Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2001

Nu är det åter dags att berätta vad medlemmarna har sysslat med under året.
På årsmötet 2000 beslutades om att ordna en föreningsbigård.
En av Plönninge-skolans skogshuggarekoja inköptes till ett bra pris, (500 kr) och ställdes upp på skolans mark strax intill Kyrkan Den har målats och snyggats till.
Allan Strömberg, kom med en Smålandskupa. Tre ramar med bi sattes in.
Egon hämtade en kakbit med ägg från Olestål i Getinge, efter 16 dagar var där en drottning.
Nu är där ett invintrat samhälle på 10 ramar.

Vi hoppas att Föreningsbigårdens första samhälle skall klarar vintern och så småningom ge upphov till fler, samt att bina samlar bra med honung under det kommande året.

Vid sidan av ”kojan” har Lasse Blomqvist en bigård, med ett tiotal samhällen. Vid våra 7 månadsträffar har Lasse visat och och gett goda råd till bi-intresserade medlemmar.
Mellan 10-15 medlemmar har deltagit vid varje tillfälle.
Inför invintringen ordnades en speciell träff där Lasse visade oxalsyrebehandling.
Han hade även ordnat så att medlemmarna kunde köpa oxalsyran.

Från den nedlagda drottningodlarklubben erhöll Harplinge Bivänner 1900kr

Föreningen har firat 90-års jubileum på Lizzies kafé i Holm .
Vid borden var utlagd 1911 års stdgar, det årets kassabok samt namnen på de 17 medlemmarna som då grundade Harplinge Bivänner.
20 personer var närvarande.

Vid ”Plönninge skolans dag” var föreningen delaktig .
Även vid ”Öppethus” vid Biblioteket.

Vid Länsförbundets årsmöte deltog Uno Simonsson.
och vid Länets Biodlarföreningens höstmöte deltog Sven-Olov Lindgren och Allan Strömberg

Föreningen har under året ordnat en hemsida där Bi-intresserade kan gå in och se:
Var vi är ,vilka vi är, och vår verksamhet.
Adressen är : http://www.biodlarna.se/dbf/harplinge

Föreningen har 31 medlemmar varav 2 vilande, samt 1 hedersmedlem (Tage Nilsson 92).
5 nya medlemmar ha vunnit inträde.
19 samhällen har inte klarat övervintringen
14 medlemmar har inlämnat årsrapport
Dessa medlemmar har invintrat 143 samhällen. Alla varoasmittade.
5084 kg honung har skördats. Ett medeltal på 35 kg/samhälle
(Vilket kan jämföras med år 2000 då 19,8 kg/ samhälle skördades)
7 honungsprover för bedömning har inlämnats.

Styrelsen tackar för året som gått och önskar ett bra biår 2002

Sven-Olov Lindgren            Uno Simonsson

Egon Larsson                   Allan Strömberg

Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2000

Styrelsen för Harplinge Bivänner avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000.
Honungsskörden kan sägas vara något under det normala. Året började med en varm och fin vår.Övervintringen hade tagit hårt på våra bin, mycket för den dålig sommaren -99 och varroans härjningar. När fruktträden och vårrapsen blommade syntes få bin i aktion. Vid vårens senare del repade sig bisamhällena och kom i gång på ett bra sätt. Juli och augusti blev dock kalla och regnig, så att årets honung var indragen redan vid midsommartid. Hösten blev fin och värmen höll i sig länge. Tyvärr har Harplinge trakten inte tillgång till ljungdrag, vilket skulle bättrat på den magra sommarskörden. Inför invintringen har en del av våra medlemmar försök varroabekämpning med oxalsyra vars resultat vi emotser med spänning.

Styrelsen har förutom årsmötet haft två styrelsemöten, och månatliga träffar med intresserade i föreningen. Vid det första styrelsemötet föreslogs att ha återkommande träffar i någon bigård, och om möjligt ordna en egen bigård vid Harplinge hembygdsgård  På hembygdsgården ordnades två bikupor och ett samhälle utplacerades Hembygdsförenings styrelse hade åsikter om var kuporna skulle placeras vilket inte blev enligt vår önskan. När sedan den tänkta bigården blev utsatt för ofredande av bl.a. stenkastning så återflyttades samhället till Plönninge.

Platsen för månads-träffarna blev i Lars Blomqvists bigård i Plönninge.
Träffarna hölls lördag 15/4, 13/5, 17/6, 15/7, 12/8, och 16/9.
Vid varje träff demonstrerades och diskuterades, det som för tidpunkten var aktuellt i bigården.
Ca 10 medlemmar infann sig på plats varje gång . Alla verkade mycket nöjda med denna aktivitet, som därför kommer att upprepas kommande säsong.

Jordbruksverket genomförde en behörighetskurs i varroabekämpning (apistan) under april på Plönninge. Två av våra medlemmar deltog Uno Simonsson och Allan Strömberg.

Lördagen den 13 maj deltog Harplinge Bivänner med i Plönninge öppethus-dag
Skolan har naturbruk på programmet där biodling är av intresse
Två observationskupor videofilm samt bi-utrustning kunde beses och bi-frågor besvarade.

Föreningen har i dag 27 medlemmar
44 samhällen har inte klarat föregående övervintring.
11 av våra medlemmar har lämnat in årsrapport .
Dessa medlemmar har invintrat 109 samhällen.Varav alla varroasmittade.
2158 honung har skördats, ett medeltal på 19,8kg /samhälle, (vilket kan jämföras med 1999 då 25,3 kg/samh skördades ).
1488kg socker har gått åt för invintring.
6 honungsprover för bedömning har inlämnats. 1 uderkänd.
Styrelsen tackar för året som gått och önskar ett bra biår

Harplinge i nov.
Sven-Olov Lindgren, Uno Simonsson, Egon Larsson, Allan Strömberg

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad