Årsmöten Hallandsdistriktet

17 april 2021
Pandemin stoppade oss från att ha detta möte fysiskt. Den som vill läsa om mötet som hölls via Easymeet och tog hela 9,5 timmar!!!! kan göra det på SBRs hemsida så snart protokollet är justerat och klart.

15 februari 2020
§1 Mötets öppnande
Ordförande Eva Castell öppnade mötet kl 10.15 i Tönnersjö Bygdegård och hälsade alla hjärtligt välkomna. Eva Castell som ordförande och Kenth Gunnarsson som vice ordf i Södra
Halland gav oss sedan en nutidsbild och en tillbakablick på föreningsverksamheten i Södra Halland. På 80-talet, då Kenth började, pratade gubbarna bin medan damerna kokte kaffe
och spelade kort i köket. Numera utgör de kvinnliga biodlarna nästan hälften av medlemmarna vilket är mycket glädjande.
§2 Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande: Maria Bronelius
Mötessekreterare: Inger-Lena Åkesdotter
Justeringsmän: Kenth Gunnarsson och Peter Lundgren, Södra Halland
Rösträknare: Kenneth Brorsson och Håkan Johansson, Ullared
§3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd samt presentation av styrelsen
Uppropet av röstlängden bordlades i väntan på behov.
Styrelsen presenterades.
§4 Godkännande av kallelsen till årsmötet
Kallelsen befanns vara utskickad i tid.
§5 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan antogs med en liten förändring på punkt 8.
§6 Styrelsens redogörelse för året som gått
a. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Inger-Lena Åkesdotter och en liten diskussion uppstod runt kursen i föreningsteknik. Det fanns olika åsikter om kursledarens presentationsstil. Dessutom återkom frågan om årsstatistikens pålitlighet och hur familjemedlemmar ska räknas in i den. Den stora stötestenen är fortfarande den dåliga svarsfrekvensen. Där kan vi förbättra oss. Årets statistik visades efter mötet.
b. Bokslutet presenterades av kassör Karin Palage. Beroende på ett större medlemsantal har ekonomin i distriktet förbättrats. Intäkterna ligger nu på ca 40 000 kr och detta ger ett överskott från 2019 på ca 17 000 kr vilket överförs till nästa år.
c. Revisor Lars- Erik Larsson läste upp årets redogörelse. Räkenskaperna befanns vara i
god ordning.
§7 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket mötet antog.
§8 Beslut om arvode och kostnadsersättning för styrelsen
Valberedningen föreslog oförändrat arvode på 950 kr till ordförande, sekreterare och kassör
samt en kostnadsersättning på 550kr till samtliga styrelsemedlemmar vilket mötet antog.
§9 Beslut om reseersättning för ombuden och styrelsen
Reseersättningen beslöts vara oförändrad 18,50kr/mil.
§10 Beslut om årsavgift för distriktet 2021 för fullbetalande medlem, familjemedlem och
juniormedlem.
Mötet beslöt att låta den vara oförändrad 50kr.
§11 Det har inte inkommit några motioner
§12 Verksamhetsplan för det kommande året
Bengt Frizell redogjorde för kommande aktiviteter på förbundsnivå och i distriktet. Han presenterade också en budget samt föreslog att kostnaden för kurserna i föreningsteknik (max 18 000 kr ) får tas av
distriktets bankmedel. Årsmötet antog detta förslag.
§13 Val av ordförande på 1 år
Omval av Eva Castell
§14 Val av 4 styrelseledamöter, 3 st på 2 år och 1 på 1 år
Annika Dahlin-Johansson avgår med ett år kvar av mandattiden. Inger-Lena Åkesdotter avböjer omval.
Omval 2 år: Bengt Frizell och Karin Palge
Nyval 2 år: Stefan Boldt, Södra Västbo
Fyllnadsval 1 år: Jeanette Olander, Varbergsortens Bf
§15 Val av två revisorer på 1 år varav en sammankallande.
Omval av Lars-Erik Larsson och Thomas Nygren, Himle. Sammankallande Lars-Erik Larsson
§16 Val av revisorssuppleant på 1 år
Omval: Ulf Ivarsson Harplinge Bf.
§17 Val av valberedning, väljs på 1 år, varav en väljs som sammankallande
Val av valberedning på 1 år: Sören Ohlsson Ullareds Bf, Klas -Göran Wennberg, Särö Bf och Britt-Marie Nilsson, Oskarström Bf. Sammankallande är Sören Ohlsson.
Övriga val, utbildningsansvarig, kvalitetsansvarig, avelsansvarig, bihälsoansvarig, näringsbiodlingsansvarig, hemsidesansvarig och skadeansvarig beslöt man att hänskjuta till styrelsens konstituerande möte.
§18 Val av tre ombud till ev RFM
a) Tre ordinarie: Eva Castell, Agneta Hammarstedt och Tore Johansson
b) Tre ersättare: Bengt Frizell, Karin Palage och Stefan Boldt
§19 Nästa årsmöte
Nästa årsmöte anordnas av Särö Bf lördagen den 20 februari 2021. Nyvalda ordföranden Maria Glamhed presenterade sig.
§20 Övriga frågor och övrig information
Inga övriga frågor fanns.
§21 Utdelning av diplom i Hallands Godaste Honung 2019 och avtackningar
Detta år fanns alla 11 lokalföreningarna representerade i tävlingen Hallands Godaste Honung vilket var mycket glädjande. Vinnare blev Ann-Sofie Danred, Södra Halland ,som tyvärr ej fanns på plats för att ta emot rökpust, blommor och diplom. Juryns omdöme lästes upp. På delad andra plats kom Sven Palm, Fjärås, Kungsbackaortens Bf, som fick ta emot blommor och äran. Han delade den med Gun Zyra och Anders Johansson, Oskarströms Bf, som ej heller var närvarande.
Eva avtackade sedan undertecknad, Inger-Lena, för sekretararjobbet under fyra år och för alla vänskapliga samtal i bilen under den här tiden.
En blomma gavs också till Bengt Frizell med tack för årets arbete.
§22 Årsmötet avslutas
Eva tackade Maria Bronelius för ett väl genomfört ordförandeskap och avslutade årsmötet
11.45.
Efter den formella delen av årsmötet fick vi se årets presentation av årsrapporteringen och statistik från SBR, sammanställt av Bengt Frizell, Falkenberg. Bengt kunde visa hur honungsskörden har minskat under det senaste årtiondet i Halland. Likadant i Västra
Götaland om än inte riktigt lika mycket och detta trots att antalet biodlare bara ökar. Detta är en oroväckande trend och en fråga som SBR borde undersöka närmare, menade han.
Som vanligt låg Falkenberg och Ullared i topp vad gäller kilo/samhälle i Halland. Han visade dock att spridningen mellan de enskilda odlarna i Falkenberg är mycket stor (10-80 kg/sh)
och undrade om inte utbildning av redan aktiva biodlare skulle löna sig. Mer information och fler mentorer borde kunna öka övervintring och honungsskörd.
Statistiken från SBR är ju beroende av att föreningarna anstränger sig att förmå enskilda medlemmar att skicka in årsrapporten. I nuläget saknas alltför många. Det är ett återkommande önskemål från distriktet om bättring i detta avseende.
Efter en god lunch från Ebbas Café och Restaurang fick vi lyssna till Bengt Nihlgård , biodlare och växtekolog från Ringsjöortens Bf. Han talade om vikten av bra pollen- och nektarkällor  året runt och visade vackra bi och blombilder. Vi fick inse vikten av en riklig blandning av växter runt vår bigårdar. Bina behöver bra protein från mång olika källor för att skapa friskt yngel. Lyckligtvis har numera jordbruket med insådda biväxter och park- och kyrkogårdsförvaltningarna kommit till större insikt om pollinatörernas betydelse och de börjar så smått skapa mer ängsmark istället för bara gräsmattor. Även vi enskilda biodlare
kan göra mycket genom att låta visst ”ogräs” få växa och låta sand och gammal ved få ha ett hörn i trädgården för att underlätta för vildbin och humlor.
Edenberga 16 februari 2020
Inger-Lena Åkesdotter
————————————————————————————-

Den 16 februari 2019 var det Oskarströms biodlarförenings tur att hålla i distriktets årsmöte. §19 Nästa årsmöte Nästa årsmöte anordnas av Södra Hallands Bf lör 15 febr 2020. I tur därefter står Särö Bf 2021 .

