Vårt bidrag till jubileumsskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av Hallands-distriktets 100-årsjubileum i år 2011, beslöt föreningens styrelse att vi bidrar med vår logo och nedanstående text i den folder som sammanställts.

Den 17 april 1911 sammanslöt sig under föreningsnamnet Harplinge Bivänner, några för biskötseln intresserade personer i syfte att göra sina bisamhällen ekonomiskt bäriga. Medlemmarna som i tur och ordning hade möte hos varandra för att meddela varandra råd och anvisningar, gjorde även gemensamma inköp av socker och andra för biskötseln nödiga saker.

Även vid försäljningen av honung var denna sammanslutning till nytta. Initiativtagare till föreningens bildande var folkskollärare LP Norrgren, Karl Pettersson och Karl Bengtsson och dessa herrar ingick i föreningens första styrelse. Vid det första mötet beslöts att årsavgiften skulle vara 2 kronor och 50 öre och vid 1911 års slut var medlemsantalet uppe i 17 stycken.

1926 utsågs LP Norrgren till kontrollant av bigårdarna efter att yngelrötan upptäckts. Han erhöll 25 öre per undersökt samhälle i arvode. Några av de tidigare biodlare och bitillsyningsmän som kan framhållas särskilt är Jean Nilsson, som tilldelades förtjänstnål i guld 1984 och Osvald Bjärnklint vilken var den som i Harplinge med omnejd införde intensivkampanjen mot yngelrötan, vilken resulterade i ett yngelrötefritt distrikt.

Många kurser i biskötsel har hållits genom åren och hålls fortfarande, de senaste om biodlingens historia och om drottningodling. Den kursen var mycket populär och kommer att upprepas i år under ledning av Uno Simonsson.

Medlemsantalet i föreningen var högt under krigsåren på 1940-talet med uppemot 62 aktiva. Under senare år har medlemsantalet varierat men efter sammanslagningen med Slöinge-Getinge biodlarförening 2007 har föreningen i år 58 medlemmar varav 41 är medlemmar även i Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR.

Slöinge-Getinge biodlarförening bildades 1945 och två av grundarna är fortfarande medlemmar i föreningen, Elis Olestål och Arne Johansson. Vid bildandet av föreningen var det inte primärt honungen som var det viktiga för biodlarna, snittskörden per samhälle var ungefär 15 kilo. Det var mycket mer intressant att fånga in svärmar och på så sätt få ett större antal samhällen som gav underlag för fler sockerkuponger!

Under 1950-talet fick biodlarna problem när det ökade intresset för odling av raps ledde till besprutning av densamma med stora förluster av bisamhällen till följd. Under denna period inleddes även det intensiva arbetet med att utrota yngelrötan vilket lyckades så bra att distriktet var helt fritt från yngelröta under en tid. Under 1970-talet insåg ansvariga myndigheter att biodlingen behövde stöd och gav nya direktiv för hur besputningen av grödor fick göras och bekämpningsmedlen blev också mer miljövänliga.

Den hittills största motgången för biodlingen kom i och med att varroa-kvalstret nådde Halland i slutet av 1980-talet. Många biodlare gav upp när deras samhällen slogs ut innan man kom fram till hur kvalstret skulle hållas tillbaka.

Harplinge Bivänner har sedan flera år en föreningsbigård belägen i närheten av Plönninge. Där träffas medlemmarna varannan lördag under sommaren från april till september, går igenom samhällena och fikar. Föreningens syfte är fortsatt att stötta medlemmarna med kunskap och gemensamma inköp av utrustning. Föreningen har även gemensam insamling och avlämning av honung till Honungsförädlingen. I bigården står för närvarande en uppstaplingskupa i trä samt en trågkupa, bägge med träramar. Avsikten i år är att utöka med en uppstaplingskupa i polystyren med plastramar, samtligt material är i formatet lågnormal.

Under flera år har föreningen haft Buchfastbin och den stora skillnaden generellt mellan 1911 års biodling och 2011 års är väl att bina, genom avel och utvecklad biskötsel numera är lugnare och framförallt drar in mer honung.

Föreningens fina logo har tecknats och tagits fram av Sven-Olof Lindgren, mångårig medlem i föreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *