalhyror som mat- och materialkostnader mm.
Gör din anmälan före 1 februari! Därefter höjs avgiften med 100 kr per dag (80 kr plus moms). Sista anmälningsdatum är satt till 1 mars.
Tidig bokning kan vara ekonomiskt vid planering av resor. Just nu kan man resa Stockholm – Malmö, med tåg, för 195 kr i varje riktning (med tider som passar kongressens tider). Detta gäller säkert också på andra sträckor, att köpa tre månader före är oftast förmånligt. Programmet är fyllt till bredden med spännande föreläsningar och workshops. Mötesplatser med tema av olika slag kommer att finnas och drygt 40 utställare kommer. Bland andra deltar Helena Jonsson, ordförande LRF i programmet och Jytte Guteland, EU-parlamentariker deltar i en paneldiskussion om en hållbar framtid.
Flera föreningar och distrikt försöker samordna resor till kongressen, vi är väldigt tacksamma för er insats! När resan är genomförd skickar vi 1500 kr till förenings- / distriktskassan.

Utbildningen: Just nu pågår utbildning för cirkelledare i hela landet. Syftet med dessa är dels att presentera en utbildningsstruktur och det material som tagits fram, dels att förmedla kunskaper i vuxenpedagogik. Utbildningskommittén vill på detta sätt testa materialet och få en dialog med cirkelledarna. Inbjudan till nästa års utbildningar annonseras i januarinumret av Bitidningen. I mitten av november träffades distriktens utbildningsansvariga i Skänninge för att diskutera den nya roll distrikten kommer att få vad gäller påbyggnadsutbildningar för redan befintliga biodlare. Exempel på sådana är bihälsa, honungshantering, drottningodling, avläggarproduktion och skötselmetoder. Även här tas kursplaner fram och cirkelledare i dessa ämnen bjuds in till utbildningstillfällen. Mer om detta finns att läsa i Bitidningens oktobernummer.

Avelsfrågor: På initiativ av Biodlarna genomfördes den 9 dec en avelskonferens i Skänninge. Alla organisationer som sysslar med avel i Sverige var inbjudna att delta med representanter. Vi var 14 personer runt bordet och endast Carnicagruppen saknade representant. Våra syften med mötet var att: • samla avelsbranschen för att resonera och utbyta åsikter • diskutera fram en lösning på Jordbruksverkets krav på en bättre dokumentation av avelsarbete. • komma fram till förslag på gemensamma projekt som gynnar svensk avelsverksamhet och som ”branschen” vill prioritera i kommande NP-perioder.
Det blev ett trevligt möte som bådar gott inför framtiden. Alla fick komma till tals och alla lyssnade vi på varandras idéer och tankar. Bert Thrybom kom med ett längre mycket intressant inlägg om VHS-egenskapen hos honungsbin och föreslog – eller frågade efter – ett större gemensamt projekt, där vi skulle få fram VSH-bin i stor skala i Sverige. Kort uttryckt kan man säga att VSH-bin själva rensar ut varroa så att behandling inte längre behövs. Konferensen resonerade fram och tillbaka om hur detta skall gå till. Alla närvarande parter enades efter ett tag om att planera och ansöka om pengar från Nationella Honungsprogrammet för ett sådant projekt. Det måste bli flerårigt och stort, om det blir av.

Intressebevakning: Vi har deltagit i ett seminarium om bekämpningsmedel i riksdagen på initiativ av Naturskydds-föreningen. Frågan handlade om det faktum att bekämpnings-medlen ökar i Sverige och att vår bransch därmed får ta konsekvenserna av andra produktionssystem. Idag ligger en skatt på bekämpningsmedel, men den begränsar inte användningen tillräckligt. Ett fortsättning med frukostmöte planeras för att diskutera frågan vidare. Kanske läste ni pressmeddelandet om ursprungsmärkning av honung? Vi skrev detta tillsammans med Biodlingsföretagarna i samband med att biodlare i Europa demonstrerade i Bryssel mot att konstgjord honung tas in och säljs inom EU? Kraven formulerades i två att-satser: • att EU omedelbart gör en mer omfattande officiell undersökning av kinesisk honung • att EU lagstiftningen om honung ändras så att krav ställs på ursprungsland.
Hela pressmeddelandet finns under nyheter på www.biodlarna.se .

Biodlingskonferenser, en ändring: I tidigare information har vi nämnt att vi planerar för fyra stycken biodlingskonferenser med olika teman under våren 2016. Medel för detta fick vi från det nationella honungsprogrammet. Vid närmare eftertanke har vi kommit fram till att lägga konferenserna i samband med öppet hus / föreningsdagarna som redovisas i nästa punkt.

Öppet hus / föreningsdagar: 9, 10, 23 och 24 april öppnar vi Biodlarnas Hus för medlemsbesök. Programmet kommer att vara likadant samtliga dagar och utgöra en blandning av korta föreläsningar och kontaktskapande möten i s.k. stationer med personal och förtroendevalda. Programmet och anmälningsförfarande presenteras i kommande nummer av Bitidningen. Ämnen som kommer att presenteras och diskuteras är bland andra: VSH-bin, Honungskvalitet, TBH-kupen, Bihälsa under våren, olika odlingsmetoder och koncept för varroabekämpning. Det kan bli trångt och besvärligt men förhoppningsvis trevligt och lärorikt! Max 100 personer per tillfälle kan vi ta emot i huset och max 50 personer i konferensrummet.

Trädgården: Insamlingen till trädgården gav 8 600 kr från distrikt, föreningar och enskilda medlemmar– varmt tack till alla som bidrog! Detta tillsammans med 25 000 från Sparbanksstiftelsen Alfa och 2 000 kr från LRF region Örebro/Östergötland/Södermanland blev en tillräcklig grund för att påbörja arbetet. Nu har det grävts i trädgården, en hel del är planterat och vi ser vi fram emot en blommande paradrabatt till sommaren. Så småningom kommer också bisamhällen att finnas på plats. Vi utlyste i våras en tävling om vilken förening som bidrog med mest i förhållande till antalet medlemmar. Vann gjorde Grännaortens Biodlareförening strax följd av Enköpings Biodlare. Grattis och tack!

Bokföringsprogram: Vi får frågor från föreningar om hjälp med bokföringsprogram. Anette Irebro har tidigare informerat om ett enkelt och billig program som finns att hämta på www.bokis/info. Avgiften är 125 per år för det billigaste alternativet.

En levande fråga som vi ofta pratar om i styrelsen är distriktens roll i framtiden. Den nya utbildningsstrukturen kommer att kräva en delvis ny roll. Kanske kan vi bygga vidare på utbildningskommitténs modell och göra på samma sätt när det gäller bihälsa, kvalitetsfrågor, näringsbiodling och avel. För att komma vidare planeras redan nu sammankomster med i första hand bihälsoansvariga och kvalitetsansvariga. Detta kommer vi att behöva diskutera med er inför nästa verksamhetsplan. Ett varmt tack till er alla för årets arbete, alla samtal, alla framförda idéer, nödvändig konstruktiv kritik och visat förtroende. Vi ser fram emot ett nytt spännande år!
God jul och ett gott nytt år önskar styrelse och personal genom Marita

September 2015

Så är det höst igen – visst gick sommaren fort! Nu hoppas vi på starka samhällen till våren. Årets honungsskörd verkar vara genomgående låg med några undantag. Tufft för biodlare med många samhällen, där biodlingen är en större del i försörjningen.
Arbetet går dock vidare i distrikt och föreningar. Alldeles nyligen hade vi styrelsemöte i Skänninge. Som vanligt var det många frågor på agendan, här kommer några punkter.

Utbildningen Det nya kursmaterialet (Yngelrummet) för nybörjar- och fortsättningskurserna, dvs år 1och 2, kommer att presenteras vid kommande träffar/certifierings-utbildningar för cirkelledare. Vi börjar i oktober i Luleå och Sundsvall och har för avsikt att under hösten och vintern/våren 2016 täcka in hela landet. Utbildningen kommer att vara obligatorisk för alla cirkelledare som håller kurser i SBR:s regi. Till att börja med handlar det om en dag, men avsikten är att kontinuerligt inbjuda till utbildningsdagar i olika ämnen. Våra ca 200 cirkelledare är garanter för hög kvalitet och en likvärdig utbildnings-standard i hela landet. Med tanke på hur många individer som idag vill förkovra sig i biodling, under 2014 nära 8.000 personer, kan vi inte nog understryka hur viktigt det är att ha en nationell struktur för alla kurser. Vi genomför detta tillsammans med vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan.
I avsnittet Yngelrum 3 kommer ett flertal påbyggnadskurser, exempelvis i bihälsa och honungs-hantering. Kursmaterial är på gång.
Distriktens utbildningsansvariga kommer att ha en viktig roll i ovanstående påbyggnadskurser och vi kommer att vilja träffa samtliga för en workshop den 14 nov i Skänninge.
Utbildningskommittén informerar fortlöpande om vad som sker på utbildningsområdet och hoppas att alla landets biodlare uppskattar att vi tar ett fastare grepp om hela utbildningsstegen från nybörjare till erfarna biodlare.

Svensk Biavel Svensk Biavel AB har funnits sedan 2003 och har genom åren betytt en hel del för avelsverksam-heten. De har bidragit med flera olika kunskapsdelar, t.ex. stöd till den praktiska avel och drottningodling som bedrivs av de fyra avelsgrupperna, privatpersoner och olika drottningodlingsklubbar. På senare år har verksamheten minskat och Jordbruksverkets regler för utbetalning av NP-medel har förändrats. Vi kommer därför att resonera med alla inblandade parter dels om själva verksamheten och dels om aktiebolag är den lämpligaste formen. Vi tar gärna emot synpunkter från distrikt och föreningar.

Beecome 11-13 mars 2016 I skrivande stund har vi ännu inte beslutat om vi ska vara medarrangör till denna unika biodlarkongress tillsammans med Biodlingsföretagarna och SLU. Vi arbetar intensivt med att få kontrakt med utställare och sponsorer, för att kunna säkerställa ekonomin.

Apimondia Den internationella Apimondiakongressen har nu gått av stapeln. Denna gång genomfördes den i Sydkorea. Våra representanter i general-församlingen var Lotta Fabricius Kristiansen och Per Thunman. Preben Kristiansen fanns också på plats tillsammans med flera svenska biodlare.
Beslut togs att förlägga Apimondiakongressen 2019 i Montréol, Kanada. Innan dess – år 2017 – genomförs arrangemanget i Istanbul. Till ny president för Apimondia valdes Philip McCabe från Irland. Man beslöt också att stödja ett förslag från Slovenien om en ”World bee day” den 20 maj varje år. Vi återkommer om detta.