Nedan kan ni läsa ett utdrag ur mötesprotokollet samt en redovisning av vad som skedde efter själva förhandlingarna.

§20 Övriga frågor Eva Castell visade diplom som tagits fram av Torbjörn Levin att utdelas efter fullgången kurs i Bihälsa och Säker honung. Diplom till nybörjarkursen efterlystes och det kommer vi att ta fram. Anna Elisson , Varberg Bf, informerade om Varbergs heldagskurs i Varberg den 23.3. Under ämnet Friskare bin och smidigare biodling kommer ett antal inbjudna forskare att delge oss sina rön. Anmälan via hemsidan. Evald Corneliusson Varberg Bf informerade om hotet mot parningsstationen på Vendelsö. Varbergs kommun har sagt upp arrendatorn på vandrarhemmet så i dagsläget finns det ingen som kan sköta båttransporterna.

§21 Utdelning av diplom, avtackningar Diplom, blommor och rökpusten med gravering överlämnades till Björn Petersson Oskarströms Bf som vinnare av tävlingen Hallands godaste honung. På delad andra plats kom Kerstin Larsson Mellersta Nissadalens Bf och Rolf Nilsson Varbergs Bf men de var inte närvarande. I år deltog 10 av 11 lokalföreningar vilket är roligt. Eva tackade sen Marie-Louise Simonsson för hennes stora engagemang och gedigna kunskap som utbildningsansvarig och kassör i distriktet. Du är vår klippa, sa Eva och överlämnade en bukett blommor.

§22 Årsmötet avslutas Eva tackade Kjell Henriksson för ett väl genomfört ordförandeskap och Kjell berättade lite om hur hans familj återställer gamla betesmarker i Enslövs församling och märker hur bin och andra pollinatörer återvänder när granskog byts mot ängsmark.

Efter den formella delen av årsmötet fick vi se en intressant power point presentation av årsrapporteringen och statistik från SBR ända från 1900talets början av Bengt Frizell, Varberg. Bengt kunde visa hur honungsskörden har ökat under åren men hur den tyvärr sjunkit sista årtiondet i Halland. Presentationen bifogas protokollet. Mycket intressant läsning! Distriktet vädjar till alla att lämna in sin årsredovisning så att framtida beslut kan stödja sig på korrekt statistik. Därefter följde en roande reseberättelse av Lennart Ragnarsson, Himle Bf om hur guld och silvermedaljörerna Tore och Lennart med fruar åkte till Bosnien för att ta emot pris i en stor honungstävling med deltagare från 18 länder och hur fantastiskt de blev omhändertagna! Tamam! Tamam! (på Bosniska =perfekt!) Ett bra ord att kunna enligt Lennart och det skickar vi vidare till Ebbas Goda som stod för cateringen under dagen!

På eftermiddagen informerade Preben Kristiansen om de nya reglerna i bitillsyn och sjukdomsbekämpningen av Amerikans yngelröta. Den som har frågor till Preben hittar honom säkrast på tel 070 890 17 32 eller på mail preben.kristiansen@jordbruksverket.se.

Den 17 februari 2018 hade Södra Västbo biodlarförening med ordförande Stefan Boldt bjudit in till årsmöte i församlingshemmet, Unnaryd. SBRs styrelseledamot och ordförande i föreningen svensk buckfastavel, Bo Malmsten, Värnamo,  informerade om SBR och näringsbiodling. Torbjörn Levin presenterade tankarna kring och inbjöd till diskussion om uppdateringen av hemsidan för distriktet och föreningarna.

Hallands Biodlardistrikts årsmöte 11 februari 2017

LarsAnders

Solen strålade lördagen den 11 februari och Lars Anders Olsson, Harplinges ordförande, hälsade alla välkomna till mötesför-handlingarna på Tylöhus. 

