Kategoriarkiv: Aktuellt

Trötta bin kommunicerar dåligt

Bina behöver sin sömn, precis som vi gör, för att vara skärpta och kunna förmedla information. Honungsbiet behöver , liksom vi människor,  åtta timmar sömn. Några amerikanska forskare har, enligt en artikel i New Scientist, undersökt vad som händer om bina inte får sin sömn.

De valde ut 50 honungsbin och lät hälften sova och den andra hälften fäste de en metallbit på. När dessa bin började falla i sömn skakade forskarna på dem med hjälp av en magnet och  höll dem vakna. Nästa dag var de bin som störts helt uttröttade. De rörde sig klumpigt och hade till exempel stora svårigheter att utföra den bidans som visar var nektarn finns. De var inte till någon större nytta för samhället eftersom de helt enkelt var för trötta för att kommunicera klart.

Färre bin och färre insektspollinerade växter

Strukturutvecklingen i lantbruket och ändrade odlingstekniker samt användning av medel för bekämpning av ogräs och skadegörare är några av anledningarna till att honungsbina minskat i antal och att även andra pollinatörer gått tillbaka i västvärlden. Om detta kan man läsa i Jordbruksverkets ekobrev.

Störst ekonomisk betydelse har honungsbiet och under senare år har antalet samhällen i väst minskat betydligt. I USA förlorade man 59 procent av samhällena på 58 år, mellan 1947 och 2005 och i Centraleuropa gick det bort hela 25 procent på bara 20 år, mellan 1985-2005.

Av världens vilda växter är det närmare 80 procent som pollineras av insekter, men enligt studier gjorda av forskare i Storbritannien minskar antalet insektspollinerade vilda växter medan vindpollinerade arter ökar.

I de svenska slättbygderna, som är landskap med intensiv växtodling och låg andel skog och andra naturliga biotoper, är det brist på pollen- och nektarväxter. Detta är ett hot mot binas hälsa och pollineringsarbete.

Källa ATL, atl.nu och Jordbruksverkets hemsida, jordbruksverket.se

Bidöden ska bekämpas enligt EU-kommission

I måndags, den 4 december, presenterade EU-kommissionen en plan för hur bidöden ska bekämpas.

Binas pollinering uppskattas av kommissionen till ett värde av 22 miljoner euro för unionens lantbrukare, frukt- och blomsterodlare. Nu vill kommissionen satsa på ett referenslaboratorium för bihälsa och i planen ingår olika forskningsprojekt, översyn av hälsoregler för bin, en mer försiktig användning av bekämpningsmedel samt utbildning av tjänstemän. Uppgifterna kommer från Europaportalen.se och nämns även på ATL.nu.

Bibajs irriterar norska sommarstugeägare

Grannarna till en norsk biodlare har gjort rättssak av hans biodling. Sedan mer än 80 år har han själv, hans far och farfar drivit biodling på Hidra i Norge. Nu har elva av de husägare som tillkommit sedan starten 1926, mestadels sommarstugeägare, gått samman och vill att han ska upphöra med verksamheten.

Anledningen är att de får sina bilar, trädgårdsmöbler och redskap nedsmutsade med bibajs. Grannarna har dokumenterat bibajset i bilder och presenterade dessa vid tingsrätten i Lister den 29 november.

Domaren tyckte att saken kunde göras upp genom att parterna talade med varandra men det gick inte att komma fram till en godtagbar lösning och nu väntar många biintresserade med spänning på dom i målet som väntas avkunnas innan nyår.

Den som vill veta mer kan läsa artikeln på den norska tidningens hemsida, avisenagder.no. Vill man ge biodlaren sitt stöd finns det två grupper på facebook.  Sök på Sigve.

Viktig information från Svensk Honungsförädling

Detta utskick kom efter att vi hållit vårt årsmöte och innehåller en hel del bra och viktig information!Illustration: Astrid Hammarstedt


TILL ALLA FÖRENINGAR OCH DISTRIKT

SVENSK HONUNGSFÖRÄDLING 2010/2011

Här kommer en sammanställning av det som vi inom HF gärna ser att ni informerar om vid era pågående årsmöten i lokalföreningarna samt till medlemmar som inte varit närvarande vid mötet.

Honungskontrakt

Med årskontrakt avses leverantör av honung, ny eller befintlig, som tecknar sig för två säsonger. Detta underlättar HF:s planering och agerande gentemot dagligvaruhandeln.

Mängden honung som skrivs i kontraktet är en viljeyttring om hur mycket som är en tänkbar mängd. Givetvis förstår vi att övervintring och sommarens väder kan ställa till det vilket kan medföra mindre mängd för inleverans.

Egenskaper som kan förhandlas in i kontraktet och är beroende på inlevererad mängd honung;

  • Honungspris
    • Förskottering av likvid
    • Hämtning av honung hemma och utleverans och köp av Bifor
    • Utlåning av kärl

Minimitid för dessa kontrakt är två år, förhandlas med VD, och skall vara skrivna senast den 1/7 2011.

Säsongskontrakt

Med det avses en leverans som sker under innevarande säsong, villkor och utformning är i enlighet med det som publiceras i Bitidningen.

Honungspriset 2011

Vi återkommer hur detta kommer att se ut vid senare tillfälle.

Honungssorter

Svensk Honungsförädling avser att under 2011 göra ett försök med att se om det är möjligt att producenter kan producera och sända in följande honungsvarianter. För att detta ska kunna ske, kommer honungspriset att höjas på dessa varianter – hur mycket meddelas senare.

  • Skogshonung

1.      Med skogshonung menas bikupor som är belägna i skogsmiljö och i nektarbasen dominerar skogshallon och mjölkört samt givetvis övriga blommor.

  • Försommar honung

2.      Honung som samlats in och slungats för inleverans senast den 15/7 2011.

Producentpaket 2011

Under 2010 introducerades producentpaketet med material för komplett kupa. Detta paket kommer att finnas även 2011 och presenteras i kommande Bitidning, dock skall dessa vara beställda senast 30/4 2011.

Under 2011 kommer producentpaket med bin även tillhandahållas, i första hand till dem som anmälde sitt intresse hösten 2010.   I mån av tillgång kommer det att erbjudas även andra som anmäler sitt intresse nu i efterskott, dock senast 31/3 2011

Återtaget 2011

Tjänstekonceptet fortsätter och är en framgång som bevisar att efterfrågan finns för detta hos er. Tack till er som anlitar detta.

Fortfarande gäller tröskelvärdet 500 kg för att vi ska kunna ladda produktionen med just din honung. Har du mindre mängd, vill vi uppmuntra er att gå samman om ni är biodlare i samma område och se detta gemensamt som en möjlighet.

Hämtning hemma

Om du vill och kan, ombesörjer vi hämtning hemma hos dig av den honung du vill sända till oss som inleverans ELLER återtag. Dock gäller minimängd för transportekonomin – 22 st. 28 kg:s kärl på en pall (2 lager dubbelpall) eller tre 140 kg:s kärl. Ni får gärna samsas fler som bor nära varandra för samma transport. För er som anlitar denna bekvämlighet erbjuds i samband med hämtningen att Bifor lämnas till er som vill köpa detta via HF. Detta behöver vara beställt senast 1/7, där ni anger när honungen är färdig att inlevereras.

Föreningsdepåer

Från och med säsongen 2011 och på prov, arvoderar Svensk Honungsförädling föreningar som har depå för inleverans av honung till HF. Grundarvodet är en engångssumma om 200: – kronor när en depå är identifierad och anmäld till oss. Ett ytterligare engångsarvode utbetalas dessutom till föreningen om depån levererar in honung i minimimängd om 1 ton eller mer. Hur föreningen sen hanterar detta internt är en föreningsangelägenhet. Arvodena utbetalas januari 2012.

Depåer i övrigt

Depåerna får under 2011 bestämda senaste tömningstidtabeller enligt följande;

Tömning 1                                   15 juli

Tömning 2                                   15 augusti

Tömning 3                                   30 september

Tömning 4                                   30 oktober

Tömning 5                                   30 november

Tömningar kommer att vara knutna till att fyllda pallar finns samt hur kontrakten är skrivna innan.

Detta underlättar för din planering i vilken takt du vill sända in din mängd.

Sammanfattning

Vi hoppas att beskrivet utbud ger svenska honungsproducenter mer stöd till sin verksamhet. Vi tror, att om vi agerar pro-aktivt tillsammans, d v s att du som leverantör planerar och meddelar mer i god tid, vilket ger HF bättre planeringsförutsättningar, kan vi agera desto bättre och samtidigt våga oss på mer förmånliga villkor för dig. Detta bygger en stabilare grund för svensk honung inom dagligvaruhandeln.

Har ni frågor och förslag om någonting kring ovanstående så är ni välkomna att kontakta oss.

Bästa Hälsningar

Svensk Honungsförädling AB

genom

Matias Köping

Styrelseledamot i Svensk Honungsförädling och Sveriges Biodlares Riksförbund

Orsaken till massdöden bland bin kan ha hittats

Virus i samband med svampangrepp kan vara förklaringen till de senaste årens stora antal kollapsade samhällen i både USA och Europa.

Forskarna har varit förbryllade, biodlarna förtvivlade och förklaringarna både fantasifulla och förunderliga, men nu har man börjat närma sig en möjlig lösning på gåtan om det som i USA har kallats Colony Collapse Disorder, CCD.

Enligt en rapport, gjord av flera amerikanska forskarlag, visar studier att svampangrepp i kombination med ett virus slagit ut bisamhällena. Var för sig är svampen respektive viruset inte lika dödliga för bina, det är kombinationen som är katastrofal.

För den som vill läsa mera finns en artikel på Dagens Nyheters nätupplaga, www.dn.se, sök på ”Mysteriet med massdöden av bin löst”. Dessutom finns själva rapporten på http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0013181

NYTT från Svensk Honungsförädling AB

Vi (Svensk Honungsförädling AB) sänder detta brev för att ytterligare repetera vår tidigare vädjan samt uppmuntra alla medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund att beakta följande;

HONUNGSMARKNADEN

Vi känner glädje med alla biodlare då årets skörd ser ut att vara god på många håll i landet. Det är också positivt att efterfrågan på svensk honung har ökat mycket de senaste åren, det ger svenska biodlare goda förutsättningar framöver. Tillsammans skapar vi tillväxtmöjligheter för landets biodling.

HONUNG
HF har stor efterfrågan på svensk honung. För att vi sammantaget skall kunna tillgodose denna efterfrågan på svensk honung så efterlyser vi inleveranser.
Kan du leverera en del av skörden eller andra kvantiteter så är det välkommet. Har du tänkt att leverera, men ännu inte hunnit göra detta så önskar vi att du gör detta snarast.
Observera
· I år sker hämtning även hemma för dem som fyller en hel pall. En hel pall betyder 22 st 28 kg:s hinkar eller 3 st 140 kg:s kärl. Om du inte har denna volym så kan du med fördel vända dig till depåerna.
·  Priset för inlevererad honung är höjt i år.

·  Har du större volymer honung så önskar vi att du kontaktar oss för en diskussion.

·  Om du har råkat tappa honungen i andra kärl än de som HF tillhandahåller och ändå vill leverera, ring HF (0735 – 233 100) för att ta en diskussion om detta.

ÅTERTAGET
Fler biodlare har anslutit sig till återtaget i år. De har värderat och konstaterat att tjänsten frigör mycken tid till annat i biodlingen och att det samtidigt uppstår fördelar med att man åstadkommer en kvalitetscertifierad tappning av honung som kan svara upp till de krav som på sina håll ställs på honungsleveranser.
· Vill du använda återtaget hittar du blanketten på HF:s hemsida www.svenskhonungsforadling.se eller ring Christer Ankarlid 0735 – 233 101 eller Matias Köping 0734 – 14 60 93.
· För liten volym för återtaget? Samarbeta med en biodlarkollega eller gå ihop om ni har honung från samma område.

· Om du vill använda din egen etikett, så finns det maskinella förutsättningar som behöver uppfyllas för att HF ska kunna använda din etikett, se hemsidan eller ring och fråga.

PRODUCENTPAKETET
Under våren introducerades, som stimulans för svensk biodling, en möjlighet att utöka genom att förvärva kupor i ett produktpaket . Detta erbjudande mottogs över förväntan, vi är glada över att så många såg detta som en möjlighet för sin biodling.

I Bitidningen annonserades att det fanns möjlighet att via en intresseanmälan teckna sig för producentpaketet med bin. Vi vill påminna att anmälningstiden för detta går ut sista oktober 2010. Därefter tar diskussioner vid med dem som ska ta fram bimassan för dessa paket och slutlig utformning sker sedan tillsammans med dem som anmält sitt intresse.

Bästa Hälsningar
Matias Köping
Ordinarie styrelseledamot för SBR i HF

Nya regler för honungsbedömningen

Det har kommit ett nytt honungsbedömnings-reglemente från SBR. Eftersom det är detta som skall användas i höst anordnas en genomgång för representanter från biodlarföreningarnas honungsbedömnings-kommittéer.

Den 18 september informerar Ingmar Wahlström, som varit med och tagit fram de nya reglerna, ett antal föreningar om de nya reglerna och Harplinge biodlareförening representeras av Bertil Ericsson, Allan Strömberg samt Ronny Bengtsson.

Information om vad som gäller vid honungsbedömningen kommer senare att delges oss övriga medlemmar på ett lämpligt sätt.

För den som vill läsa om de nya reglerna redan nu finns de på SBRs hemsida, http://biodlarna.se

Föreningens drottningodling

Hos Göte Johansson i Harplinge står 16 apideor utplacerade. Går allt väl kommer det om cirka två veckor att finnas 16 parade drottningar till föreningens förfogande.

I denna typ av apidea har de 16 oparade drottningarna satts till den 24 juni. Göte kontrollerar och distribuerar foder till alla 16 varje dag.

Under vårvintern gick några av föreningens medlemmar en studiecirkel ledd av Uno Simonsson där vi i teorin fick ta del av hur man kan odla drottningar. Vissa praktiska handgrepp som hur man tillverkar vaxkoppar lärde vi oss och en del tips och knep delade Uno generöst med sig av.

Dessa kunskaper har under våren och försommaren omsatts i praktiken i föreningens bigård och genom Uno Simonssons och Göte Johanssons arbete står nu 16 oparade drottningar i Götes vackra trädgård.

Den som är intresserad kan se en av dessa apideor kommande lördag, den 3 juli, i föreningsbigården då Göte har med sig en till mötet.

Uno började arbetet i bigården med att förstärka föreningens samhälle 3 genom att fodra det så det blev extra starkt. Sedan sattes drottningen på en skattlåda med utbyggda ramar för att man skulle veta exakt hur gamla ynglen blev.

Uno larvade 29 yngel enligt metoden som vi visat tidigare här på hemsidan och av dessa blev det 18 viseceller. Dessa resulterade i de 16 ”prinsessor” som nu står i Götes trädgård. Göte sköter om dem och ser dagligen till att de  har foder. I början gav han dem en sockerlösning om 60 delar socker/40 delar vatten. Nu får de 50 socker/50 vatten.

Vackrare omgivning får man nog leta efter än Götes trädgård! Här får "prinsessorna" stå ostörda i två veckor och sedan är de förhoppningsvis parade och färdiga för distribution.

Dessa oparade drottningar sattes till apideorna den 24 juni och får nu stå ostörda i två veckor.

Då kontrollerar Uno om de är parade och är allt gott och väl märks drottningarna med årets färg som är blå och så är de klara för distribution.

Den som är intresserad av drottning från föreningens egen odling kan tala med Göte Johansson. Telefonnummer finns i medlemsförteckningen.

"Husvärden" Göte Johansson spanar efter en av sina 16 skyddslingar som han nu ger både mat och husrum under två veckor.