Någon form av föreningsdagar / öppet hus Redan nu kan du markera i kalendern fyra dagar, då Biodlarnas hus kommer att erbjuda kortare föreläsningar, information och dialog. Den 9, 10, 23 och 24 april är aktuella datum. Tanken är att samma program upprepas och man kan välja dag för deltagande. Mer information kommer.

NP projektet konferenser Biodlarna har ansökt om och fått beviljat medel för att genomföra några konferenser/kursdagar. Vi planerar att genomföra dessa under tre lördagar i januari, februari och april i Skänninge. För närvarande tänker vi oss följande tre teman: Honung, Biodlingsmetoder (ekologisk, TBH?) och Bihälsa/biavel. Målgruppen är vanliga biodlare med minst några års erfarenhet.

Livsmedelsstrategi Regeringen arbetar med att ta fram en livsmedelsstrategi som ska gälla mellan 2016-2030. Vi del-tog därför i en workshop som LRF anordnade. Mötet slutade i att vi själva tillsammans med Biodlingsföretagarna lämnar in en skrivning till näringsdepartementet, där också honungen finns med. Skrivelsen kommer vi att lägga ut på hemsidan www.biodlarna.se

Medlemsregistret Glädjande nog har nu många distrikt och föreningar kvitterat ut sina inloggningsuppgifter för att få tillgång till medlemsregistret och bl a kunna ta ut aktuella medlemslistor. Vi jobbar vidare med utvecklingen av registret.

Trädgården Nu är vi igång med arbetet för att skapa en trädgård runt Biodlarnas hus. Tack alla ni som bidragit med insamlingspengar! Vi har fått 25 000 från Sparbanksstiftelsen Alfa och 10 000 har samlats in. Vi ser framför oss en trädgård där insekter och människor trivs, där bikupor lockar allmänhetens nyfikenhet och där det blommar hela säsongen. Förhoppningsvis står den färdig sommaren 2017.

Björnnätverket Visste du att vi är med i ett Björnnätverk? Syftet med nätverket är att samla in alla rapporter om björnskador i bigårdar och distrikt. Rapporterna ska bilda statistik över rovdjursangreppen och användas vid kontakter med myndigheter. I alla regioner finns kontaktpersoner och Ingevald Holmqvist är samordnare. Under 2015 har det rapporterats in 8 angrepp. De flesta har skett i Bollnäs- och Ö-vikstrakten. Intressant kanske!! På styrelsemötet fick vi höra talas om att det lär vara möjligt att lära hundar nosa upp yngelröta. Kanske kan de till och med lära sig markera yngelröta-sporer. En vältränad hund skulle kunna klara av många bisamhällen under en dag. Tydligen har detta prövats med blandad framgång i andra länder. Jordbruksverket och Brukshundsklubben verkar positiva och vi undersöker frågan vidare.
Vi tar tacksamt emot dina synpunkter i stort och smått och vi tackar dig för att du sprider informationen till föreningarna hälsar styrelsen
genom Marita

Sommarhälsning från Biodlarnas kansli!

Det är många delar av vår verksamhet som går i ”rätt riktning”. I framgångens ögonblick gäller det alltid att vara ödmjuk och för oss är det viktigt att vi aldrig släpper tanken på vad våra medlemmar vill ha ut av sitt medlemskap. Vi på kansliet arbetar på uppdrag från er!

Just i skrivande stund kan vi konstatera att när vi bryter medlemsåret 2015, sista september, så kommer vi att ha en medlemsökning för sjunde året i rad. Denna trend ger oss en stabil grund att stå på. Förra året ökade vi med 610 medlemmar och exakt var vi hamnar för innevarande år skall bli spännande att redovisa längre fram. I denna ökning kan vi utläsa, att intresset för vårt område hela tiden ökar och att det är fler som vill delta i vår spännande verksamhet.  

Nya medlemmar ställer stora krav på hela vår organisation, då vi alla vill att ett inträde hos oss skall vara ett förhållande som sträcker sig över en längre tidsperiod. Det är viktigt att vi i våra olika roller på bästa sätt tar hand om de som är nya. Den absolut viktigaste delen i detta arbete är självklart hur våra lokala föreningar får till detta! Vi vet att det inom de allra flesta föreningarna görs ett fantastiskt arbete, för att alla skall få en helgjuten stöttning. Många som deltar/engagerar sig med att vara mentorer, drivs säkerligen av den känsla man själv hade när man påbörjade sin egen ”vandring” att bli biodlare. 

För att svara upp mot det jättelika behov som hela tiden finns på utbildningssidan, så utvecklar vi kontinuerligt våra utbildningar. Att vi ser över våra utbildningar innebär inte att det som vi gjort tidigare varit fel eller att det är inaktuellt, men vi har en stark tro på att vårt undervisnings-material hela tiden skall utvecklas och förnyas. När det gäller undervisning är det också väldigt viktigt att vi inte enbart inriktar oss mot alla nya medlemmar, utan också utvecklar våra utbildningar mot alla er som har hållit på ett tag, men som vill utbilda er vidare. Därför bygger vi nu upp vidareutbildningar som kommer att arrangeras på både regional och nationell nivå. Nämnda utbildningar kommer att genomföras, när intresset är tillräckligt stort och de kommer att finansieras via kursavgifter. Dessa avgifter är ersättningar till den/de som håller i dessa utbildningar. Målsättningen är att bygga upp en kurskatalog, där det kommer att dukas upp ett ”smörgåsbord” på efterfrågade ämnesområden inom biodlingen. Om det var ett tag sedan som du gick någon kurs, så kanske det är dags att vidareutbilda sig och det som kommer med på köpet är ju att träffa många andra med samma intresse!! Många gånger är mötet med andra ”likasinnande” den största behållningen när man träder in utbildningens förlovade land.

Här i Skänninge håller vi så sakta på att få ordning på vårt nya hus, som vi flyttade in i mitten på februari. Vi som arbetar här är väldigt nöjda med vår nya arbetsplats och de som kommer till oss på besök, är också nöjda med de funktionaliteter som vi har skapat. Meningen med Skänninge är att det skall bli en samlingsplats för biodlare och att vi i olika sammanhang kan träffas för att utveckla vår verksamhet. Vårt land är dock avlångt och många av er har långt till vårt kansli, men detta avstånd har ju inte ökat i samband med flytten från Mantorp! Med tanke på avstånden är det viktigt att vi på andra sätt når ut till hela vår medlemsorganisation. En viktig kanal för oss är givetvis vår uppskattade Bitidning, där vår nya redaktör Anna Ahnér greppat stafettpinnen efter Erik Österlund, som under våren gått i pension. Erik drar sig nu tillbaka efter otroliga 30 år och 311 nummer som ansvarig för vår Bitidning. Att i 30 år ensam ansvarat för att tidningen skall komma ut, utan att det någon gång fallerat, är en beundransvärd prestation! Anna Ahnér får nu en utvidgad roll, som förbundets kommunikatör, där ansvaret framförallt kommer att ligga på nämnda Bitidning och vår hemsida. Vår ambition är att öka nyhetsflödet på hemsidan, som en service till er att själva bilda er en uppfattning om vad som skrivs inom vårt relativt breda ämnesområde. Det är viktigt att vi alla lär oss att en publicerad artikel, inte innebär att det är förbundets ställningstagande. I de fall som vi tagit ställning, kommer vi klart och öppet att deklarera detta! Vi överlåter alltså till er, att själva, bilda er en egen uppfattning utifrån publicerade artiklar. Samma sak gäller för vår Bitidning, att vi kommer publicera olika uppfattningar/metoder/redskap, som heller inte är förbundets ställningstagande. Vi tror och är övertygade om att våra läsare vill ha en spegling över mångfalden, när det gäller det som händer eller framförs inom vårt område. 

Vi har idag en otroligt omfattande hemsida, där det finns mycket information att hämta. Det är dock inte alldeles enkelt att hitta all information och den plattformen som vi arbetar med, har ett antal år på nacken, varför en ny hemsida kommer att tas fram. Vis av annat utvecklingsarbete, som tagit längre tid än beräknat, kommer vi framöver att ange när den nya hemsidan kan sjösättas! Under hösten kommer en förstudie att arbeta fram en kravspecifikation, för att försöka täcka in det som vi vill ha med. Vi ser detta framtida arbete som mycket väsentligt, men vi skall också vara medvetna om den komplexitet som den nya hemsidan skall fylla. Hemsidan skall tjäna oss i organisationen på flera olika sätt! Förutom nuvarande funktioner, är ambitionen att bygga in nya funktionaliteter som skall underlätta både för dig som medlem och för oss i kansliadministrationen.

När vi är inne på det tekniska området kan vi konstatera att vårt medlemsregister, nu alltmer börjar bli komplett. Det som vi nu under våren arbetat med är att distrikt och föreningar skall kunna ta ut sina egna medlemslistor. Våra leveranser har varit försenade, men vi tror nu att det mesta skall vara löst i denna fråga. Vårt medlemsregister är också ett mer komplext system än vad man kan tro och detta har inte varit någon stapelvara att plocka ner från en butikshylla, när vi upphandlat. Vi kan därför konstatera att vi idag har ett ”specialdesignat” system för vårt förbund. Det återstår fortfarande en del utvecklingsarbete!    

Sedan hösten 2014 lever förbundet med nya stadgar och dessa gäller på samtliga nivåer. De nya stadgar innebär inga dramatiska förändringar, utan arbetet kommer i det stora hela att fortlöpa som tidigare. Det som är beslutat är att vi kommer att ha våra riksförbundsmöten vartannat år och att vi också klart har definierat vilka olika medlemskategorier som vi har. Vår utgångspunkt i förbundet är att samtliga distrikt och föreningar nu kommer att följa dem. Ett förbund av vår karaktär kanske behöver se över stadgarna vart 10:e år, för att dessa skall vara någorlunda uppdaterade, så vår nu genomförda revidering är inte anmärkningsvärd! 

Vi arbetar också igenom andra styrande dokument för vår verksamhet, som reglerar hur vi hanterar olika saker inom förbundet, dvs det pågår ständigt ett arbete att se över och utveckla vår verksamhet.

Vi vill uppmana alla i vår organisation att föra fram sina åsikter. Detta kan göras på olika sätt. Lokalt diskuterar man med fördel olika ämnen i sin förening, framför till sitt distrikt, som i sin tur för fram synpunkter/åsikter om olika frågeställningar till oss på central nivå. Alternativt är att kommunicera med oss på kansliet direkt eller med vår förbundsstyrelse, vilket också görs i många fall. Specifika frågor kan också hänföras direkt till de kommittéer som vi har. Vi ser och eftersträvar ett nära samarbete med hela vår organisation! Ta kontakt med oss, kom med konstruktiva förslag hur vi kan utveckla förbundet! Påverka!!!        

Vi på kansliet önskar Er alla en

Härligt skön sommar!

___________________________________________________________________

13 februari 2015

Till distriktsordföranden

Hej!

Vi har redan kommit en bra bit in på det nya biodlaråret 2015 och jag konstaterar att det var ett tag sedan jag skrev ett ordförandebrev. Så det är hög tid för lite information.

Årsmötena i distrikten har snart genomförts i hela vårt land. Hoppas de nya stadgarna har kommit till nytta. Kanske har rollen för distrikten blivit något tydligare. I stadgarna framgår bland annat att en av distriktes roller är att genomföra årsmöte i den förening som av någon anledning inte gör detta.

Flytten mot Skänninge pågår just nu och snart är Biodlarnas hus etablerat. Vi ser fram emot att få jobba i egna lokaler och välkomnar er alla dit. Den största lokalen rymmer 60 personer i biosittning. När vårsolen börjar värma kommer vi också att göra vårt bästa för att skapa en trädgård där bin och människor kan trivas. Vår ambition är att efterhand skapa program och kurser av olika slag för besökande. Kanske också en bibutik med utökat sortiment.

Utbildningskupan håller på att ta form. I dagsläget finns ett tjugotal piloter som, under våren, helt eller delvis testar nybörjautbildningen i Yngelrum 1 ”att bli med bin”. Vid fem tillfällen under våren kommer landets cirkelledare att bjudas in till en träff där vi dels går igenom hela utbildningsstrukturen och dels ger råd och tips på hur man på bästa sätt utbildar vuxna människor. En inbjudan presenteras i kommande nummer av Bitidningen och anmälan görs direkt via hemsidan www.biodlarna.se/anmalanutbildningstraff

På riksförbundsmötet presenteras strukturen och upplägget av Yngelrum 2 ”att bli biodlare” och även de synpunkter och förbättringar som kommit fram vid ovanstående cirkelledarmöten.

Även när det gäller skattlådorna pågår planering, i denna del tillsammans med Biodlingsföretagarna (BF). För närvarande jobbar man med tre olika områden – driftmetoder, företagande och maskinkunskap.

Fenologinätverket och vi har nu kommit överens om hur samarbetet ska gå till. Kjell Bolmgren, forskare vid SLU leder det hela tillsammas med Monica Selling och Lars Hellander. Fenologinätverket utgörs av ett samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender. Dessa data ska vi använda tillsammans med väderobservationer och vår egen statistik om honungsproduktion och vinterdödlighet. På detta sätt hoppas vi kunna förbereda oss inför kommande klimatförändringar. Kjell besöker nu distrikt för att rekrytera engagerade biodlare som är villiga att jobba i projektet.

Fonderna I år fick vi fler ansökningar än tidigare till våra fonder. Vi har nu gått igenom dessa och noggrant följt de kriterier som ska ligga till grund för utdelning. På grund av rådande ränteläge finns det i år totalt en mindre summa för utdelning. Om ett par veckor lägger vi ut resultatet på hemsidan.

Bihälsa och biavel är högst aktuella frågor. Utredningen om det är möjligt att samla både bihälso- och avelsfrågor i en organisation pågår. Vi undersöker om biodlarsverige kan få del av de pengar Jordbruksverket årligen fördelar till bra djurhälsoprojekt. För att lyckas med det behöver vi ha bra projekt, en lämplig organisation och engagerade människor som kan driva verksamheten.

En bihälsodag genomförs i Skänninge den 8 mars.

Den 11 april arrangerar Svensk Biavel ett seminarium om varroatoleransavel. Information för båda aktiviteterna kommer i Bitidningen och på hemsidan www.biodlarna.se

Svenska bin benämns projektet som riktar in sig mot marknadsföring av svensk honung. Biodlarna, BF och de största honungsleverantörerna samarbetar. Nu har vi bildat en ideell förening med uppdrag att fortsätta arbetet med marknadsföring av svensk honung. Mer information finns på www.svenskabin.se

Yrkesbiodlarkonferens i Skövde arrangerades för en vecka sedan. Utöver Biodlingsföretagarnas (BF:s) årsmöte och utställning fylldes dagarna av en mängd spännande föreläsningar.

En del samtal har vi haft med BF om en gemensam tidning i framtiden. Utgåvan ”Svensk Biodling” var ett försök att visa hur en sådan tidning skulle kunna se ut. Mötet beslöt att dra ner på antalet utgåvor av ”Gadden”, men öppnade för att vi kan ha en gemensam utgåva per år. Vi har fått många positiva reaktioner från våra medlemmar när det gäller en gemensam tidning och det känns positivt att vi kan fortsätta med detta på något sätt.

Mötet beslöt också att gå vidare med arbetet för att arrangera en Beecome-konferens i Malmö 16-18 oktober 2015. Konferensen stöds av EPBA (de professionella biodlarnas Europeiska organisation). Biodlarnas eventuella medverkan i denna konferens har inte diskuterats färdigt ännu i vår styrelse. Även de danska biodlarorganisationerna har uttalat intresse för att vara med.

Allmänt kan sägas att vi uppskattar och ser fram emot det fortsatta samarbete med BF i frågor där vi har allt att vinna på att tala med en röst och där vi effektivt kan använda tillgängliga resurser. Detta gör vi bl.a. när det gäller vår bevakning på den internationella scenen och då företrädesvis inom EU.

Nordiskt Baltiskt Birådsmöte genomfördes i Köpenhamn i månadsskiftet januari/februari med deltagare från de nordiska och baltiska länderna. Två dagar fylldes av forskningsredovisningar och erfarenhetsutbyte. För intresserade läggs en del av materialet ut idag på www.biodlarna.se

Vi passade också på att jämföra trender, möjligheter och problem i våra länder. På många sätt är situationen likartad. Antalet medlemmar ökar, utbildningsbehovet är stort och effektivisering av biodlarorganisationerna behövs. Utbildningsområdet är ett sådant område där vi har stor nytta av att samarbeta liksom när det gäller att sätta våra nya EU-parlamentariker på banan. Ett informationsmöte om bin och biodling planeras för politikerna.

Under det årliga mötet med LRF diskuterades bland annat det faktum att Landsbygdsprogrammet ännu inte är klart och beslutat. Det går fram och tillbaka mellan Jordbruksverket och EU och ingen vet riktigt när det kan bli färdigt. Vi lever i något slags vakuum mellan två program. På LRF har man startat en Företagarakademi, bl.a. med en digital utbildning om affärsmannaskapets grunder. Kanske finns det medlemmar som funderar över att utveckla biodlingen i företagsform och då kan detta vara intressant. Mer information på www.lrf.se/affarsmannaskap

Veterinära läkemedel diskuterades också under mötet med LRF. I EU finns för närvarande två förslag till nya lagar. Syftet är att öka antalet registrerade läkemedel. Här behöver vi vara med och påverka i EU:s miljöutskott där Jytte Guteland är vår svenska delegat.

Personalläget är förändrat. Vår utvecklingskonsulent Peder Lilja är tråkigt nog fortfarande sjukskriven. Lotta Fabricius Kristiansen är anställd under hans frånvaro.

Anna Ahnér heter vår nya redaktör för Bitidningen. Anna är från Askersund, är biodlare och har en bred erfarenhet att jobba med kommunikation i olika former. Anna börjar i mindre skala under februari och kommer snart att under 2015 arbeta 75 %. Anna kommer därmed att få en utökad roll och hon kommer, förutom att vara redaktör, att ansvara för hemsidan och tituleras som förbundets kommunikatör.

Riksförbundsmötet förläggs i år till Sundbyholm utanför Eskilstuna. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att ha forum för dialog och information av allehanda slag. Ombuden från distrikten närvarar förstås men alla medlemmar är varmt välkomna. Anmälningsblankett kommer i Bitidningen.

Hoppas vi ses där!

Med hälsningar från styrelsen genom Marita

Sveriges Biodlares Riksförbund

Helg- och nyårshälsning från kansliet

Åter är ett händelserikt år snart till ända inom förbundet. Verksamheten på alla olika nivåer kännetecknas av att fler nya medlemmar tecknar medlemskap hos oss. Detta är givitvis mycket glädjande och ställer samtidigt krav på att vi klarar av att ta hand om alla, inte minst inom alla våra lokala föreningar. Det är föreningarna som bär förbundet och vår framtid!! En viktig del i hur vi hanterar alla våra nya medlemmar, är om vi kan tillhandahålla en väl utvecklad utbildningsstruktur. Förhoppningsvis har det inte undgått så många, att förbundet med hjälp av bidrag från Jordbruksverket, håller på att ta fram en ny ”heltäckande” utbildningsstruktur, som förhoppningsvis skall bli väl mottagen i hela förbundet. En ny struktur innebär inte att det som vi gjort tidigare varit dåligt eller felaktigt, utan vi försöker att mejsla fram ett utbildningspaket, som skall ha en röd tråd och förhoppningsvis en genomtänkt tanke rakt igenom. Målsättningen är också att bygga upp en utbildningsstruktur, där även mer erfarna biodlare kan hitta delar att förkovra sig inom.

Förbundet har under året tagit beslut på att förvärva en egen fastighet i Skänninge, inte långt från Mantorp där kansliet idag är lokaliserat. Ombyggnationen av fastigheten pågår för närvarande, där vi beräknar inflyttning under februari månad. Vi kallar det för Biodlarnas hus och vi hoppas att du som medlem också skall hitta dit i framtiden! Bl. a. har vi satsat på en relativt stor konferensdel, där vi i framtiden planerar utbildningsverk-samhet och konferenser. Trots att vi ännu inte har flyttat in, så har vi en del förfrågningar om att boka konferenslokalen! Vi hoppas att det skall bli en framtida anhalt, när föreningar eller distrikt är ute och luftar sig med olika bussresor/utflykter. Varför inte boka vår lokal, ett par timmar en lördag eller söndag, när ni är ute och åker, så får vi ordna med någon spännande föreläsare i samband med att ni tar en fikapaus!!!?

Vår nya adress är: Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge.

Skänninge ligger ca en mil ifrån E4:an och Mjölby. Alldeles nyligen har också Skänninge fått en egen pendeltågstation, varför man kan komma via detta miljövänliga tramsportmedel till kansliet. Vi kommer att behålla våra telefonnummer och dessa hittar ni som vanligt på vår hemsida eller i Bitidningen.

Under året har förbundet antagit nya stadgar, som framförallt påverkar att vi i framtiden kommer att ha riksförbundsmöten vartannat år. Vi tror att detta är ett riktigt beslut av många skäl och meningen är inte att kontakten mellan förbundsstyrelse/ personal och den övriga organisationen skall bli mindre, utan tanken är att vi skall träffas under andra former och mer gå in på olika kärnämnen inom biodlingen, där vi försöker att utveckla enskilda ämnesområden. Stadgar i allmänhet behöver ses över med jämna mellanrum och de nu genomförda ändringarna innebär inga dramatiska förändringar inom förbundet.

Som ni alla har märkt så har vi också fullföljt utvecklande av vårt nya medlemsregister, där det mest konkreta för varje medlem har varit utskicket av medlemsaviseringen under november månad. Nästa steg i utvecklingen är att bygga vidare med att föreningar och distrikt skall ha möjlighet att kunna ta ut sina egna medlemslistor. Detta arbete pågår och vi kommer att flagga upp till alla berörda, när detta är klart.

Hela vår organisation behöver som alla organisationer ständigt se över var man kan spara pengar och det är ingen tvekan om att vi här har jättelika möjligheter att hjälpas åt med detta. En sådan enskild åtgärd är att vi alla ännu mer övergår till att använda mailadresser, när vi skall meddela oss med varandra. Till de som inte har en dator hemma och därför heller inte kan nyttja mail-funktionen, kommer vi självklart i fortsättningen att kommunicera via postbefordran. När det gäller alla övriga så är vår avsikt, att än mer övergå till att köra allt via mail-funktionen. Här har förbundet mycket stora besparingar att göra framöver. Vi hoppas att alla vill vara med i detta arbete!?  Här behöver vi stöttning från alla berörda och vi kommer att komma tillbaka till hur vi skall arbeta med detta under det kommande året. Denna uppbyggnad är inte på något sätt unik för vår organisation, utan vi ser den inom många organisationer och företag.

Under året har vi också prövat att ge ut ett gemensamt tidningsnummer tillsammans med Biodlingsföretagarna. Vi har fått in en hel del synpunkter och de allra flesta har till övervägande delen varit positiva. Tidningen är för våra medlemmar en viktig del i medlemskapet och vi kommer fortsätta att föra en dialog med hela vår organisation om hur vi i framtiden skall agera i denna fråga. Efter 30 år som redaktör, så går vår nuvarande redaktör Erik Österlund i pension under våren 2015 och hans ersättare kommer att ta över stafettpinnen under vårvinter. Mao så kommer utgivningen av Bitidningen att fortsätta på samma sätt som tidigare under 2015.   

Vi hoppas också att ni hör av er om ni har synpunkter på vår verksamhet eller har idéer om hur vi kan utveckla vårt stolta förbund!

Tillsammans bygger och utvecklar vi biodlingen i Sverige!

Till sist vill vi på kansliet önska Er alla en

God Jul och ett Gott Nytt Biodlarår 2015

Med vänlig hälsning

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1/images/13_055a2e7aad3a177a90fbad8d19c6c5e4.gif

Växel   0142-48 20 00

sbr@biodlarna.se

www.biodlarna.se

 Brev från SBR september 2014

Hösten är här med förhoppningsvis lugnare takt i arbetet med bin och honung. Det kan ju vara välbehövligt efter denna intensiva sommar. Nu planerar vi för det extra riksförbundsmötet den 11 oktober i Norrköping. Då tar vi det slutliga beslutet om nya stadgar och vi hinner också prata om en del aktuella frågor. De nya stadgarna kommer även att gälla föreningar och distrikt. Eftersom redan underlagen till föreningarnas årsmöten skickats ut, får förändringarna genomslag först vid nästkommande årsmöte. Här kommer en liten sammanfattning av vad som är på gång:

Biodlarnas hus i Skänninge

Vi planerar vidare för Biodlarnas Hus i Skänninge. En projektledare för kommande ombyggnation är engagerad och upphandling pågår av entreprenörer. Vi drömmer också om att skapa en yta runt huset med biväxter av alla de slag, där självklart bisamhällen också ska finnas. Fortfarande gäller inflyttning runt årsskiftet eller under första kvartalet 2015. Några distrikt har redan planerat för en utflykt till Skänninge nästa sommar. Ett bra tillfälle att mötas, prata bin och verksamhet.

Bitidningen

Vår redaktör Erik Österlund blir pensionär frampå vårkanten. Under många år har han gjort tidningen och inte ett enda nummer har han missat – imponerande! Rekrytering pågår och vi hoppas hitta någon som tar över detta ansvar. Oktobernumret av Bitidningen är en gemensam utgåva från oss och Biodlingsföretagarna (BF). Det blir spännande för oss att höra vad du tycker om innehåll och läsvärde!