Foto Ronny Bengtsson

Så var det då Harplinge biodlarförening/Harplinge bivänners tur att ansvara för årsmötet. Vi höll till på Tylöhus, passande nog i Harplinge-salen! Ett sextiotal föreningsombud och andra biodlare från Hallands elva distrikt kom till mötet.

Bra uppslutning på årsmötet

Det soliga vädret hindrade inte att det var god uppslutning vid årsmötet som hölls i Harplinge-salen på Tylöhus. Foto Ulla Sandström

Efter en inledande kaffetår och välkomnande av Harplinges ordförande LarsAnders Olsson samt Hallandsdstriktets ordförande Eva Castell, inleddes mötesförhandlingarna. Ordförande var Evald Corneliusson och sekreterare Inger-Lena Åkesdotter.

Ordförande och sekreterare

Evald Corneliusson ledde mötesförhandlingarna och Inger-Lena Åkesdotter förde protokoll. Foto Ulla Sandström

När ungefär halva dagordningen var avklarad, bröt vi för lunch och avnjöt en härlig buffé med fantastisk utsikt i Tylöhus matsal. Efter lunchen  avslutades mötet och Evald tackades för sin insats.

Arne Kötz tar emot pusten

Eva Castell överräcker det välförtjänta förstapriset till Arne Kötz, Harplinge bf. Foto Ulla Sandström

Förstapristagaren i Hallands Godaste Honung, Harplinges egen Arne Kötz, erhöll blommor, diplom, graverad vandringspust och mötets applåder.

Andrapris i HGH

Bodil Hellström, Mellersta Nissadalens bf, tog emot andrapriset i Hallands Godaste Honung vilket för första gången tilldelades en föreningsbigård. Foto Ulla Sandström

Andrapriset i Hallands Godaste Honung 2016 gick för första gången sedan tävlingen startades till en föreningsbigård, nämligen föreningsbigården i Lintalund, Mellersta Nissadalens bf och delades med Ulla och Ingemar Svensson, Torp, Ullareds bf. 

Skatteverket informerar

Mikael Andreasson, Oskarsström tydliggjorde de beskattningsregler som gäller för honungsproduktion. Foto Ronny Bengtsson

Drömträdgård

Magnus Kranshammar, Varbergskretsens bf talade om hur man kan skapa en trädgård med växter som bina föredrar samt om det arbete som görs för att öka användningen av obetat utsäde. Foto Ulla Sandström

Hallands biodlardistrikts årsmöte

11 februari 2017

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Castell öppnade mötet kl 10.10 på Hotell Tylösand, Halmstad efter en inledning av Harplinge Biodlarförenings ordförande Lars-Anders Olsson.

§2 Styrelsen och valda ombud

Styrelsen presenterades men uppropet av ombuden bordlades till ev behov senare.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4 Godkännande av kallelse

Årsmötet fann att kallelsen utgått i laga ordning.

§5 Enskilda medlemmars yttranderätt

Mötet fann att dessa har yttranderätt

§6 Val av mötesordförande

Evald Corneliusson valdes till mötesordförande

§7 Val av mötessekreterare

Inger-Lena Åkesdotter valdes till mötessekreterare

§8 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Börje Johansson, Slöinge och Kenneth Thorsson, Ullared

§9 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Inger-Lena Åkesdotter och godkändes av mötet. En diskussion om inrapporteringen utspann sig bl om hur föreningsbigårdar ska redovisas och medlemmar utan bin. Info om detta finns på anmälningsblanketten.

§10 Kassörens rapport

Marie-Louise Simonsson, kassör, redogjorde för kassaställningen och distriktets intäkter och utgifter. Kassaställningen är 43 778,50 kr, intäkterna dvs medlemsavgifterna är de högsta nånsin 27 700 kr. Årets resultat + 6884 kr tack vare låga lokalhyror och föredömligt samåkande.

§11 Revisorernas berättelse

Revisor Lars-Erik Larsson läste upp deras rapport. De fann att räkenskaperna skötts noggrant och korrekt.

§12 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§13 Beslut om arvode/kostnadsersättning för styrelsen

Mötet beslöt att bibehålla nuvarande 950kr/550kr

§14 Beslut om reseersättning

Mötet beslutade om oförändrad ersättning 18,50 /mil.

§15 Beslut om årsavgift för 2018

Mötet beslöt att hålla den oförändrad 50 kr.

§16 Behandling av motioner

Evald Corneliusson läste upp ur stadgarna vad som gäller för inlämnandet av föreningsmotioner. Dessa skall tas upp på ett årsmöte i föreningen och därefter sändas till distriktsstyrelsen för godkännande. Utöver detta kan varje medlem i SBR inkomma med egna motioner.

Mötesordföranden läste upp de fem motionerna eftersom alla inte kunnat öppna dem på sina datorer.

  1. Varberg lägger motion till distriktsstyrelsen om införandet av Honungens Dag den 20 augusti eller närmaste lördag. Motionen bifölls. Det påpekades av ordf Evald att motioner alltid ska skrivas under av styrelsen som godkänt den.
  2. Motion från Kungsbacka till SBR angående tillgänglighet till medlemsregistret Membit. Helst för alla i föreningen eller åtminstone för styrelsen. Mötet tillstyrkte den.
  3. Motion från Södra Halland ang flyttning av bisamhällen över de nya, vida församlingsgränserna. Yrkande: Flytt över 5 km bör kräva bitillsyn. Distriktets årsmöte ansåg att motionen har ett bra och viktigt innehåll, men årsmötet måste ändå avslå motionen p.g.a. att den inte hanterats riktigt rätt enligt vår tolkning av stadgarnas §§9 och 46.
  4. Motion från S Halland ang tydligare märkning av bekämpningsmedel, då fara för pollinerare föreligger. Distriktets årsmöte ansåg att motionen har ett bra och viktigt innehåll, men årsmötet måste ändå avslå motionen p.g.a. att den inte hanterats riktigt rätt enligt vår tolkning av stadgarnas §§9 och 46.
  5. Motion från Himle ang mandatperioderna för styrelsen i SBR. Dessa bör utsträckas till fyra år så att inte hela styrelsen går samtidigt. Motionen bifölls.

§17 Verksamhetsplan för 2017

Eva läste upp verksamhetsplanen och mötet gjorde en ändring för årsmötet 2018 till 17 februari för att möjliggöra för ombuden att även närvara vid Biodlingsföretagarnas årsmöte andra lördagen i februari.

§18 Personval för 2017

Årsmötet omvalde enhälligt

1 Ordförande 1 år Eva Castell

2 Ledamöter 2 år Tore Johansson, Marie-Louise Simonsson och Agneta Hammarstedt.

3 Revisorerna 1 år Thomas Nygren Himle, Lars-Erik Larsson Himle och revisorssuppleant Ulf Ivarsson Harplinge bf

4 Valberedningen 1 år Sören Ohlsson Ullareds bf och Klas -Göran Wennberg, Särö bf och nyvaldes Britt-Marie Nilsson, Oskarström bf. Sammankallande är Sören Ohlsson. Till styrelsens olika befattningar valdes

5 Utbildningsansvarig Marie-Louise Simonsson

6 Näringsbiodlingsansvarig Agneta Hammarstedt,

7 Kvalitetsansvarig Inger-Lena Åkesdotter

8 Avelsansvarig Tore Johansson

9 Bihälsoansvarig Eva Castell

10 Ombud till SBR s riksmöte

Till ordinarie ombud valdes Eva Castell S Halland, Marie-Louise Simonsson Kungsbacka och Agneta Hammarstedt Harplinge. Till suppleanter Tore Johansson Himle, Karin Palage Kungsbacka och Magnus Kranshammar, Varberg.

§19 Nästa årsmöte

Nästa årsmöte anordnas av Södra Västbos bf den 17 februari 2018

§20 Övriga frågor

Magnus Kranshammar hälsade från Richard Johansson, VSH projektet i Ultuna. Han efterlyser biodlare som har gott om bin och som kan tänka sig att vara med och testa sina samhällen angående varroaförekomst. Man får en dags utbildning på SLU i Uppsala eller Höör och blir ersatt med 300 kr per samhälle som är med. Man ska skära ut en bit ur yngelkakan och räkna fertila och infertila varroahonor på den biten. Om man är med får ingen varroabekämpning göras på våren. Testet tar 1,5 tim att göra. Det är mycket angeläget att vi medverkar till detta eftersom vi då kan hitta inhemska stammar med VSH egenskaper. Se mer på www.vshbin.se

Stig Hansson, Hässleholm, från SBRs valberedning, inbjöd oss alla till riksmötet i Hässleholm 22-23 april. SBR är vi alla, betonade han. Som enskild medlem har man yttranderätt men inte beslutsrätt. Han förklarade vidare

  1. att de behöver en dam till valberedningen
  2. att fyra av de sittande ledamöterna i styrelsen är föreslagna till omval
  3. att Honungens Dag föreslås införas nationellt
  4. att riksmötet ligger nära oss och att de kan utlova en trevlig kväll med middag och underhållning efter förhandlingarna!

§21 Utdelning av diplom och avtackningar

Vinnaren av Årets Godaste honung Arne Kötz, Holm, Harplinge bf fick mottaga diplom, blommor och vandringspriset rökpusten. Andrapristagaren Mellersta Nissadalens föreningsbigård representerades av Bodil Hellström som fick blommor. På delad andraplats kom också Ulla och Ingemar Johansson Torp, Ullared som ej var närvarande.

Vidare avtackades Kenth Gunnarsson, S Halland för sitt arbete i valberedningen och ordföranden Eva Castell förklarade därefter mötet avslutat kl 13.40

Nästa programpunkt var Mikael Andreasson, Oskarström, auktoriserad redovisningskonsult tillika biodlare. Han informerade oss om skillnaden mellan hobbybiodling och näringsbiodling och de olika skattereglerna. För mer info googla på RSV 552, 344 och 295 då kommer du direkt till relevanta sidor! Eftermiddagen avslutades med att Magnus Kranshammar, Varberg, visade en vacker och intressant presentation av Binas önsketrädgård.

Därefter tackade vi Harplinge bf med ordf Lars-Anders Olsson för ett fint arrangemang på Tylöhus 2017 och begav oss hemåt.

Vid protokollet

………………………………………………

Inger-Lena Åkesdotter, sekreterare

Justeras Justeras

………………………………………………… …………………………………………………..

Börje Johansson. Slöinge Kenneth Thorsson, Ullared

___________________________________________________________________________

Hallands Biodlardistrikts Årsmöte
13 feb 2016

1. Mötets öppnande
Ordförande Eva öppnade det mötet klockan 10.10 i Kyrkans Hus, Falkenberg
Därefter hölls en tyst minut till minnet av Bo Gustavsson.

2. Upprop
Upprop och fastställande av röstlängd genomfördes.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter en mindre justering av punkt 16 b.

4. Kallelse till årsmötet
Årsmötet fann att kallelsen gått ut i laga ordning

5. Fråga om enskilda medlemmar ska ha yttrande vid årsmötet
Mötet fann att så skulle det vara.

6a. Val av mötesordförande
Stig Agnåker valdes till mötesordförande.

6b. Val av mötessekreterare
Sara B Nilsson valdes till mötessekreterare.

6c.Val av två justeringsmän, som även är rösträkningskontrollanter
Ulf Paulsson och Kent Gunnarsson valdes till justeringsmän och rösträkningskontrollanter.

7. Uppläsning av verksamhetsberättelsen
Sara läste upp verksamhetsberättelsen för 2015 och mötesdeltagarna godkände den. Det kom upp önskemål om att distriktet skulle skicka ut direktiv över hur inrapportering ska ske för ex medlemmar som inte har bin.

8. Kassörens rapport
Kassör Marie-Louise Simonsson redogjorde för Hallands biodlardistrikts ekonomi. Distriktets tillgångar är 38 894 kr. 2015 resulterade i ett överskott på 7 790 kr tack vare föredömligt samåkande, lägre lokalhyror mm. Den goda medlemstillströmningen medför ökade intäkter för distriktet.

9. Revisorernas berättelse
Revisorerna Lars Erik Larsson och Ulf Ivarsson redogjorde för sin granskning. De fann att räkenskaperna hade skötts noggrant och korrekt.

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
11. Beslut om arvode/kostnadsersättning för styrelsen
Mötet beslutade om oförändrad ersättning till ordförande (950 kr/år), sekreterare (950 kr/år) och kassör (950 kr/år) samt kostnadsersättning motsvarande 550 kr/år per person.

12. Beslut om reseersättning för ombud och styrelse
Mötet beslutade att ersättningen skulle vara oförändrad (18.50 kr/mil).

13. Beslut om årsavgift för distriktet 2017
Mötet beslutade om oförändrad avgift (50 kr)

14. Behandling av motioner och styrelseförslag
Inga förslag eller motioner hade inkommit.

15. Verksamhetsplan 2016
Den planerade verksamhetsplanen lästes upp och antogs.

16. Personval för 2015
a. Val av ordförande: Eva Castell valdes till ordförande.
b. Val av tre styrelseledamöter, 2 år, Karin Pallage, Inga-Lena Åkersdotter och Jan Vastersson valdes till styrelseledamöter.
c. Val av två revisorer, 2 år Thomas Nygren, Himle bf och Lars Erik Larsson, Himle bf valdes.
d.Val av en revisorsuppleant (1 år): Ulf Ivarsson, Harplinge, valdes.
e. Val av valberedningskommitté: Kenth Gunnarsson (Laholm), Sören Ohlsson (Ullared), Klas-Göran Wennberg (Särö) valdes. Kenth Gunnarsson är sammankallande.

17. Rapportering till tidningarna om årsmötet
Sara ansvarar för att text rapporteras in till hemsidan. Det är mycket svårt att få tidningarna att skriva om årsmöten nu för tiden och därför publiceras informationen endast på hemsidan.

18. Nästa årsmöte
Nästa årsmöte arrangeras av Harplinge bivänner den 11 februari 2017.

19. Övriga frågor och övrig information
Marie-Louise informerade nytt utbildningsmaterial från SBR. Det finns material om:
⦁ Bihälsa, vilket ersätter en del av de kurser Preben brukar hålla.
⦁ Kvalitet i honungshanteringen.
⦁ Drottningodling (materialet är snart klart)

Det är en behörighetskurs för cirkelledare den 28 februari i Falkenberg. Kursen är kostnadsfri, deltagarna får kursmaterial och reseersättning. Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan.

Eva Castell informerade om projektet Bi-kalendern som söker fler deltagare. Det handlar om hur ett förändrat klimat påverkar biodlingen.

En fråga uppkom angående om lokalföreningarna kommer att ha en egen flik på distriktets hemsida. Frågan är under utredning i o m att hemsidan kommer att göras om.

Bengt Frizell frågade om rollen för de kvalitetsansvariga på lokal nivå? Det är en rekommendation från SBR att det ska finnas en kvalitetsansvarig. Det håller på att tas fram ett utbildningsmaterial om honungskvalitet.

Bengt Frizell lyfte frågan angående honung som inte kristalliseras på flera månader. Denna kan inte bedömas idag eftersom den inte passar reglementet som det är formulerat idag. Mötet enades om att styrelsen ska skriva en motion till riskförbundsstyrelsen för att justera reglementet så att även flytande honung kan bedömas.

Mötesordförande lyfte fram att han ansåg att styrelsen gjort ett gott arbete som ej förbrukat de tillgängliga medlen.

20. Utdelning av diplom, Hallands godaste honung och avtackningar
Leif Hedlund, Särö bf, mottog diplom, blommor och vandringspriset rökpusten för sin honung. Bo och Inger Garpenblad, Oskarström, (2:a plats) mottog blommor för sin honung. Inga-Karin Eriksson, Varbergkretsens bf, (3:e plats) var inte närvarande, men kommer att få en blomstercheck.

Evald Corneliusson och Sara B Nilsson avtackades för sitt arbete med varsin bukett blommor. Även mötets ordförande Stig Agnåker fick en bukett för sin insats under årsmötet.

21. Årsmötet avslutas
I. Stig Agnåker tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet kl 11:27.
________________________
Sara B Nilsson

________________________ ________________________________
Kenth Gunnarsson Ulf Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad