Kategoriarkiv: 2021

Angående möte 17 maj

Bästa medlemmar!

Utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens restriktioner måste vi tyvärr ställa in den planerade träffen i föreningsbigården den 17 maj.

Eftersom vi har nya utbrott av Amerikansk yngelröta(AYR) i vårt närområde är det ändå angeläget att ge er en aktuell uppdatering och möjlighet att lufta era funderingar kring detta.

Vi kommer därför att anordna ett digitalt möte där ni som önskar delta snarast anmäler er till Annelie Albertsson för att få en länk till mötet. Annelies mejladress är: martenochannelie@gmail.com.

Programmet för mötet ser ut såhär:

Först kommer information från bitillsynsman om hur läget är just nu.

Därefter kommer bihälsokommittén att gå igenom tecken på AYR och vad man gör vid misstanke om sjukdom.   

Naturligtvis kommer det att finnas utrymme för frågor och funderingar med anledning av detta.

Förhoppningsvis ska vi från juni kunna komma igång med våra träffar den 7 juni och varannan vecka fram till den 13 september. Alla träffar, även det digitala mötet börjar klockan 18.00.

Träffen den 7 juni kommer också att ha AYR som tema.

Lars Anders Olsson

ordförande

Brev från ordförande

2021-03-24

Bästa medlemmar i Harplinge biodlarförening!

Efter en ganska komplicerad höst och vinter börjar nu bina på att förbereda sig för en ny säsong. Rengörning av bottnar och koll på fodertillgången är väl vad vi kan göra i nuläget. Tyvärr har flera medlemmar upplevt att deras bin har dött under vintern och det finns flera frågetecken varför det har blivit så.
Invintrade starka samhällen har minskat och gått under och andra har blivit försvagade av varroaangrepp och därmed dött. Nu hoppas vi att de som överlevt vintern ska utvecklas till starka samhällen och från vilka vi också ska kunna göra nya avläggare.
I föreningsbigården invintrade vi elva samhällen och hittills har vi konstaterat att tre av dessa har dött. Prov har tagits och vi väntar resultat från analys av dessa.

Vår första bigårdsträff är planerad till måndag den 26 april klockan 18, men mycket hänger på vädret och hur utvecklingen av coronaläget ser ut. Därefter räknar vi med att kunna träffas varannan måndag fram till 13 september och vår ambition är att ha aktuella teman vid varje träff. Här finns möjlighet att komma med förslag om vad detta ska vara! Ett ytterst angeläget tema är bihälsa dels utifrån förra årets omfattande utbrott av amerikansk yngelröta, men också för att ett allt större ansvar läggs på de enskilda biodlarna i samband med ett förändrat regelverk och bitillsynsorganisation.

Träffarna kommer att inledas med praktiskt arbete i bigården, allt från gräsklippning och städning till att besiktiga och göra lämpliga insatser i våra bikupor. Detta för att ge bland annat nybörjare möjlighet att konkret få se och lära om vad man bör ge akt på under bisäsongen!

I vinter har medlemmar vid några tillfällen hjälpt till med underhållsarbete, men det skulle vara kul om ytterligare medlemmar skulle vilja delta, så ni som är intresserade får gärna skicka era kontaktuppgifter till mig!
Någon gång under juni/juli kommer Peter Meuller och jag att försöka starta en kurs i drottningodling för våra medlemmar.
Vi kommer också att starta en kurs i biodling för nybörjare och den är redan fullbokad.

I det pågående pollineringsprojektet har vi en observationskupa placerad hos Harplinge Lantmän för att besökare ska få en inblick i hur bina lever och lära sig mer om binas betydelse för pollinering och honung. Medlemmar från föreningen kommer att två timmar varannan lördag under säsongen att finnas där för att vid behov berätta lite om detta. Dessutom ska förskole- och grundskolebarn kunna besöka stället för att få information. För att kunna genomföra detta önskar jag att ni som är intresserade av att hjälpa till hör av er till mig via mejl.

För styrelsen i Harplinge biodlarförening

Lars Anders Olsson
lars.anders.olsson47@gmail.com
mobil: 0702 24 24 75

SLU och SVA behöver din hjälp!

Hälsningar från Statens Lantbruksuniversitet
och Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Vilka bisjukdomar finns i Sverige och i vilka områden. För att få reda på det kommer SLU och SVA att kontakta ett antal slumpvis utvalda biodlare. Ditt namn kan finnas på listan.

Här kommer mer information om Baslinjebi-21:
Sjukdomar hos honungsbin; en uppföljande baslinjestudie
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått medel från Jordbruksverket för att undersöka förekomst i Sverige av flera viktiga sjukdomsalstrare. Amerikansk och Europeisk yngelröta, trakékvalster, varroakvalster och de med varroakvalstret sammankopplade virusinfektionerna Deformed wing virus (DWV) och Acute bee paralysis virus (ABPV) ingår alla i undersökningen som går under namnet ”Baslinjebi-21”. Det är en uppföljande studie av den studie som gjordes 2016, ”Baslinjebi-16”. Målet med dessa undersökningar är att följa den geografiska spridningen av nämnda sjukdomsalstrare i landet och att samla in baslinjedata som kan användas för jämförelse i framtida studier. Kunskapen kan också användas som bas för bättre riskbedömningar och som underlag inför eventuella framtida förändringar av övervakning och kontrollåtgärder avseende sjukdomar och parasiter hos honungsbin. Enligt Sveriges nationella övervakningsplan, NÖP, planeras liknande undersökningar att upprepas med 5 års mellanrum.

Totalt kommer 385 bigårdar, fördelade över hela landet, slumpmässigt väljas ut. De biodlare vars bigårdar valts ut kommer kontaktas och om de är villiga att delta kommer de få bisamhällen i en eller flera av sina bigårdar provtagna. Proven kommer att bestå av cirka 300 vuxna bin per bisamhälle. Provtagningen kommer göras av bitillsynsmän, och analys av proverna utföras på det nationella referenslaboratorium för bihälsa vid SLU i Uppsala. Vid slutet av projektet (kring årsskiftet 2021/2022) kommer resultaten att sammanställas och samtliga deltagare få ett personligt svarsbrev.

Referenser:
Forsgren E, Fabricius-Kristiansen L, Hallgren G, Frössling J (2017).
Sjukdomar hos honungsbin – en baslinjestudie. Bitidningen 116, 7/8, 10-13.
Länk till sammanfattning av baslinjebi-16 på Jordbruksverkets hemsida
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.6122c45c16977ed05784c9ca/1552573041815/Baslinjestudie%20honungsbin.pdf
Resultat från baslinjebi-16 finns också i ett kapitel i Surveillancerapporten 2017
https://www.sva.se/media/r5bpkue0/surveillance-2017.pdf
Länk till den nationella övervakningsplanen, NÖP
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.76471f17172dad2e303b7d57/1592986271936/Beslut-nationell-overvakningsplan-2021-2023-17-juni.pdf

Vänliga hälsningar
Styrelsen