Svenska Bin

Detta är en gemensam plattform för landets biodlare för att marknadsföra svensk honung och informera konsumenterna om hur viktigt binas pollineringsarbete är. Hemsidan svenskabin.se samlar nyttig och rolig information om svensk honung och länkar till samarbetspartners. Där kan du också finna material för marknadsföring. Bakom projektet står Svenskt Sigill tillsammans med SBR, Biodlingsföretagarna, de större honungsförädlarna/tapparna/producenterna och flera andra företag/organisationer. Vid senaste mötet i gruppen pratade vi bland annat om Honungens Dag. För några år sedan
beslöts att ha en sådan dag den 20 augusti varje år. Från centralt håll har vi inte gjort något för att inspirera eller stötta ett sådant arrangemang. Vad säger ni om en sådan dag? Den 20 augusti kan ju infalla på vilken veckodag som helst. Ska det kanske vara ”sista lördagen i augusti månad”? Ska vi ha en sådan dag överhuvudtaget? Vi tar gärna emot synpunkter.

Utbildningssatsningen

Arbetet i utbildningskommittén går vidare enligt plan. Nu är det dags att fylla ”yngelrummen” med innehåll. Under hösten kommer ett 10-tal s.k. piloter, dvs kursledare som är villiga att dels använda sig av vårt nya utbildningsmaterial, dels ge oss kontinuerlig feedback, att kallas till en träff. Där kommer vi att diskutera erfarenheter av första yngellådan och även fortsättningen, dvs yngellåda 2 som redan påbörjats. Utbildningskommittén arbetar parallellt med att ta fram diverse intresseskapande kringmaterial som kan användas i kontakten med en intresserad allmänhet. Efter förra höstens ”kick-offs” vet vi att förväntningarna på ett komplett utbildningsmaterial är stort. Att på olika sätt stödja alla skickliga och hängivna kursledare är också en angelägen uppgift för kommittén. Vi hoppas också att våra distrikt skall hitta sin roll i det framtida utbildningslandskapet.
Vår utvecklingskonsulent är tråkigt nog sjukskriven och vi hoppas kunna rekrytera en vikarie så snart som möjligt.

Medel från det nationella programmet

Snart har alla beslut från Jordbruksverket om fördelning av de 5,5 miljonerna kommit. I tidningen och på hemsidan kommer vi att informera om ansökningar och utfall.
Ett projekt som vi har fått medel för ska leda fram till ett ställningstagande om företaget Svensk Biavel kan utvecklas till att också inrymma bihälsa. Företaget äger vi tillsammans med Biodlingsföretagarna. Kom gärna med synpunkter!

Kommittéerna är igång i sitt arbete

På hemsidan kan du se vilka som ingår i kommittéerna och vilka de större frågorna är. Nämnas kan att Anita Persson från Mälaröarnas biodlarförening är ny ledamot i biodlingskommittén och ersätter Birgitta Augustesen. Näringsbiodlingskommittén har utökats med Rasudin Becirbegovic från Mjölby-Mantorps Biodlarförening. Om du känner till någon som skulle kunna vara intresserad av att finnas med i arbetet i någon kommitté är vi tacksamma att få veta detta.

Almedalen

Aktiviteterna i Almedalen i somras väckte stor uppmärksamhet och fick ett bra genomslag. Inte minst gäller det Gotlandsdistriktets satsning. Arrangemanget är dock förknippat med relativt stora kostnader (boende, dyra lokaler m.m). Styrelsen har därför beslutat att nästa år endast stödja Gotlandsdistriktets aktiviteter och istället planera för en satsning 2016.

Fenologi

Fenologi handlar om tidsmönster i naturen och är ett intressant område för oss biodlare. Har tidpunkten för ”när bina draga” ändrats under det senaste århundradet och kan det i så fall hänföras till klimatförändringar? Finns en korrelation mellan honungsproduktion per kupa och
vårväder? Kan en blomningskalender vara till hjälp för att få en jämnare tillväxt av bisamhället och en större honungsproduktion? En mängd data finns alltså redan när vi nu resonerar om ett samarbetsprojekt mellan oss och Kjell Bolmgren på SLU. Vet du någon biodlare som är intresserad av dessa frågor och som kan tänka sig att vara delaktig i arbetet framöver? Ta i så fall kontakt med Monica Selling
monica.selling@biodlarna.se eller Lars Hellander lars.hellander@biodlarna.se

Honungsjul

Honung hör julen till (och förresten till alla årstider). Honungsjul säljs nu i Bibutiken och är perfekt att kombinera med en burk honung vid julens alla kalas och mottagningar. Boken ges ut av Biodlarna och allt överskott av försäljningen går till Biodlarna, utöver de stipendier som delas ut varje år till Dackeskolan som tack för arbetet.

Inlämning sammanställning av medlemmarnas årsrapporter till förbundet

För att kunna fortsätta att följa biodlingens villkor är det av största betydelse att vi når en hög inlämningsgrad för de uppgifter som finns med i underlaget för årsrapporten. För att kunna komma i närheten av ett 100 % uppgiftslämnade har det visat sig att de föreningar som ringt runt till sina medlemar, oftast klarat att komma nära denna höga målsättning. Det har också visat sig att ringandet har resulterat i många givande kontakter och skapat andra positiva effekter i den lokala föreningen. Delar man upp ringandet på några personer i föreningen, så har man snart gått igenom de som från början inte besvarat frågorna och samtidigt har det skapat goda kontakter med den enskilde medlemmen. Hoppas att många kan ställa upp i detta viktiga arbete!

Med hälsningar från styrelsen genom Marita.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad