Kategoriarkiv: Verksamhetsberättelse

Vi har varit flitiga i år!

Den som vill se vad vi har haft för oss under 2017 kan finna detta under fliken med verksamhetsberättelser. Och den som vill veta hur det gått med våra pengar från Falkenbergs sparbank kan fortsätta läsa här:

Återrapportering av bidrag som beviljats Harplinge biodlarförening

Efter ansökan om sponsormedel med 4000 kronor och bidrag till projektet ”Biodling för hälsosam biavel och pollinering” med 11 000 kronor beviljades föreningen 15 000 kronor.

En exakt redovisning för hur sponsormedel och projektbidrag har fördelats är svår att göra, men en ungefärlig fördelning redovisas.

Sponsringen var avsedd för att sprida kunskap om biodling för nybörjare och andra intresserade. Sponsormedlen på 4 000 kronor har använts till inköp av bisamhälle för 2 000 kronor och bikupa för 1 250 kronor vilket innebar att vi kunde använda detta i vår studiecirkel för nybörjare. Studiecirkeln med 8 deltagare omfattade 10 träffar om 3 timmar vardera och pågick mellan mars och augusti. Vi har även investerat i skyddskläder och antiallergimedel samt köpt in en särskild visningskupa för att kunna sprida kunskap om bisamhällets olika innevånare.

Dessa kostnader uppgick till drygt 3 000 kronor, men eftersom vi även ansökt om projektmedel för biavel och pollinering har vi bestämt att fördela kostnaderna även på projektet. Sponsormedlen har onekligen underlättat för att kunna sprida kunskap inom föreningens verksamhetsområde och vi har på olika sätt informerat om bankens bidrag till detta, bland annat genom information via vår hemsida till våra medlemmar och att vi vid våra sommarträffar informerat deltagarna. Vi har också i samband med att vi deltagit i en informationsdag till nyanlända på Studieförbundet Vuxenskolan berättat om bidraget och även visat upp den symboliska checken på 15 000 kronor. Samma sak gjorde vi när vi på Honungens dag 26 augusti deltog vid ”Bondens egen marknad” på Stora Torg i Halmstad.

Projektet ”Biodling för hälsosam biavel och pollinering” är tänkt som ett 3-årigt projekt.

Det omfattar två delar, biavel genom drottningodling samt pollinering. Under detta år har den första delen kommit igång och startade i juni. För ändamålet har inköpts odlingskupor och avelsdrottningar för cirka 5 000 kronor.

Utöver detta har vi också haft utgifter för ramar, vax och foder till bina uppgående till cirka 1 000 kronor. Från banken har vi under året hämtat ut 12 828,30 kronor av beviljade medel för att kunna genomföra projektplanerna. Eftersom vi avser att kunna fullfölja projektet under hela 3-årsperioden har vi valt att låta 4 000 kronor belasta föreningens vanliga budget vilket innebär att vi för kommande två år har 6 171,70 kronor att disponera i projektet.

Vi har genomför en drottningodlingsverksamhet med en grupp intresserade biodlare som fått lära sig hur man odlar upp friska, renliga och snälla bin med olika metoder. Avsikten är att vi ska få behålla en bra bistam med minimal risk för sjukdomar och aggressiva bin. Vi har nu investerat i grundutrustning, men kan komma att behöva komplettera kommande år vilket också innebär ytterligare kostnader.

Pollineringsdelen av projektet har ännu inte kommit igång utan är i planerings- och uppbyggnadsfasen. Ett flertal möten har under året hållits med företrädare för Region Halland och Hushållningssällskapet. Region Halland äger Plönninge där Harplinge biodlarföreningen har sin föreningsbigård och avsikten med samverkan är att föreningen ska få använda del av mark i anslutning till bigården för odling av lämpliga biväxter samtidigt som Plönninge kan dra nytta av verksamheten genom pollinering och som studieobjekt för verksamheter knutna till Plönninge. Hushållningssällskapet besitter stor kunskap inom området biodling och pollinering och har värdefulla kontakter som kan vara av stort värde för vår förenings medlemmar. Inom föreningen har vi en liten arbetsgrupp för detta arbete och en arbetsgrupp har också bildats mellan samverkansparterna.

Inom denna del av projektet kommer vi troligtvis att få ytterligare kostnader som tidigare inte medräknats och som handlar om fröer och plantor samt utgifter för markbearbetning. I bigården kommer vi också att behöva införskaffa pollenfällor och annan utrustning för att kunna förevisa medlemmar och andra intresserade hur bina drar in pollen och nektar.

Ekonomisk redovisning

Budgeten för projektet ses här nedan. Som tidigare beskrivits har vi hittills från banken erhållit 12 828,30 kronor av beviljade 15 000 kronor. Föreningen har reserverat 4 000 kronor för kommande projektperiod vilket innebär att vi fortfarande har 6 171,70 kronor kvar att förfoga över till projektet. Vi har ännu inte fått någon ersättning för genomförd studiecirkel på grund av sen inrapportering av deltagare och vet därför inte storleken på denna. Jämfört med kalkylerad budget för 2017 har vi i stort haft utgifter som motsvarar budget.

I bifogad ekonomisk översyn för föreningens verksamhetsår framgår hur föreningens totala ekonomi sett ut.

Projekt : Biodling för hälsosam avel och pollinering
Budget 2017 04 01-2019 09 30 2017 2018 2019
Ingående balans 0 5500 2500
Inkomster
Projektbidrag Fbg sparbank 11000
Studiecirkelstöd 1000 1000 1000
Utgifter
Material för drottningodling 4000 1500 1000
Avelsdrottningar 2500 2500 2500
Återstår till kommande år 5500 2500 0

Slutord

Det är med stor tacksamhet vi mottagit sponsormedel och projektbidrag från Framtidsbanken.

Det har möjliggjort att vi kunnat sprida kunskap om biodling till en vidare krets utanför medlemskåren, men också gett kunskap till våra medlemmar om hur man kan odla drottningar i syfte att ha en god och hälsobringande bistam hos föreningens medlemmar. Nästa fas är att genom projektet ge våra medlemmar fördjupad kännedom om binas pollinerande förmågor och att dela med oss till andra aktörer, såsom hobbyodlare och jordbrukare, i närområdet.

Förutom den ekonomiska översynen bifogas också vår verksamhetsberättelse för 2017.

 

Harplinge bivänners verksamhetsberättelse för 2013

November 2012 var en grå och regnig månad. Och december avslutades med den blötaste nyårshelgen i mannaminne. Januari 2013 var också ovanligt mild men i februari kom kylan och den blev både hård och långvarig. När det äntligen töade upp och blev vår mot mitten av april visade det sig att många biodlare haft stora vinterförluster! Sedan kom värmen med besked och sommaren, särskilt juli, blev underbar ur semesterfirarens synvinkel – mycket sämre för odlaren med värme och torka i långa perioder. Augusti inleddes med värmerekord i Ängelholm/Barkåkra i nordvästra Skåne samt Hällum i Västergötland där man på båda ställena kom upp i 31,1 grader vilket inte bara blev månadens utan även årets högsta temperatur. Men sedan kom regnet och det med besked! Inte förrän i september lättade det med lite solglimtar och oktober har varit en delvis solig och fin höstmånad. Nu är vi åter inne i november som hittills varit ovanligt mild. Så det enda som är säkert om kommande vinter är väl bara att det blir väder!

Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 65 medlemmar varav 56 ordinarie, en hedersmedlem samt åtta vilande.

Av 65 medlemmar har endast 14 lämnat in årsrapport och i år redovisar vi därför ingen sammanställning i verksamhetsberättelsen.

I föreningsbigården vintrade vi in sex samhällen varav endast ett överlevde. För att stärka upp bigården anskaffades två samhällen från Hans Håkansson och två avläggare gjordes på dessa. Dessutom skänkte Emil och Oscar ett samhälle till föreningen. I fjol gav bigården 132,5 kg honung. I år blev skörden 48 kg och allt såldes till Börge Johansson.

Vi vintrar åter in sex samhällen denna höst.

Under året har möjlighet åter getts att köpa drottningar från bigården för 150 kronor styck, tolv medlemmar gjorde detta.

Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 12 personer per gång. De har hållits varannan lördag mellan den 6 april och 7 september under ledning av bland andra Ulf Paulsson som visat arbetet med bina och den 26 oktober avslutades säsongen med ett välbesökt oxalsyramöte.

Till honungsbedömningen lämnades 13 burkar in och av dessa godkändes 10. Av de som inte godkändes hade två  för hög vattenhalt och i en fanns skräp.

Vid honungsbedömningsmötet utsågs Börge Johanssons honung till Harplinge biodlarförenings godaste. Det är ännu inte klart om han lämnar ett bidrag till Hallandsdistriktets tävling, Hallands Godaste Honung, vilken äger rum på Lilla Böslid den 16 november.

Bertil Ericsson, Ulf Paulsson och Agneta Hammarstedt deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ulf Paulsson, Hans Håkansson, Börge Johansson och alla medlemmar som skött föreningens bin under året, slungat honungen, försett oss med oxalsyrablandning och hållit i undervisningen vid lördagsmötena. Dessutom tackar vi Lars-Anders Olsson och Ronny Bengtsson för skötseln av gräset i föreningsbigården.

Ett tack även till föreningens samtliga medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning att få se er alla igen 2014!

Bertil Ericsson, Hans Håkansson, Ulla Sandström,  Agneta Hammarstedt och Ronny Bengtsson 

 

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2012

Vintern 2011 spåddes bli kall och snörik. Så fel det kan bli! November 2011 var först varm och fuktig sedan följde storm på storm. December blev också blåsig och regnet orsakade över-svämningar och raserade vägar. Januari 2012 fortsatte den blöta trenden. Det kom lite kyla i februari men den vände snart om och mars blev mestadels varm och blåsig. April startade som en kall månad och maj blev inte bättre trots vissa varma dagar. Så har det gått på och sommaren som helhet har varit mycket blöt och mestadels grå utan några längre riktiga värmeperioder. Blötan har följt oss in i hösten med stora problem för odlare av olika grödor och vädret avspeglar sig även i honungsskörden på vissa håll, men sammantaget har vår förening glädjande nog ändå fått en bra mycket bättre medelskörd än förra året! Nu är vi inne i en novembermånad som hittills varit blöt och grå och utan större solglimtar. Månne vintern som kommer blir blöt och blåsig även detta år?

* Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 59 medlemmar varav 51 ordinarie, en juniormedlem, en hedersmedlem samt sex vilande.

* Av 59 medlemmar har 17 lämnat in årsrapport och statistiken baseras på dessa: Antal vinterdöda samhällen var 22 mot 34 förra året, invintrade 230 mot 231 stycken 2011. Dessutom har 50 avläggare skapats mot 82 stycken 2011. Dessa 230 samhällen har gett 8 032 kg honung, med ett snitt på cirka 34,92 kg. Förra året låg snittet på 29,7 kg på 231 samhällen.

* I föreningsbigården vintrade vi in 5 samhällen varav 5 överlevde. Bigårdens samhällen gav 132,5 kg honung varav 110 kg levererades till Mantorp och 22,5 såldes till medlemmar. Förra året gav föreningsbigården 120 kg.

* Vi vintrar in 6 samhällen denna höst. Föreningen har även i år köpt två renparade drottningar som antagits väl. Och föreningen har investerat i ytterligare nytt bihusmaterial genom inköp av polystyrenkupa med skattlådor och ramar.

* Under året har medlemmarna kunnat köpa larver och drottningar som tagits fram från våra inköpta drottningar.

* Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 10 personer per gång. De har hållits varannan lördag mellan den 21 april och 8 september under ledning av bland andra Ulf Paulsson som visat arbetet med bina och den 27 oktober avslutades säsongen med ett välbesökt och soligt oxalsyramöte.

* Vi har haft två honungsbedömningsmöten under året. Till bedömningen i somras lämnades 5 burkar in och samtliga godkändes, till honungs-bedömningsmötet i oktober hade 13 burkar lämnats in, 10 godkändes och 3 underkändes: två på grund av för hög vattenhalt och en hade för mycket pollen.

* Vid det senaste honungsbedömningsmötet utsågs Bernth Alméns honung till Harplinge Biodlarförenings godaste, tvåa kom Tarmo Mäkinen och trea Bertil Ericsson. Bernth har erbjudits men tackat nej till att lämna sin honung till Hallandsdistriktets uttagning av Hallands Godaste Honung. Tarmo och Bertil lämnar in sina.

* Bertil Ericsson, Agneta Hammarstedt och Göte Johansson deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.

* Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ulf Paulsson, Hans Håkansson, Börge Johansson och alla medlemmar som skött föreningens bin under året, slungat honungen, försett oss med oxalsyra-blandning och hållit i undervisningen vid lördagsmötena. Dessutom tackar vi Ronny Bengtsson för skötseln av gräset i föreningsbigården.

* Ett tack till samtliga föreningens medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning att få se er alla igen 2013!

Bertil Ericsson Hans Håkansson Ulla Sandström Agneta Hammarstedt Ronny Bengtsson

 

 

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2011

Julen 2010 blev den vitaste någonsin i södra Sverige med mer än 10 cm snö på alla mätplatser. December blev den kallaste månaden på över hundra år. Men redan till nyår blev det mildare och i Götaland krympte snötäcket rejält och på vissa håll blev det barmark. I mars kom våren, mild och blåsig, och april blev en rekordmånad på många håll. I Halmstad uppmättes 16 grader den 2 april men Havraryd fick 18 mm regn några dagar senare! Och så blåste det rejält igen. Maj bjöd på regn och åska men blev trots detta en soligare månad än normalt och åskan fortsatte i juni som blev både blötare och varmare än normalt. Juli var varm men det myckna regnet ledde till översvämningar på sina håll. Det var ingenting mot vad som kom i mitten av augusti då bland andra Sveriges Radios lokala sändningar i Göteborg slogs ut och mätstationerna i Rossared och Veddige mätte sverigerekord med 54 respektive 56 mm! Och mer regn blev det i september men också lite värme som fortsatte in i oktober tills frosten slog till i mitten av månaden. Så kom en rejäl blåst och mer regn. Och nu när vi gått in i november slås det värmerekord över hela landet och bina flyger fortfarande! Vissa prognoser tyder dock på att vi ska få en mycket kall vinter igen.

Y Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 52 medlemmar varav 40 ordinarie, 2 juniormedlemmar, en hedersmedlem, fem vilandeoch 4 nya medlemmar! Men det är med beklagan vi konstaterar att vi har förlorat två medlemmar, Allan Strömberg och Arne Johansson, som bägge avlidit under året.

Y Av 52 medlemmar har 20 lämnat in årsrapport och statistiken baseras på dessa:

Antal vinterdöda samhällen var 34 mot 49 förra året, invintrade 231 mot 203 stycken 2010. Dessutom har 82 avläggare skapats. Dessa 231 samhällen har gett 6 859 kg honung, med ett snitt på cirka 29,7 kg. Förra året låg snittet på 49,5 kg på 257 samhällen.

Y I föreningsbigården vintrade vi in 4 samhällen varav 3 överlevde. Ett samhälle fick föreningen i gåva av Uno Simonsson. Bigårdens samhällen gav 120 kg honung som i år levererades till Mantorp, förra året gav föreningsbigården 288 kg. Vi vintrar in 5 samhällen denna höst. Föreningen har köpt två renparade drottningar som antagits väl. Och föreningen har investerat i nytt bihusmaterial genom inköp av en polystyrenkupa med skattlådor och ramar.

Y Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 13 personer per gång. De har hållits varannan lördag mellan den 9 april och 10 september under ledning av Ulf Paulsson som visat arbetet med bina och den 22 oktober avslutades säsongen med ett välbesökt men regnigt oxalsyramöte.

Y Vår förening fyllde 100 år detta år och vi firade detta med en fest i Ratic-hallen, Harplinge, dit 14 medlemmar kom med respektive.

Y Vi har haft två honungsbedömningsmöten under året på begäran av föreningsmedlemmar.

Till det ordinarie honungsbedömningsmötet i oktober hade 17 burkar lämnats in och alla bedömdes godkända.

Y Allan Strömberg, Agneta Hammarstedt och Hans Håkansson deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.

Y Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ulf Paulsson, Hans Håkansson, Börge Johansson och alla medlemmar som skött föreningens bin under året, slungat honungen, försett oss med oxalsyra-blandning och hållit i undervisningen vid lördagsmötena. Dessutom tackar vi Göte Johansson för skötseln av gräset i föreningsbigården.

Y Ett tack till samtliga föreningens medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning att få se er alla igen 2012!

Bertil Ericsson,     Hans Håkansson,     Ulla Sandström,     Agneta Hammarstedt,     Ronny Bengtsson

 

 

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2010

Oktober 2009 blev kall i hela landet och liksom de senaste tre åren var det inte tal om någon brittsommar. November bjöd inte helt oväntat på gråväder men i december kom snö!

I södra halvan av landet har januari inte varit så kall sedan 1987 och här fick vi också på många håll en ovanligt lång period utan blidväder. Vinterkylan höll i sig nästan hela februari. Och på flera håll i södra Sverige hade man de lägsta temperaturerna sedan 1987!

En mycket blyg vår började komma i mars men under påsken i april föll både snö och regn. Maj blev inte mycket bättre till en början, med ovanligt mycket åska i stora delar av landet och i södra Götaland blev månaden ytterst solfattig.

Under vintern har 11 medlemmar i föreningen träffats på Harplinge bibliotek och deltagit i studiecirkeln ”Drottningodling i teori och praktik” under ledning av Uno Simonsson och Lars Blomqvist. Denna studiecirkel fortsatte sedan under våren med föredömlig ledning av Uno Simonsson och resulterade i 19 drottningar vilka såldes till medlemmar i föreningen. Styrelsen vill sända ett varmt tack till Göte Johansson som lät apideorna stå i sin trädgård och skötte om skönheterna tills de var parade och redo att få nya hem!

Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 49 medlemmar varav 44 ordinarie, en hedersmedlem samt fyra vilande. Av dessa 49 medlemmar hade 23 lämnat in årsrapport och statistiken baseras på dessa:

Antal vinterdöda samhällen var 49 mot 29 förra året, invintrade 257 mot 287 stycken 2009. Dessutom har 66 avläggare skapats. Dessa 257 samhällen har gett 12 709 kg honung, med ett snitt på cirka 49,5 kg. Förra året låg snittet på 45,6 kg på 304 samhällen.

I föreningsbigården övervintrade 4 samhällen bra. Bigårdens samhällen gav 288 kg honung, förra året blev det 200. Vi vintrar in 4 samhällen även denna höst. Föreningsbigården har fått en något annorlunda utformning i år med bland annat stora stenar som avgränsar snyggt och praktiskt mot den nya grusplanen utanför slakteriet.

Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 17 personer per gång. De har hållits varannan lördag mellan den 10 april och 11 september under ledning av Lars Blomqvist som visat arbetet med bina och den 23 oktober avslutades säsongen med ett välbesökt men regnigt oxalsyramöte.

De nya reglerna för honungsbedömningen gicks igenom vid ett möte på Björkängs Motell i september. De som deltog i detta möte var Bertil Ericson, Allan Strömberg samt Ronny Bengtsson. Till honungsbedömningsmötet i oktober hade 15 burkar lämnats in och alla bedömdes godkända i enlighet med det nya reglementet. 14 st fullpoängare samt en med mindre anmärkning.

Allan Strömberg, Bertil Ericsson och Hans Håkansson deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Lars Blomqvist som skött föreningens bin under flera år och hållit i undervisningen vid lördagsmötena. Dessutom tackar vi Göte Johansson för skötseln av gräset i föreningsbigården.

Ett tack till samtliga föreningens medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning att få se er alla igen 2011!

Bertil Ericsson Allan Strömberg Ulla Sandström Agneta Hammarstedt Ronny Bengtsson

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2009

Vintern 2008/2009 inleddes med åska och fortsatte sedan med hårda vindar, lite snö och rejält med regn. Våren blev kall men kort och sommaren kom tidigt. Redan i april hade vi sommarvärme och det slogs rekord i solskenstid. Snart kom gråvädret tillbaka och det blev en sommar med få soltimmar och nattliga regn. Detta var dock mycket bra för växterna och även om mycket blommade över snabbt i den första värmen fanns det gott drag till bina med en bra honungsskörd som resultat. Det blev också ett ovanligt rikt år för frukt och bär.

Under hösten/vintern har även 7 medlemmar i föreningen träffats vid fem tillfällen på Harplinge bibliotek och deltagit i studiecirkeln ”Biskötsel i gammal tid” under ledning av Göte Johansson.

Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 54 medlemmar dvs 48 ordinarie, en hedersmedlem, en vilande och 4 anslutna enbart till lokalföreningen. Av dessa 54 medlemmar hade 26 lämnat in årsrapport och statistiken baseras på dessa. Antal vinterdöda samhällen var 29 mot 37 förra året, invintrade 287 mot 304. Dessa 304 samhällen har gett 13 141 kg honung, med ett snitt på 45,6 kg. Förra året låg snittet på 38,5 kg på 304 samhällen.

I föreningsbigården övervintrade 4 samhällen bra och under året har ytterligare ett tillkommit, 2009 vintrar vi in 5 samhällen. Bigårdens samhällen gav 200 kg honung, förra året blev det 157, och detta gav föreningen 4 400 kronor. Under sommaren har drottningar odlats för föreningens bruk.

Sommarträffarna, som i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 16 personer per gång. De har hållits varannan lördag mellan den 18 april och 5 september under ledning av Lars Blomqvist som visat arbetet med bina och den 24 oktober avslutades säsongen med ett välbesökt oxalsyramöte.

Honungsbedömningsmötet ägde rum den 22 oktober, 17 burkar hade lämnats in och samtliga godkändes.

Allan Strömberg, Sven-Olof Lindgren och Hans Håkansson deltog i Hallandsdistriktets årsmöte i februari. Göte Johansson representerade föreningen vid Harplinge föreningsdag på Harplinge bibliotek den 12 september.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Göte Johansson för skötseln av det alltid välklippta gräset i föreningsbigården, samt ge ett särskilt varmt tack och erkännande av Sven-Olof Lindgren och hans insats med skötseln av föreningens hemsida.

Ett tack till samtliga föreningens medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning att få se er alla igen 2010!

 

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2008

Efter en mild vinter och en tidig vår kom en värmebölja i maj/juni som gav torka.
Sommarvädret blev så småningom ganska hyggligt och honungsskörden till slut något bättre än förra året.
Av föreningens numera 55 medlemmar hade 29 lämnat in årsrapport och vår statistik baseras alltså på dessa:
Antalet vinterdöda samhällen var 37, invintrade denna höst 304.
Dessa samhällenhar gett en honungsskörd på 11 710 kg, vilket ger ett snitt på 38, 5 kg
– förra året var snittet 23 kg på 314 samhällen.

I föreningsbigården hade samtliga fyra samhällen övervintrat bra och under sommaren gjordes en avläggare som senare såldes.
Vi har även odlat fyra drottningar i bigården varav tre användes i föreningsbigårdens samhällen och en såldes.
Honungsskörden i år blev 157 kg – mot förra årets 60 kg! – och gav föreningen ca 4 000 kronor till kassan.
Sommarträffarna , som besökts av i snitt 13 medlemmar per gång, hölls varannan lördag mellan den 5 april och 20 september.
Lars Blomqvist visade vad som behövde göras i bigården vid varje tillfälle och så också vid mötet den 25 oktober då 25 medlemmar fick oxalsyralösning och en demonstration av hur den ska användas.
Honungsbedömningens möte ägde rum den 23 oktober. 16 burkar hade lämnats in och samtliga godkändes – utmärkt honungshantering även i år alltså!
Allan Strömberg och Agneta Hammarstedt deltog i Hallandsdistriktets årsmöte den 9 februari.
Göte Johansson representerade föreningen på Harplinge bibliotek i september.
Våra 55 medlemmar fördelar sig numera över 47 ordinarie, 2 familjemedlemmar, 1 juniormedlem, 1 hedersmedlem och 4 medlemmar som enbart är anslutna till vår lokalförening.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för engagemang och intresse och ett särskilt tack går till Göte Johansson som skött föreningens gräsmatta på yppersta sätt och till Sven-Olof Lindgren som sköter föreningens hemsida.
På hemsida Harplinge Bivänner hittar ni fina bilder från våra olika träffar och möten, medlemsförteckning, verksamhetsberättelsen och annan matnyttig information.
Tack för 2008! Vi hoppas att se er alla igen 2009!

Bertil Ericsson Allan Strömberg Ulla Sandström Agneta Hammarstedt

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2007

Vi vill börja med att hälsa Getinge Slöinge Biodlarförening välkomna till Harplinge.
Eftersom vi inte vet hur många som går med i vår förening ännu, har vi bara tagit med dem som har lämnat årsrapport.

Efter två kalla vårar, blev det i år en tidig vår och försommar.
Tyvärr slutade det fina vädret redan till midsommar.
Därför skördades också den mesta honungen på försäsongen.
När vädret blev bättre på sensommaren, blev det för en del lite blad och ljunghonung.

I föreningsbigården hade tre samhällen klarat vintern. S-O bidrog med en avläggare och vi gjorde också en egen avläggare, så vi har i år invintrat 5 samhällen.
Vi har odlat tre drottningar som användes för att förnya drottningar i föreningsbigården.
Skörden blev 60 kg, och gav ett tillskott till föreningen på 1500kr.

Sommarträffarna hölls varannan lördag fr.o.m 7.4 till 22.9 plus en träff där det delades ut oxalsyra till 25 medlemmar. Det gjordes även en demonstration av själva behandlingen.
Träffarna har besökts av 13 medlemmar i snitt, och Lasse Blomqvist har hållit i trådarna.

På våren representerades föreningen av Göte Johansson på Harplinge bibliotek med en demonstrations kupa. Träffen arrangerades i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.
Hallandsdistriktets höstmöte bevakades av Allan Strömberg och Börje Johansson.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse, och ett särskilt tack till Göte Johansson m fl. som har hållit golfbanan runt bigården i topptrim hela sommaren.

Eftersom vi inte vet hur många från Getinge Slöinge som blir medlemmar i vår förening, redovisas här endast antalet från Harplinge.
Vi är i dag 33medlemmar, varav 3 familjemedlemmar, en junior och 4 som bara är anslutna till lokalföreningen.
25 medlemmar inklusive Getinge Slöinge har lämnat årsrapport. 33 samhällen klarade inte vintern. De som har lämnat årsrapport har invintrat 314 samhällen. Skörde blev i år 7248kg , vilket ger ett snitt på 23kg. (Förra året var snittet 49kg. )
Honungsbedömningen genomfördes 23.10. 16 burkar lämnades in, och alla var godkända, viket vittnar om god honungshantering.

Glöm inte att kolla vår fina hemsida
www.biodlarna.se/dbf/harplinge.
Där finns hela verksamhetsberättelsen, aktiviteter, käcka bilder och annan information.
Styrelsen tackar för visat intresse och hoppas att vi ses nästa år.

Lars Blomqvist   Allan Strömberg   Bertil Eriksson      Göte Johansson

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2006

Efter en kall vinter och vår kunde vi konstatera att årets övervintring var bra.
I början av juni kom äntligen värmen, som sedan höll i sig i 6 veckor. Detta resulterade i ännu ett bra honungsår.

Den 11.2 arrangerade Bivännerna Hallandsdistriktets årsmöte på Plönninge. Det fungerade mycket bra, och alla var mycket nöjda. Våra ombud på mötet var Sven-Olov och Ronny.

Föreningens 4 samhällen hade klarat vintern, men ett var ganska svagt. Men det kom igång bra och var starkt vid invintringen. De gav sammanlagt 154 kg honung, och förstärkte därmed föreningens kassa med 3850kr.
Vi har i år odlat fram 6 drottningar, som såldes till föreningsmedlemmarna.
Vi har även i år hjälpt ett par biodlare att sälja sina samhällen.
Vi har alltså invintrat 4 samhällen i år.

Sommarträffarna har varit mycket välbesökta. Som mest var vi 23st, och snittet på hela sommaren blev 17 pers. Mycket trevligt!!
Vi började 8.4 och höll på varannan vecka till 23.9. Dessutom 21.10 då det delades ut färdigblandad oxalsyra och demonstrerades behandling. Vår behandling med drönarramar och oxalsyra har nästan utrotat varroan, dessutom har vi mycket bra övervintringar.

Göte Johansson representerade föreningen på Harplinge biblioteks arrangemang av höstens skörd av bl,a frukt, bär och plantor. Träffen arrangerades i samarbete med Sveriges vuxenutbildningsförbund.

Hallandsdistriktets höstmöte besöktes av Allan Strömberg och Lasse Blomqvist. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse, och ett särskilt tack till Göte och S-O, som har skött gräsklippningen med den äran.

Föreningen har i år 37 medlemmar varav 2 familjemedlemmar, en junior och 4 som endats är med i lokalföreningen.
15 medlemmar har lämnat in årsrapport, och det är inte mer än 50%, och det är för dåligt.
15 samhällen klarade inte vintern.
De som har lämnat in årsrapport har invintrat 202 samhällen.
Skörden blev hela 10780kg, vilket ger ett snitt på 49kg.
Förra året var snittet 46, och året dessförinnan 15kg. Fantastiskt!!!!!!!
Honungsbedömningen var den 24.okt. 11 burkar lämnades in , och alla utom en godkändes.

Glöm inte att kolla vår fina hemsida. www.biodlarna.se/dbf/harplinge.
Där finns verksamhetsberättelsen, aktiviteter, käcka bilder och annan information.

Styrelsen tackar för i år och hoppas att vi ses nästa år.

Lars Blomqvist   Allan Strömberg   Bertil Eriksson   Robert Falk   Göte Johansson

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2005

Årets övervintring var mycket bra, och alla samhällen i föreningsbigåden var ganska starka.
Tyvärr hade stormen Gudrun blåst bort det nya taket på kojan,men tack vare våra duktiga takläggare,
Göte, Allan, S-O och förmannen Elis, så har vi nu ett ännu bättre tak än tidigare.

Våren och försommaren var mycket kalla, och en del samhällen fick t.o.m. stödutfodras. Men i mitten av juni kom äntligen värmen, och årets skörd blev mycket bra.
De tre samhällena i föreningsbigåden gav 122 kg, och det gav ett tillskott till föreningen på 3000kr.
Under sommaren gjordes en avläggare till vår fjärde kupa.
Vi har också odlat egna drottningar som har använts i föreningen.
Vi har också hjälpt två biodlare som på grund av sjukdom velat avyttra sina samhällen .
Vi har alltså invintrat 6 samhällen, varav 2 ska säljas.

Sommarträffarna har som vanligt varit välbesökta, men det finns plats för fler.
Första träffen hade vi den 9.4, och vi har sedan träffats varannan vecka till 10.9,
plus en gång för utdelning och demonstration av färdigblandad oxalsyra den 22.10.

S-O Lindgren representerade föreningen vid Harplinge biblioteks plantbytardag.
Allan Strömberg var med på länsförbundets årsmöte i Björnhult 12.2.
Allan och Lasse var på distriktets höstmöte i Stafsinge 8.10.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse under året som gått.
Göte och S-O som har skött gräsklippning och byggarlaget som har fixat kojan efter Gudruns härjningar. m.fl. mfl.

Föreningen har 35 medlemmar, varav en junior, en familjemedlem och en hedersmedlem. Tage Nilsson 95. 17 medlemmar har lämnat in årsrapport.
16 samhällen klarade inte vintern.
De som har lämnat rapport har invintrat 216 samhällen.
Vi har skördat 9306 kg honung!!!!!!! Det ger ett snitt på 46 kg per samhälle. Förra året 15 kg.
Den 1.11 var det dags för honungsbedömning. 10 burkar lämnades in och 9 blev godkända.

Glöm inte att kolla vår hemsida . Där finns hela verksamhetsberättelsen ,aktiviteter, och annan information.
Adressen är; www.biodlarna.se/dbf/harplinge
Styrelsen tackar för i år och hoppas att vi ses nästa år.

Lars Blomqvist        Allan Strömberg

Bertil Eriksson        Robert Falk        Göte Johansson.